Etusivu - opetusministeriön verkkolehti
Julkaistu 4.2.2010  

Taide ja kulttuuri luo hyvinvointia

Kisahuumaa kouluissa ja päiväkodeissa

Nuorisoseminaari paneutui vastakkaisiin ilmiöihin

Opettajat oppimaan verkko-opetusta

Miten tasa-arvoa edistetään kouluissa ja yliopistoissa?

Tasa-arvo vaatii tietoa ja sensitiivisyyttä

Teemana maailmanlaajuinen vastuu

Työryhmiä ja toimeksiantoja

Etusivun linkkivinkki

Resumé på svenska

< Etusivulle

Taide ja kulttuuri luo hyvinvointia

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi on valmistunut eri hallinnonalojen viisivuotinen toimintaohjelma. Ohjelmassa esitetään useita toimenpide-ehdotuksia.


Ohjelma valmisteltiin OPM:n, STM:n, TEM:n ja yhteistyönä. Hanke oli osa Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. 
Valmistelusta vastasi VTT Hanna-Liisa Liikanen.

Toimintaohjelman vastaanottaneen peruspalveluministeri Paula Risikon mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä taiteelle ja kulttuurille on valtava tilaus.

- Mielenterveystyössä taidetta ja musiikkiterapiaa käytetään laajasti, mutta vanhustyössä ja lastensuojelussa niitä voisi käyttää enemmänkin. Ihmisen kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa tarvitaan muitakin ammattiryhmiä kuin terveydenhuoltohenkilökuntaa, hän muistutti.

Risikon mielestä kulttuuria hyödynnetään hoivatyössä edelleen liian vähän.
- Kulttuurin tervehdyttävästä voimasta ja suoranaisista terveysvaikutuksista on runsaasti näyttöä ja tutkittua tietoa, hän totesi.

Rikkaampaan arkeen

Toimintaohjelman valmisteli kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin toimeksiannosta VTT Hanna-Liisa Liikanen ja hänen tukenaan toiminut asiantuntijaryhmä.

Toimintaohjelma keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä; taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. 

Liikasen mielestä jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin asuinpaikasta ja elinympäristöstä riippumatta. Kulttuurista pitää myös voida nauttia koko eliniän ja vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Liikanen mm. lisäisi taiteilijavierailuja hoitolaitoksiin, muodostaisi kulttuuri- ja liikuntaryhmiä palvelutaloihin sekä vahvistaisi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen roolia sosiaalityössä ja lastensuojelun osana.

- Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä taiteen osallisuutta ja tasa-arvoa, lisätä taiteilijoiden työllistymistä sekä tuoda elämään iloa, luovuutta ja rikastuttaa arkea.

Taideaineita kouluihin

Toimintaohjelman eräänä lähtökohtana on, että taiteen ja kulttuurin näkökulmaa olisi vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Työryhmä ehdottaa, että taide- ja taitoaineita lisättäisiin perusopetuksen tuntijaossa ja ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteissa.

- Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen kokonaishyvinvoinnille olisikin ymmärrettävä laajasti peruskoulusta yliopistoon ja valmiuksia kulttuuristen työmuotojen käyttöön esim. hoiva-alalla lisättävä, ministeri Risikko vahvistaa.

Työryhmä ehdotti myös, että kuntalaisten käyttöön tulisi etsiä aktiivisesti yhteisiä toiminta- ja kohtaamispaikkoja. Julkisten rakennusten käyttömahdollisuuksia virka-ajan jälkeen olisi parannettava ja julkiset tilat olisi suunniteltava monikäyttöisemmiksi kuntalaisille, suositellaan ohjelmassa.

Taiteen merkitys lakiuudistuksiin

Valmistelijoiden mielestä kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutukset olisi jatkossa huomioitava paremmin eri ministeriöiden strategioissa sekä eri toimialojen tulevissa lainsäädännön uudistuksissa. Tämä koskee erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamista keväällä 2010.

Vastuuministeriöt ja muut keskeiset toimijat tarvitsisivat myös yhteistyöelimen, joka varmistaisi, että kulttuurin hyvinvointivaikutukset huomioidaan eri hallinnonalojen toiminnassa.

Jotta kulttuurin terveysvaikutuksista saataisiin lisää tietoa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen esitetään perustettavaksi yksikkö, jolle kuuluisi kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tutkimus, kehittäminen ja koordinointi.

Ohjelman toteutumisen väliseuranta on tarkoitus tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä. Loppuraportti valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

- Juha Ojanen

Sivun alkuun Sivun alkuun
Lähetä juttu Lähetä juttu
Tulosta Tulosta

Etusivu
ISSN 1458-8056
Päätoimittaja:
jaana.luostarinen@minedu.fi
Toimitussihteeri:
liisa.heikkila@minedu.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Viestintäyksikkö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
Copyright 
Opetus- ja kulttuuriministeriö

webmaster@minedu.fi