Etusivu Tiedotteet Nuorisotakuu -kärkihankkeelle johtoryhmä

Spetsprojektet för ungdomsgarantin får ledningsgrupp

tiedote / pressmeddelande
27-05-2016

En ledningsgrupp samt ett sekretariat har tillsatts för regeringens spetsprojekt Ungdomsgarantin i riktning mot en samhällsgaranti. Målet med undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonens, justitie- och arbetsminister Jari Lindströms samt familje- och omsorgsminister Juha Rehulas spetsprojekt är att stöda ungas livskompetens, studievägar och sysselsättning.

Till ledningsgruppens uppgifter hör att kartlägga nya metoder för att förverkliga ungdomsgarantin. Ledningsgruppen uppskattar åtgärder som vidtagits under den tid ungdomsgarantin varit i kraft och deras verkningsfulhet samt skapar ett system för att identifiera och sprida god praxis så att den blir riksomfattande.

Syftet är att identifiera de största hindren för att hitta studieplatser och för att söka sig till utbildning samt att göra upp en plan för att undanröja hindren. Därutöver utvecklar man verksamheten för elever i klass 7-9 i enlighet med en flexibel grundläggande utbildning.
Man identifierar också god praxis i anslutning till att söka arbete och skapar ett riksomfattande koncept för att utveckla systemet. Man försöket tillsammans med arbetsmarknadsparter och företag hitta sätt att göra lönestödet och Sanssi-kortet till ett mera lönsamt och lockande system. Man identifierar hindren för sysselsättningen av unga och gör upp en plan för att undanröja hindren tillsammans med arbetsmarknadsparterna.

Enligt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen måste utbildningsvägarnas göras mer flexibla och individuella för att förverkliga ungdomsgarantin.

”Utbildningssystemet bör erbjuda unga mer flexibla möjligheter att börja studera och ta sig framåt. I hela Finland samlar man de tjänster som unga behöver under ett och samma tak i och med Navigator-verksamheten. På så sätt finns stöd och hjälp lätt till hands. Alla unga som gå ut grundskolan erbjuds en plats i antingen ett gymnasium, inom yrkesutbildningen, i en verkstad eller en folkhögskola. Därutöver förnyar vi utbildningen i och med yrkesskolereformen så att den studerande kan bygga upp mer flexibla studievägar. Det blir vanligare med lärande på arbetsplatsen. Det här ger en möjlighet också åt de unga som inte har läggning för teoristudier. Ett nytt flexibelt sätt till ett yrke är utbildningsavtalsmodellen som stöder särskilt ungas sysselsättning och avläggande av examen”, säger minister Grahn-Laasonen.

”Arbets- och näringsbyråerna erbjuder alla unga under 25 samt unga i åldern 25-29 som utexaminerats inom de senaste 12 månaderna en arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast tre månader efter att den unga registrerat sig som arbetslös. Vi har grundat Navigator-verksamhet som specialiserar sig på ungas frågor på nästan 40 orter”, säger minister Lindström.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula betonar att det är viktigt att stöda alla unga. ”U tmaningen är att nå ut till också utslagna unga och sänka tröskeln till att få stöd. Målet är att man också i en svår livssituation kan hitta det stöd som finns till buds och att den unga uppskattar stödet och vill satsa på den hjälp de får. Här behöva bl.a. ett tätt samarbete mellan ungdoms- och socialarbetet samt ett nytt sätt att arbeta med tredje sektorn. Unga som tidigare fått stöd kan fungera som stödpersoner på vägen mot utbildning och arbete. Helheten av ungas tjänster utvecklas i samarbete med reformprogrammet för barn- och familjetjänster och övriga spetsprojekt”, säger minister Rehula.

Ordförande för ledningsgruppen är Minna Karhunen (Regionförvaltningsverket i Södra Finland). Medlemmarär riksdagsledamöterna Ulla Parviainen, Mika Niikko och Juhana Vartiainen samt Joonas Mikkilä (Företagarna i Finland), Tommi Laitio (Helsingfors stad), Karel McLeod Smith (Hyria koulutus), Niina Junttila (Åbo universitet), Päivi Honkatukia, (Tammerfors universitet), Antti Siukonen (Finska Bibelsällskapet), Eero Rämö (Finlands Ungdomssamarbete Allians), Pasi Savonmäki (Regionförvaltningsverket i Mellersta Finland), Ulla Hämäläinen (finansministeriet), Päivi Valkoniemi (Oy Noark Ab), Juha Lehtonen (Fida International ry) ja Hilkka Kemppi (Statens delegation för ungdomsärenden NUORA).

Ledningsgruppens verksamhetsperiod är 1.6.2016 - 31.12.2018. Den första mellanrapporten ges senast 31.1.2017. Ledningsgruppens sekretariat har representation från ansvarsministerierna. Ordförande för sekretariatet är Georg Henrik Wrede och sekreterare Merja Hilpinen vid undervisnings- och kulturministeriet. Medlemmar är Jussi Pihkala, Elisa Virnes och Pia Mäkinen från undervisnings- och kulturministeriet, Hanne Kalmari och Elina Palola från social- och hälsovårdsministeriet, Herttaliisa Tuure från Statens delegation för ungdomsärenden, Ari-Pekka Leminen och Janne Savolainen från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

- Ordförande för ledningsgruppen för spetsprojektet för Ungdomsgarantin Minna Karhunen, tfn 0295 016 525

- specialmedarbetare Matias Marttinen (minister Grahn-Laasonens intervjuförfrågningar), tfn 044 269 3113
- specialmedarbetare Eeva Salmenpohja (minister Rehulas intervjuförfrågningar), tfn 050 571 9239
- specialmedarbetare Sakari Puisto (minister Lindströms intervjuförfrågningar), tfn 046 923 4915

Etusivu Tiedotteet Nuorisotakuu -kärkihankkeelle johtoryhmä