Etusivu Tiedotteet Vuodenvaihteen muutoksia opetusministeriön hallinnonalalla

Vuodenvaihteen muutoksia opetusministeriön hallinnonalalla

tiedote / pressmeddelande
22-12-2009

Uudet yliopistot aloittavat toimintansa 2010

Uusimuotoiset yliopistot aloittavat taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisen toimintansa vuoden 2010 alussa. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun toiminnat yhdistetään säätiölain mukaiseen Aalto-yliopistoon. Myös Tampereen teknillinen yliopisto muuttuu säätiömuotoiseksi. Laki tuo yliopistoille taloudellisen ja hallinnollisen autonomian - yliopistojen päätehtävät, tutkimus ja opetus, pysyvät ennallaan. Valtio turvaa yliopistojen perusrahoituksen, joka sidotaan indeksiin.

Vuoden 2010 alussa voimaan tulevalla uudella yliopistolailla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista.

Lisätietoja: johtaja Anita Lehikoinen, puh. (09) 160 77353

Uusi ammattikorkeakoululaki voimaan vuoden alusta

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus säilyy maksuttomana, mutta ammattikorkeakoulut voivat kerätä maksuja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon osallistuvilta EU-/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Maksukokeilu on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Jatkossa opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Lisätietoja: johtaja Hannu Sirén, puh. (09) 160 77239

Ammattistartti vakinaistuu

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti, tulee vakinaiseksi. Ammattistartti on toiminut kokeiluna vuosina 2006–2009. Toiminta on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole selkeää käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen.

Lisätietoja: johtaja Mika Tammilehto, puh. (09) 160 77391

Perusopetuksen valtionosuudet valtiovarainministeriön hallinnonalalle

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia kootaan valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Koottavat valtionosuudet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitettu taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Valtionosuudet ovat aiemmin olleet sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloilla.

Esi- ja perusopetuksessa oppilaskohtainen valtionosuus ei määräydy enää oppilasmäärän perusteella, vaan 6 - 15 -vuotiaiden asukasmäärän perusteella.

Lisätietoja: hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, puh. (09) 160 77268

Opetus- ja kulttuuritoimen keskimääräisiin yksikköhintoihin korotuksia

Valtion rahoituksen perusteena käytettäviin opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisiin yksikköhintoihin tulee pieniä muutoksia. Vuonna 2010 opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on perusopetuksessa 6 646,28 euroa, lukiossa 6039,54 euroa, ammatillisessa koulutuksessa 10 452,48 euroa sekä ammattikorkeakoulussa 7 552,55 euroa. Taiteen perusopetuksessa opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 69 euroa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Marjatta Lindqvist, puh. (09) 160 77219

Perusopetuksen laatukriteerit käyttöön - Osaava-ohjelma alkaa

Perusopetuksessa otetaan käyttöön laatukriteerit. Laatukriteerit on työkalu opetuksen laadun kehittämiseksi paikallistasolla. Opetusministeriö tukee niiden käyttöönottoa kunnissa kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2010–2011.

Laatukriteerien toimeenpanoa tuetaan myös Osaava-täydennyskoulutusohjelman avulla. Ohjelmalla parannetaan opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. Siihen kohdennetaan 8 miljoonaa euroa 2010. Täydennyskoulutuksen piiriin pääsee noin 34 000 opettajaa.

Lisätietoa laatukriteereistä: hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, puh. (09) 160 77268,
Osaava-ohjelmasta: kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, puh. (09) 160 77264

Opetusalan koulutuskeskus Opekosta osakeyhtiö

Heinolassa ja Tampereella sijaitseva Opetusalan koulutuskeskus Opeko yhtiöitetään 1.1.2010. Opekon toimintaa jatkaa valtion kokonaan omistama Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy -niminen osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Matti Hietanen puh. 040 755 1409 ja toimitusjohtaja Reijo Jouttimäki (Opeko), puh. 050 532 7690

Maakunnan liitot asettavat jatkossa alueelliset liikuntaneuvostot

Vuoden 2010 alusta alkaen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto. Liikuntaneuvostojen jäsenet määrää maakunnan liitto liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Liikuntaneuvoston toimikausi on enintään neljä vuotta.

Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja enintään 16 muuta jäsentä. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck, puh. 09-160 77444

Korkeakoulutetun ammattihenkilöstön määrää kasvatetaan kirjastoissa

Valtioneuvoston asetuksella tarkennetaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Ehdotuksella ei ole vaikutusta henkilöstön kokonaismäärään. Asetus tulee voimaan 1.1.2010.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekki, puh. 09-160 77240, 040-722 1320.

Valtion taidetoimikunnat ja taiteen keskustoimikunta aloittavat uudessa kokoonpanossa

Valtion taidetoimikunnat ja taiteen keskustoimikunta aloittavat vuodenvaihteessa kolmivuotiskautensa (1.1.2010−31.12.2012). Ensi vuoden alusta taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja toimii VD, FM Leif Jakobsson ja varapuheenjohtajana kirjailija Tuula-Liina Varis. Muut jäsenet ovat kulturchef Anna-Sofi Isaksson, kirjailija, ohjaaja, lääkäri Alexis Kouros, taidemaalari Mikko Paakkola, asiamies Pertti Paltila ja toiminnanjohtaja Hannele Yrjö-Koskinen.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, puh. 09-160 77497

Valtion elokuvalautakunta aloittaa kolmivuotiskautensa

Valtioneuvosto on asettanut valtion elokuvalautakunnan toimikaudeksi 4.1.2010–3.1.2013. Valtion elokuvalautakunnan tehtävänä on tutkia Valtion elokuvatarkastamon päätöksistä tehdyt valitukset. Lautakunnan puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck opetusministeriöstä ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Tuula Lybeck myös opetusministeriöstä.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos, puh. 09-160 77218

Uusi toimittajalautakunta asetetaan tammikuussa

Opetusministeriö asettaa tammikuussa uuden toimittajalautakunnan kolmivuotiskaudeksi. Toimittajalautakunta antaa opetusministeriölle lausunnon ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä koskevista hakemuksista ja avustaa ministeriötä pyydettäessä muissakin toimittajan työhön liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos, puh. 09-160 77218

pm, jo

Etusivu Tiedotteet Vuodenvaihteen muutoksia opetusministeriön hallinnonalalla