Etusivu Tiedotteet Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi

Utredningspersoner skissade upp olika alternativ för utbildningskonton

tiedote / pressmeddelande
28-05-2012

Undervisningsminister Jukka Gustafsson tillsatte i november professor Erno Lehtinen och magister Ida Mielityinen till utredningspersoner för att komma med ett förslag om form och ibruktagande av individuella utbildningskonton för medborgare. I den nyligen färdigställda mellanrapporten behandlar utredningspersonerna målsättningar för utbildningskontona ur olika synvinklar. Man hoppas att systemet med utbildningskonton uppmärksammar individens mångsidiga utbildningsbehov vid utbildningsplaneringen samt att systemet stärker individens egna engagemang för livslångt lärande.

Med utbildningskonton menas en finansieringsmodell för vuxenutbildning där man riktar finansiering till individer. Finansieringen används för att täcka utbildningskostnader. I mellanrapporten föreslår man några alternativa sätt att förverkliga utbildningskontona i Finland. Utbildningskontona kan vara ett finansieringssystem som är tillgängligt för hela den vuxna befolkningen, eller riktas till grupper som är i behov av särskilt stöd. Ett alternativ är att i det nuvarande systemet hitta olika sätt där man på ett bättre sätt kan ta i beaktande individens behov i fråga om att utveckla vuxenutbildningen samt att förbättra jämlikheten inom utbildningen. De målsättningar som stakats upp för utbildningskonton har främjats på många andra sätt inom vuxenutbildningen, men nu är den föreslagna metoden ny.

Utredningsarbetet har hittills visat att grundandet av individuella utbildningskonton för medborgare vore ett betydande steg för att utveckla vuxenutbildningen. För första gången är det meningen att offentliga medel riktas direkt via individen till anordnaren av utbildning. Ett eget individuellt utbildningskonto kan få människor att intressera sig mera för att utveckla sitt eget kunnande samt att sätta mera också egna pengar på utbildning.

– Ett utbildningskonto kan fungera som en väckarklocka och påminna om att man skall sköta sin kompetens under hela karriären. Annars kan det vara svårt att hänga med i arbetslivet och samhällsutvecklingen. Å andra sidan är vissa grupper mera benägna att utbilda sig än andra. Man borde se till att kontona uppmuntrar alla vuxna att delta i utbildning, konstaterade utredningspersonen Erno Lehtinen.

Utredningsarbetet visade att det centrala då man bygger upp ett system med utbildningskonton är vilka målsättningar man i första hand försöker uppnå. Sättet man förverkligar kontomodellen på beror i hög grad på vilka målsättningarna är för modellen.

Då man går vidare med utredningsarbetet måste man utreda hur kontona på bästa sätt tjänar de målsättningar som framförts. Det är viktigt att reda ut utbildningskontonas förhållande till den övriga utbildningens finansieringssystem. Det nuvarande finansieringssystemet är förhållandevis komplicerat och dess oredighet beror enligt utredningspersonerna på att vuxenutbildningens finansiering inte bildar en enhetlig helhet.

– Utbildningskontona borde inte i för hög grad lösgöras från den övriga finansieringen. Hela finansierings- och styrningssystemet skall kunna utvecklas som en helhet, betonade utredningspersonen Ida Mielityinen.

– I utredningen har man på ett förtjänstfullt sätt tagit i beaktande de centrala frågorna då det gäller att skapa utbildningskonton. Det här är en bra grund för utredningspersonerna då de börjar precisera vilken slags modell som enligt dem på bästa sätt tjänar den finländska vuxenutbildningen. Det är viktigt att se till att vuxenutbildningens mångfald och mångsidighet inte leder till komplexitet och oredighet i fråga om styrningen av utbildningssystemet. Här ser jag att utbildningskontona har en enorm potential. Jag anser det vara särskilt viktigt att kontona tillsammans med andra metoder uppmuntrar vuxna att delta i vuxenutbildning och att anordnare av utbildning kan svara på alla vuxnas oerhört individuella behov, sade minister Gustafsson då han tog emot rapporten.

***

Medborgare kan delta i den fortsatta beredningen av utbildningskonton på webbforumet Din åsikt från och med 29.5. Diskussionen ger möjlighet att uttrycka åsikter bl.a. om vilken slags utbildning man skulle skaffa med hjälp an utbildningskontot och vilken slags stöd och information man skulle behöva för att kunna skaffa sig en lämplig utbildning. 


***

Utredningsarbete om möjligheterna att införa personliga utbildningskonton för att reformera finansieringen av vuxenutbildningen i Finland – mellanrapport

Ytterligare information:
- specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 040 125 1032
- Utredningspersoner:
- Ida Mielityinen, tfn 050 594 0731
- Erno Lehtinen tfn 040 511 7965

Etusivu Tiedotteet Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi