Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Avustukset etsivään nuorisotyöhön

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Nuorisotyö
Hakuaika päättyy
31-10-2016 16.15
Lisätietoja
Neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi , p. 02953 30339

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen. Hakemus toimitetaan oman alueen aluehallintovirastoon.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Valtionavustus on tarkoitettu etsivän nuorisotyön tukemiseen. Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeustoimikelpoisille hakijoille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Valtionavustusta myönnetään etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.

Hakuaika:

Hakuaika alkaa 26.9.2016. Valtionavustushakemuksen vuodelle 2017 on oltava aluehallintovirastossa (AVI) viimeistään 31. lokakuuta 2016 klo 16.15.

Käsittely:

Tavoitteena on, että aluehallintovirasto tekee valtionavustuspäätökset etsivään nuorisotyöhön 28.4.2017 mennessä.

Jaettavissa oleva euromäärä:

Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2017 esitetty 12,5 milj. euron määräraha etsivän nuorisotyön avustuksiin. Avustuksia voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat.

Avustuksen tavoite:

Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Avustuksella tuetaan etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on nuorelle vapaaehtoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että etsivää nuorisotyötä tehdään yhteistyössä erityisesti koulutuksen järjestäjien, ohjaamojen, nuorten työpajatoiminnan ja kunnan sosiaalityön kanssa.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Vuoden 2017 valtionavustukset myönnetään niiden säännösten mukaan, jotka ovat voimassa vuonna 2016. Näin tehdään siinäkin tapauksessa, että uusi nuorisolaki tulisi voimaan 1.1.2017. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustusta voidaan myöntää kuntien ja muiden oikeustoimikelpoisten hakijoiden etsivää nuorisotyötä varten. Avustuksen saajan tulee huolehtia siitä, että järjestettävä etsivä nuorisotyö noudattaa nuorisolakia 72/2006.

Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat kunnat yhdessä. Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö.

Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palvelua myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä. Kunnan tulee valvoa, että palveluntuottajan etsivä nuorisotyö täyttää nuorisolain vaatimukset.

Palveluntuottaja voi hakea avustusta, mikäli yhteistyösopimuksessa kunnan /kuntien ja palvelun tuottajan välillä on niin sovittu. Myönnetty valtionapu voidaan maksaa suoraan palveluntuottajan ilmoittamalle tilille tai se voidaan maksaa kunnan tilille, josta kunta maksaa sen edelleen palveluntuottajalle. Valtionavustuksen käyttöä koskeva selvitysvastuu on sillä organisaatiolla, jolle valtionavustus on maksettu.

Hakemukseen on liitettävä kopio yhteistyösopimuksesta.

Valtionavustus kohdennetaan etsivän nuorisotyön työntekijän palkkauskuluihin, enintään 30 000 euroa /htv. Avustus myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi.

Myönnettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön palkkauskuluja vaan hakijoiden edellytetään osallistuvan niihin myös omalla rahoitusosuudellaan. Omarahoitusosuudella maksetaan osa etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluista sekä koulutus-, matka- ja työnohjauskustannukset.

Etsivää nuorisotyötä tekemään voidaan palkata tällä hetkellä samassa organisaatiossa vakinaisessa tehtävässä oleva henkilö, jos etsivään nuorisotyöhön siirtyvän henkilön tilalle palkataan sijainen. Etsivän nuorisotyön aloittaminen ei voi olla perusteena olemassa olevan vakinaisen tehtävän lakkauttamiselle.

Etsivän nuorisotyön työntekijöiden yhteystiedot tulee laittaa aina kunnan internetsivuille. Etsivän nuorisotyön työntekijöiden yhteystiedot tulee laittaa myös palveluntuottajan internetsivuille silloin, kun kunta on tehnyt sopimuksen palveluntuottajan kanssa.

Etsivää nuorisotyötä suositellaan toteutettavaksi työpareittain. Etsivässä nuorisotyössä voidaan työpari valita paikallisten tarpeiden mukaan siten, että samalla voidaan toteuttaa mm. maahanmuuttaja- tai vähemmistötyötä.

Etsivään nuorisotyöhön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa nuorisolain mukaisesti rekisterinpitäjänä kunta -> Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje (pdf) henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivää nuorisotyötä tehdään erilaisissa nuorten ympäristöissä sen mukaan, missä nuori voidaan tavoittaa ja auttaa tarvitsemiinsa palveluihin tai muuhun tukeen.

Toiminnan seurannassa suositellaan käytettävän PARENT -järjestelmää. Mikäli käytetään jotain muuta seurantajärjestelmää, sen tulee olla yhteensopiva PARENT-järjestelmän kanssa. PARENT-järjestelmä helpottaa valtionapuviranomaisen kyselyyn vastaamista (OKM tukee PARENT -järjestelmän kehittämistä etsivään nuorisotyöhön sopivaksi PAR-järjestelmät).

