Etusivu Tiedotteet Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2010 talousarvioon

Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2010 talousarvioon

tiedote / pressmeddelande
31-07-2009

Opetusministeriön talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat perusopetuksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittäminen sekä aikuiskoulutuksen vahvistaminen. Ehdotuksessa painottuvat myös taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten varmistaminen, terveysliikunnan ja liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen.

Uusimuotoiset yliopistot aloittavat toimintansa 2010 alussa ja niiden perusrahoitusta esitetään vahvistettavaksi. Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoon varaudutaan. Maahanmuuttajien koulutukseen kohdennetaan lisävoimavaroja. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön määrärahat kasvavat 14 prosenttia.

Hallinnonalan menot ovat ehdotuksessa yhteensä 6,4 miljardia euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen on 417 miljoonaa euroa. Vertailuluvuissa on otettu huomioon valtionosuusjärjestelmän uudistus.

Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä esi- ja perusopetuksen, yleisen kirjastotoimen, yleisen kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen käyttökustannusten valtionosuudet, noin 1,5 miljardia euroa ehdotetaan siirrettäväksi budjetissa valtiovarainministeriön pääluokkaan.

Opetustoimen valtionosuuksiin lisäystä

Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille myönnettäviin valtionosuuksiin ja -avustuksiin ehdotetaan opetusministeriön hallinnonalalla yhteensä 2,5 miljardia euroa, missä on lisäystä 297 miljoonaa euroa. Yleissivistävän koulutuksen, joka sisältää muun muassa lukioiden ja aamu- ja iltapäivätoiminnan, valtionosuudet ja -avustukset ovat 744 miljoonaa euroa, ammatillisen koulutuksen 650 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 423 miljoonaa euroa.

Perusopetuksen laatua parannetaan

Opetustoimessa ikäluokkien pienenemisestä aiheutuu laskennallista säästöä noin 22 miljoonaa euroa. Se esitetään kohdennettavaksi koulutuksen laadun kehittämiseen tavoitteena mm. opetusryhmien koon pienentäminen, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien, oppilaanohjauksen ja oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen sekä perusopetuksen vieraiden kielten tarjonnan ja valintojen monipuolistaminen. Maahanmuuttajaoppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetukseen esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa.

Aikuiskoulutusta vahvistetaan

Työvoiman ja työvoimatarpeen kohtaantoa parannetaan ammatillisella koulutuksella.

Opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen parannetaan käynnistämällä Osaava -täydennyskoulutusohjelma ja kohdentamalla siihen 8 miljoonaa euroa vuonna 2010. Liikenneopettajakoulutus on tarkoitus järjestää erikoisammattitutkintoon johtavaksi. Maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan täydennyskoulutusta lisätään

Koko työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen lisätään jatkamalla ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen (Akku) toimeenpanoa. Painopisteenä ovat työelämässä tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, eri tavoin hankitun osaamisen tunnustaminen ja joustavat koulutuksen yhdistelymahdollisuudet.

Oppisopimusmuotoisen ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa ehdotetaan lisättäväksi taantuman vaikutusten lieventämiseksi. Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta laajennetaan. Avointa korkeakouluopetusta suunnataan työikäisen aikuisväestön tarpeisiin. Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tehostetaan. Lisäksi parannetaan vähemmän osallistuvien väestöryhmien koulutusmahdollisuuksia. Aikuisopiskelun etuusjärjestelmiä selkiytetään ja laajennetaan rahoituspohjaa.

Opintoseteliavustusten määrää lisätään ja suunnataan erityisesti maahanmuuttajien kielikoulutuksen aktivoimiseen.

Opetusministeriö esittää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön määrärahoja lisättäväksi 25 miljoonalla eurolla.


Uudistuvien yliopistojen perusrahoitukseen lisäyksiä

Uusimuotoiset yliopistot aloittavat taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisen toimintansa vuoden 2010 alussa. Yliopistojen päätehtävät, tutkimus ja opetus, pysyvät ennallaan. Valtio turvaa yliopistojen perusrahoituksen, joka sidotaan indeksiin. Yliopistojen perusrahoitus määräytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden sekä muiden koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Yliopistojen toiminnan valtionrahoitukseen esitetään 53 miljoonan euron lisäystä. Valtionrahoitukseen lisätään myös arvonlisäverokompensaationa 116 miljoonaa euroa ja työnantajien työttömyysvakuuksia varten 35 miljoonaa euroa. Kahden säätiöyliopiston pääomaan ehdotetaan yhteensä 150 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja koskevaan myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 143 miljoonan euron lisäystä, mistä 90 milj. euroa aiheutuu tutkijavirkamuutoksesta ja 52,9 milj. euroa valtuuden tasokorotuksesta. Aikaisemmin Suomen Akatemian toimintamenomomentilta palkattujen tutkijoiden virat on siirretty myöntämisvaltuuden piiriin osaksi tutkimusrahoitusta. Lisäksi esitetään Akatemialle 30 miljoonaa euroa kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rahoittamiseen.

Ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten vahvistamiseksi esitetään 15 miljoonan euron lisärahoitusta.

