Etusivu Tiedotteet

Nuorten työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta tuetaan yli 20 miljoonalla

tiedote / pressmeddelande
07-02-2014

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelma käynnistyy. Toimenpideohjelma kestää vuodet 2014 - 2016 ja on osa nuorisotakuuta.

Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Ohjelma pyrkii myös edistämään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja.
Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi koulutuksen järjestäjille yhteensä 20,6 miljoonaa euroa valtionavustuksia vuosille 2014 - 2015.

Opetusministeri Krista Kiuru pitää merkittävänä, että hallitus jatkaa työtä nuorten oppisopimuksen ja työssäoppimisen kehittämiseksi keinona nuorten koulutuksen ja työllistymisen vahvistamiseksi.

-Olen iloinen, että hyvin vaikeana taloudellisena aikana on käytettävissä näin merkittävä euromäärä nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Nuorten oppisopimukseen myönnettävä valtion tuki lienee korkein Euroopassa.

-Hankkeissa tulee etsiä ennakkoluulottomasti malleja oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämiseksi. Oppisopimuskoulutus pitäisi ottaa kiinteäksi osaksi oppilaitoksen strategista toimintaa ja sen mahdollisuudet hyödyntää täysimääräisesti.

-On hienoa, että uudistuksia on kehitetty yhteistyössä työelämäjärjestöjen, koulutuksen järjestäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, iloitsee opetusministeri Kiuru.

-Haastan työnantajia tutustumaan näihin hankkeisiin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin tarjota nuorille oppisopimus ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja. Nythän on mahdollista kokeilla esimerkiksi kuuden kuukauden ennakkojaksolla, toimiiko oppisopimus. Korostamme myös työpaikkaohjaajien roolia, jotta nuoret voivat oppia työpaikalla ohjatusti ja monipuolisesti.

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Pilvi Torsti, puh. 02953 30168
- opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183
- opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustukset ja lisätietoja uudistuksesta

Toimenpideohjelman aloitusseminaari pidetään tiistaina 11.2. klo 10 alkaen (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuuden ohjelma

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustukset:

1. Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodelle 2014 – 2015 yhteensä noin 8 miljoonaa euroa valtionavustusta hankkeille, jotka edistävät nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä.
Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä. Tavoitteena on monipuolistaa työssäoppimisen toteutustapoja ja kehittää työssäoppimisen laatua koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä. Tavoitteena on myös työssäoppimispaikkojen lisääminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ohjauksen vahvistaminen. Avustusta myönnettiin 36 hankkeeseen.

2. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille 2014 - 2015 yhteensä 4,8 miljoonaa euroa valtionavustusta oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoon. Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja siten, että sitä voisi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona. Ennakkojakso toteutetaan ei-työsopimussuhteisena ja sen tavoitteena on alentaa niin työnantajan kuin opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus ja näin lisätä oppisopimuskoulutukseen osallistuvien nuorten määrää. Avustus oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoa varten myönnettiin 16 koulutuksen järjestäjälle. Avustus mahdollistaa noin 1000 opiskelijan oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson.

3. Työpaikkaohjaajien koulutus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille 2014 – 2015 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa valtionavustusta työpaikkaohjaajien koulutukseen. Tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus on nuoren opiskelijan tarpeisiin riittävää ja osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja -identiteetin kehittymistä. Ohjauksella varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita. Avustus työpaikkaohjaajien koulutukseen myönnettiin 22 koulutuksen järjestäjälle.

4. Korotettu koulutuskorvaus
Vuodelle 2014 on myönnetty 4,8 miljoonaa euroa valtionavustusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukseen. Oppisopimuskoulutuksen korotettu koulutuskorvaus on osa nuorisotakuuseen kuuluvaa koulutustakuuta.
Korotettua koulutuskorvausta maksetaan työnantajille vuonna 2014 perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) päättäneiden sekä vuonna 2013 perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden oppisopimuksena järjestettävään ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Korvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa, toisena vuonna 500 euroa ja kolmantena 300 euroa kuukaudessa. Avustus korotettua koulutuskorvausta varten myönnettiin 36:lle koulutuksen järjestäjälle.

5. Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodelle 2014 noin 800 000 euroa, jolla tuotetaan tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvien käytäntöjen käsikirja. Tuetun oppisopimuskoulutuksen toimintamalli on kirjan myötä kaikkien oppisopimuskoulutuksen järjestäjien käytettävissä. Käsikirjan laatimisessa hyödynnetään jo toteutettuja tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeita ja alueellista verkostoa. Vuodesta 2007 toteutettujen tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeiden tarkoituksena on ollut kehittää uusia ja vaihtoehtoisia käytäntöjä oppisopimusopiskelijoiden tavoitteelliseen tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

6. Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen
Nuorten oppisopimuskoulutusta edistetään myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista. Kun oppisopimus tehdään alle 25-vuotiaalle, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevalle nuorelle, joka suorittaa tutkinnon osaa tai osia ammatillisesta peruskoulutuksesta, määräytyy valtionosuusrahoitus oppisopimuskoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä saa tutkinnon osasta korkeampaa yksikköhintaa. Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja tuesta.
Etusivu Tiedotteet