Hemsidan Pressmeddelanden

Ändringar vid årsskriftet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

tiedote / pressmeddelande
22-12-2016

Utbildningsstyrelsen och CIMO blir ett nytt ämbetsverk

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO sammanslås från och med den 1 januari 2017 till ett nytt ämbetsverk. Sammanslagningen är en del av regeringsprogrammet och reformen av statens centralförvaltning.

Lag om Utbildningsstyrelsen (träder i kraft den 1 januari 2017)  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20160564

Pressmeddelande


Regleringen av grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet förenklas

Metoderna som gäller upprätthållandet av arbetsron vid skolor och läroanstalter blir fler och förpliktelser som hänför sig till lagen om elev- och studerandevård effektiviseras. Möjligheterna att förvärva behörighet för kurator ska underlättas.

Pressmeddelande


Ändringar i de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Det genomsnittliga priset per enhet som slagits fast för studerande i gymnasieutbildning 2017 är 6 145,01 euro och för studerande i grundläggande yrkesutbildning 10 278,43 euro. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är 76,96 euro per undervisningstimme och för medborgarinstitut 82,91 euro.

Pressmeddelande


Ändringar i finansieringslagen för undervisnings- och kulturväsendet

Lagen om finansiering för undervisnings- och kulturväsendet samt lagen om fritt bildningsarbete ändras. I anslagen för grundläggande yrkesutbildning ska det sparas 190 miljoner euro från och med 2017. En effekt som motsvarar den temporära sänkningen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet beaktas enligt förslaget vid beräkningen av finansieringen 2017-2019 för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt, grundläggande konstundervisning, läroanstalter för fritt bildningsarbete samt museer, teatrar och orkestrar.

Pressmeddelande


Det strategiska utvecklandet blir mer framträdande i yrkeshögskolornas finansiering

Statens basfinansiering till universiteten och yrkeshögskolorna har förnyats och träder i kraft fr.o.m. ingången av 2017. Den reviderade finansieringsmodellen ser mer än tidigare framåt, ger universiteten en möjlighet att i högre grad betona sina starka sidor samt stödet högskoleutbildningens samhälleliga verkningsfullhet. I modellen beviljas 39 % av finansieringen på basis av utbildning, 33 % på basis av forskning samt 28 % på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål. Andelen strategisk finansiering ökade till 12 procent av helheten. Även det strategiska utvecklandets andel i yrkeshögskolornas grundfinansiering slås fast och är nu 5 %. Samtidigt förbättras kalkyleringen av såväl universitetens som yrkeshögskolornas finansiering som baserar sig på resultat. Universiteten och yrkeshögskolorna har under året fört avtalsförhandlingar om perioden 2017-2020 på basis av den nya modellen. Från och med ingången av 2019 ändras utvärderingen av sysselsättningskriteriet så att den blir kvalitativ (sysselsättning som motsvarar utbildningsnivån).

Pressmeddelande

Pressmeddelande


Arkivverkets verksamhet förbättras och digitaliseringen av arkiv främjas

Arkivverkets organisation ändras. Den nuvarande distriktsförvaltningsmodellen slopas. Riksarkivet och de sju landsarkiven ska tillsammans bilda en riksomfattande myndighet under namnet Riksarkivet. Samtidigt får Riksarkivet rätt att besluta vilka pappersmaterial som myndigheterna ska förvara varaktigt som kan förstöras efter digitaliseringen.

Pressmeddelande


Ersättningen för utlåning höjs till en nordisk nivå

Nivån på låneersättningen för författare, kompositörer, illustratörer och översättare höjs till 15,6 miljoner från nuvarande 9,3 miljoner euro. Summan är nu jämförbar med övriga nordiska länder. Låneersättning utbetalas till upphovsmän som upplåter sina verk till offentligt bruk och utlåning på allmänna bibliotek. Upphovsmännens rätt till ersättning utvidgas från utlåning vid allmänna bibliotek utvidgas till att omfatta även lån vid universitetens och yrkeshögskolornas bibliotek. I praktiken gäller låneersättningen upphovsmän till verk i tryckt form och upphovsmän till musikaliska verk som upptagits på fonogram.

Pressmeddelande


Den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt förenhetligas

I och med den nya lagen implementeras bestämmelserna i EU:s direktiv om kollektiv förvaltning. Finland har ingen speciallagstiftning om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, därför förutsätter implementerandet av direktivet att en ny lag stiftas. Syftet är att förenhetliga upphovsrättsorganisationernas verksamhet samt att skapa enhetliga regler för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och licensiering för gränsöverskridande nättjänster för musik.

Pressmeddelande


Ny lag om begränsning av utförsel av kulturföremål

För att föremål som ingår i det nationella kulturarvet ska få föras ut ur landet behövs ett utförseltillstånd. Museiverket och Nationalgalleriet är tillståndsmyndigheter. Tullen kommer vid sidan av tillståndsmyndigheterna att vara tillsynsmyndighet.

Pressmeddelande


Den nya ungdomslagen träder i kraft


Ungdomslagens syfte är att främja de ungas delaktighet möjlighet att påverka och att bli hörda. I lagen avser man med unga personer som är under 29 år. Propositionen förtydligar statens och kommunens ansvar. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att ansvara för ledningen av ungdomsarbetet och -politiken inom statsförvaltningen. Ungdomsväsendet fortsätter att höra till kommunens uppgifter. I lagen föreskrivs också om det nya riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och -politiken. Programmet är ett viktigt verktyg för planeringen och styrningen av statens ungdomspolitik. Statsrådet godkänner programmet vart fjärde år.

Pressmeddelande


Bibliotekslagen som gäller allmänna bibliotek förnyas

Bibliotekslagen utgår ifrån de språkliga och kulturella rättigheter som tryggas i grundlagen. De allmänna biblioteken fungerar även framöver som avgiftsfri bas- och närservice. Kommunen ska fortsättningsvis ordna verksamheten vid de allmänna biblioteken. Användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material är avgiftsfri. Kommunen ta ut en skälig avgift för material som återlämnas för sent, för reservationer som inte hämtas ut eller för andra tjänster. Man har i lagen om allmänna bibliotek infört bestämmelser om skyldigheterna för den som använder allmänna bibliotek samt om låneförbud och förbud att använda bibliotek


Pressmeddelande

Hemsidan Pressmeddelanden