Opintotuen määrärahat kasvavat - ateriatukeen esitetään korotuksia

Ateriatuen määrää ehdotetaan korotettavaksi 1.1.2010 lukien 0,12 eurolla, jolloin ateriatuen määrä on 1,79 euroa ateriaa kohti. Ylimääräisen ateriatuen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 0,84 eurosta 1 euroon ateriaa kohti. Opintotukimäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 892 miljoonaa euroa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimintaedellytysten vahvistamiseen 73 miljoonan euron lisäys

Taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja tukea kulttuuripalvelujen hyödyntämistä sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia osallisuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi. Yhtälailla tavoitteena on edistää kulttuuristen sisältöjen tuotantoa ja levitystä, luovaa taloutta sekä kulttuurivientiä ja -vaihtoa, kehittää toimivaa tekijänoikeusjärjestelmää ja parantaa kulttuuriyrittäjyyden toimintaedellytyksiä kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 51,7 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien 10,8 miljoonan euron lisäys nostaa teattereiden ja orkestereiden tuen 79 miljoonaan euroon ja 7,0 miljoonan euron lisäys korottaa museoiden valtionosuuden 38 miljoonaan euroon. Taiteenalojen lisäyksistä merkittävin kohdistuu kotimaisen elokuvan tuotantotukeen, johon ehdotetaan 2,5 miljoonan euron lisäystä. Myös näyttämö- ja tanssitaiteen vapaiden ryhmien tukemiseen ehdotetaan yli 1 miljoonan euron lisäystä.
Elokuvatarkastamon yhteyteen esitetään perustettavaksi syksyllä 2010 medianeuvosto. Kirjastorakentamiseen ehdotetaan 7 miljoonaa euroa.

Liikunnan määrärahoihin ehdotetaan 12,9 miljoonan euron lisäystä, yhteensä 132 miljoonaa euroa. Tuen painopisteitä ovat liikunnallisten elämäntapojen edistäminen, liikunnan kansalaistoiminta, lasten ja nuorten liikunta sekä eettinen ja yhteiskuntavastuullinen, kansainväliseen menestykseen tähtäävä huippu-urheilu.

Nuorisotyön 61 miljoonan euron määrärahoihin sisältyvä 8 miljoonan euron lisäys kohdennetaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen vahvistamisen ja elinolojen parantamiseen sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäisyssä tehokkaaseen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään työparitoimintaan.

Veikkausvoittovaroja käytetään 463 miljoonaa euroa

Veikkauksen voittovaroja arvioidaan kertyvän 463 miljoonaa euroa, mikä on n. 32 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009. Tieteen menoista 23 prosenttia rahoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten tuotoilla. Taiteen, kulttuuri-, museo- ja kirjastotoimen, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoituksen (ml. kulttuurin valtionosuudet) kokonaismäärästä 61 prosenttia myönnetään veikkausvoittovaroista. Voittovarat ovat kohdennettu edunsaajille jakosuhdelain mukaisessa suhteessa.
_ _ _

Opetusministeriön budjettiehdotus (pdf)

 

Opetusministeriön hallinnonalan esitys valtion talousarvioesitykseksi 2010
 
2009
TA
milj. euroa
2010
TAE
milj. euroa
Muutos 2009 talousarviosta
milj. euroa
Muutos
 
%
Pääluokka yhteensä
6 003
6 420
 417
    7
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
 
   215
 
   113
 
-102
 
 -47
Opetusministerin toimiala
4 382
4 807
 425
 10
Yleissivistävä koulutus
   694
   858
 164
 24
Ammatillinen koulutus
   638
   662
    25
    4
Aikuiskoulutus
   475
   523
    48
 10
Korkeakouluopetus ja tutkimus
2 574
2 762
 188
    7
Kulttuuri- ja urheiluministerin toimiala
 
1 406
 
1 500
 
    94
 
    7
Opintotuki
   871
   892
    21
    2
Taide ja kulttuuri
   363
   415
    52
 14
Liikuntatoimi
   119
   132
    13
 11
Nuorisotyö
     53
     61
      8
 16

Vuoden 2009 vertailuluvut eivät sisällä valtionosuusuudistuksessa valtiovarainministeriön pääluokkaan siirtyviä määrärahoja.
Vuoden 2010 luvut sisältävät opetusministeriön esitykset politiikan painopistemuutosten vuoksi tehtäväksi määrärahojen uudelleenkohdentamiseksi.

_ _ _


Lisätietoja:

Koulutus- ja tiedepolitiikka
- ylijohtaja Sakari Karjalainen, puhelin (09) 160 77220
- suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta, puhelin (09) 160 77252
- erityisavustaja Laura Rissanen, puhelin (09) 1607 7409

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, puhelin (09) 160 77053
- ylitarkastaja Janne Puhakka, puhelin (09) 160 77317
- valtiosihteeri Marcus Rantala, puhelin (09) 160 77160

Yleinen taloussuunnittelu
- talousjohtaja Eero Pulkkinen, puhelin (09) 160 77434
- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, puhelin (09) 160 77442
_ _ _

Opetusministeriön keväällä valmistelema hallinnonalaa koskeva ehdotus on tullut julkiseksi 31.7.2009 valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi. Valtiovarainministeriön ja opetusministeriön väliset budjettineuvottelut käydään 12.8. Ministeriökohtaisen neuvottelukierroksen jälkeen koko hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 26.8. alkavassa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön. Eduskuntakäsittelyyn budjettiehdotus annetaan syyskuun puolivälissä.

Etusivu Tiedotteet Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2010 talousarvioon