Etusivu Tiedotteet Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan

tiedote / pressmeddelande
13-06-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla uudistetaan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina 2014 – 2016. Tavoitteena on tehostaa koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata laadukkaalla koulutuksella nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin. Uudistus perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja vuoden 2014 kehyspäätökseen.

Julkisen talouden kestävyysvaje pienentää käytettävissä olevia resursseja ja lisää vaatimuksia tehokkuudelle. Talouden rakenteellinen muutos ja toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön kohdistetut menosäästöt edellyttävät toimintatapojen ja rakenteiden merkittävää uudistamista sekä koulutuksen vähentyvien voimavarojen entistä vaikuttavampaa ja tuottavampaa käyttöä.

Tavoitteena on, että ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjäverkko muodostuisi tulevaisuudessa pääasiassa monialaisista, koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman kattavista koulutuksen järjestäjistä ja toimintaedellytyksiltään vahvoista muun muassa aikuiskoulutukseen erikoistuneista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestäjällä tulisi ollapalveluvalikoimassaan pääsääntöisesti kaikki koulutusalat.

Lukiokoulutuksen järjestäjäverkko muodostuisi nykyistä suuremmista ja vahvemmista koulutuksen järjestäjistä, jotka voisivat palvella yksittäisen kunnan lisäksi myös yhtä kuntaa laajempaa väestöpohjaa. Koulutustarpeeseen vastaaminen voi edellyttää toiminnan jakamista eri toimipisteisiin, jotta saavutettavuus voidaan turvata. Järjestäjäverkon muodostamisessa otettaisiin huomioon myös jatkokoulutukseen sekä opetuskieleen liittyvät koulutustarpeet.

Vapaassa sivistystyössä tavoitellaan elinvoimaista ylläpitäjäverkkoa, jossa on nykyistä vähemmän ylläpitäjiä. Ylläpitäjäverkon muodostumiseen vaikuttaisivat olennaisesti myös ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta ja perusopetusta koskevat ratkaisut.

Järjestämislupien myöntämistä arvioitaisiin kokonaisuutena. Tavoitteena on, että kriteerit liittyisivät alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen, koulutuksen järjestäjän ammatillisiin ja taloudellisiin edellytyksiin sekä riittävään opiskelija- ja väestöpohjaan.

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistushankkeen toimikausi on 25.3.2014 - 31.12.2016. Ohjausryhmässä on laaja edustus toimialan ja sidosryhmien edustajista. Puheenjohtajana on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hän johtaa myös virkamiesvalmistelusta vastaavaa projektiryhmää.

Tavoitteena on että järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tulee voimaan 1.1.2017. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä lukiokoulutuksen rahoitusta koskeva hallituksen esitys annetaan vuonna 2014 ja lainsäädäntöä sovelletaan 1.1.2017 alkaen. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää koskeva hallituksen esitys on annettu ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2015. Vapaan sivistystyön uusi rahoitusjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2016. Valmistelutyössä kuullaan laajasti sidosryhmiä, toimialan alan päättäjiä ja muita toimijoita. Syksyllä 2014 järjestetään valtakunnallinen käynnistystilaisuus ja useita alueellisia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Lisätietoja:
-kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 3 30182

Lisätietoja hankkeesta:

Ohjausryhmä käsitteli luonnosta suuntaviivoiksi toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi kehittämiseksi kokouksessaan 13.6. ja työskentely jatkuu sen pohjalta. Luonnos 13.6.2014 on luettavissa hankkeen verkkosivulla.

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen kehittäminen

_ _ _

Hallitus on päättänyt rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Uudistuksessa toteutetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2015–2018 on tehty uudistusta koskevat resursseihin liittyvät linjaukset. Uudistukset liittyvät myös hallitusohjelman sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011–2015 linjauksiin lukiokoulutuksen sekä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudistamisesta.

Etusivu Tiedotteet Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet uudistetaan