Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat

Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat

Tekijänoikeudella suojataan ja edistetään henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tunnustamalla tekijöiden oikeuden määrätä teostensa hyväksikäytöstä yhteiskunta kannustaa luovaan toimintaan edistäen samalla siitä syntyvien tuotteiden tuotantoa, levitystä, investointeja ja kauppaa. Kulttuurihyödykkeiden tuotannon ja saatavuuden edellytysten turvaaminen luo pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle.

Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät tekijänoikeusasioissa

Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tehtäviin kuuluvat mm.

  • tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen
  • oppilaitoksia ja valtionhallintoa koskevat kopiointi- ja tallennussopimukset
  • tekijänoikeushallinnon tehtävät, mm. lainakorvaus, yksityisen kopioinnin hyvitys, eräät tekijänoikeus­järjestöjen hyväksymispäätökset
  • kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvottelut
  • Tekijänoikeusasiat Maailman henkisen omaisuuden järjestössä WIPOssa ja muissa kansain­välisissä järjestöissä (WTO, OECD, Unesco, Euroopan neuvosto)
  • EU-lainsäädännön valmisteluun osallistuminen
  • pohjoismainen virkamiesyhteistyö tekijänoikeusasioissa

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia hallinnoivat ja valvovat tekijänoikeuden yhteishallinnointijärjestöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama tekijänoikeusneuvosto, jonka tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Ministeriön asettama tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Se seuraa ja arvioi tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän kehitystä sekä edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välillä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, -järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2014 – 31.12.2015.

Sihteerinä toimii hallitusneuvos Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä, etunimi.sukunimi@minedu.

Teollisoikeuksiin, esimerkiksi patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeuteen, liittyvistä asioista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Neuvontaa teollisoikeusasioissa antaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusjärjestelmä ja toimijat