Hemsidan Pressmeddelanden Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015

Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015

tiedote / pressmeddelande
13-11-2014

Regeringen föreslog torsdagen den 13 november att den nya yrkeshögskolelagen stadfästs. Meningen är att republikens president stadfäster lagen på fredagen. Den nya yrkeshögskolelagen ersätter lagen från 2003.

Den nya yrkeshögskolelagen och den ekonomiska och administrativa autonomi som den medför stärker yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar. Lagen möjliggör att yrkeshögskolorna på ett smidigt sätt kan fatta beslut, att grundläggande uppgifter kan skötas inom ramarna för fungerande strukturer samt rättvisa och tillräckliga incitament för verksamheten. Reformen innebär att den finländska högskolesektorn träder in i ett nytt skede där universiteten och yrkeshögskolorna verkar sida vid sida för att förnya samhället.

Yrkeshögskolorna är hädanefter juridiska personer i form av aktiebolag. Man frångår det nuvarande huvudmannasystemet. Ett yrkeshögskoleaktiebolag får inte bedriva verksamhet i vinstsyfte och får inte dela ut vinst eller ge annan ekonomisk fördel till en aktieägare eller någon annan som deltar i verksamheten.

I lagen föreskrivs också om yrkeshögskolornas finansiering som numera är en del av statsandelssystemet. Staten svarar för den grundläggande finansieringen i sin helhet. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering till yrkeshögskolorna. Vid beviljandet beaktar man verksamhetens kvalitet, verkningsfullhet och omfattning.

Det automatiska medlemskapet för yrkeshögskolornas studerande förverkligas inte. Riksdagens grundlagsutskott förkastade regeringens modell enligt vilken examensstuderande vid en yrkeshögskola automatiskt hör till en studentkår.

Riksdagen förutsatte i sitt svar att regeringen noggrant följer med helhetsverkningarna i samband med yrkeshögskolornas finansieringsreform och kommer med en utredning om saken till kulturutskottet under 2018.

Därutöver förutsätter man att yrkeshögskoleutbildningen ska utgå från arbetslivet och stöda den regionala utvecklingen. Regeringen skall också komma med ett förslag om en obligatorisk hälsovårdsavgift för yrkeshögskolestuderande för att ordna tjänster i anslutning till studenthälsovården.

Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information:
- undervisningsrådet Maarit Palonen (UKM), tfn 0295 3 30243
- lagstiftningsrådet Eerikki Nurmi (UKM), tfn 02953 30234

YH-reformen 2011-2014

Hemsidan Pressmeddelanden Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft den 1 januari 2015