Seurantatietoina raportoidaan seuraavia tietoja:

 • nuoren etsivään nuorisotyöhön ohjannut taho 
 • palvelu, johon nuori on ohjattu 
 • tavoitetut nuorten sukupuoli, ikä ja koulutustausta

Tiedot tulee merkitä raporttiin siten, että ne eivät sisällä tunnistettavia tietoja ja että noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).

Valtionavustushakemuksessa tulee esittää

 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta selviää hakijan oma taloudellinen panostus 
 • kuvaus toiminnasta ja sen tarpeesta (toimintasuunnitelma) 
 • palkattavien etsivää nuorisotyötä tekevien henkilötyövuosien lukumäärä 
 • etsivän nuorisotyön työntekijän koulutus ja nuorten parissa tehtävän työn kokemus, jos tiedossa hakuvaiheessa (toimintasuunnitelma) 
 • Ne hakijat, jotka ovat aiemmin toteuttaneet etsivää nuorisotyötä, sisällyttävät hakemukseen arvion siitä, mihin mennessä vuonna 2016 myönnetty valtionavustus on käytetty loppuun. (HUOM: Jos etsivä nuorisotyö on keskeytynyt vuoden 2016 aikana, niin myös keskeytyksen syy ja pituus tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hakijan tulee erikseen hakea käyttöoikeuden pidennystä aikaisemmalle avustukselleen ennen sen käyttöajan päättymistä.) 
 • Jos etsivää nuorisotyötä toteutetaan kunnan/kuntien ja palveluntuottajan välisen yhteistyösopimuksen mukaan, niin kopio sopimuksesta tulee liittää hakemukseen. Jos sopimus ei ole valmis vielä hakuajan päättyessä, niin sen voidaan toimittaa hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.12.2016 mennessä. Hakemuksessa tulee mainita, että ao. asiakirjan kopio toimitetaan myöhemmin. 
 • Jos palveluntuottaja hakee avustusta kunnan toimeksiannosta, mukaan tulee liittää kopio asiakirjasta, joka vahvistaa asian. 
 • Jos palveluntuottajana on koulutuksen järjestäjä, niin sen tulee hakemuksessa tarkkaan kuvata etsivän nuorisotyön asema ja rooli osana muita koulutuksen järjestäjälle säädettyjä tehtäviä. 
 • muut asiakirjat, jotka ovat hakijan mielestä tarpeelliset etsivän nuorisotyön hakemuksen käsittelyn kannalta

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Aluehallintovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Aluehallintovirasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 §:n 1 mom.):

 •  tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 
 • avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta 
 • avustuksen myöntäminen on tarpeellista huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus 
 • valtionavustuksen myöntäminen aiheuttaa enintään vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia aluehallintovirastolta, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa aluehallintovirastolle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Avustusta ei myönnetä, jos hakemus saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen.

Avustuksen käyttöön ja valvontaan liittyvät yleiset ehdot

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys päätöksessä mainittuun päivään mennessä. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkatasoista raportointia.

Aluehallintovirastoilla on valtionavustuslain 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa hankintalainsäädäntöä. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan. 
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan aluehallintoviraston lomakkeella ”Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen”. Hakulomake

Valtionavustushakemus tulee toimittaa siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueella etsivää nuorisotyötä toteutetaan. Aluehallintovirastojen kirjaamojen yhteystiedot ja henkilöt, jotka antavat lisätietoja hakemisesta, löytyvät kohdasta lisätietoja.

Hakemus toimitetaan aluehallintoviraston kirjaamoon joko sähköpostitse (allekirjoitettu hakemus YHTENÄ TIEDOSTONA liitteineen skannattuna doc - tai pdf - muotoon) tai postitse. Aluehallintovirastojen kirjaamot toimittavat sähköpostitse hakemuksensa lähettäneelle vastaanottokuittauksen tietojärjestelmän välityksellä automaattisena kuittauksena.

Etsivän nuorisotyön valtionavustushakemus vuodelle 2017 on oltava perillä aluehallintovirastossa viimeistään 31. lokakuuta 2016 klo 16.15. Hakemus hylätään, jos se saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Hakemuksen liitteet:

 1. Etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelma avustettavalle kaudelle 
 2. Raportti toteutuneesta etsivästä nuorisotyöstä edelliseltä kaudelta (enintään 2 x A4)
 3. Palveluntuottajan ja kunnan välinen sopimus, jos hakija on muu kuin kunta
 4. Selvitys mahdollisesta muusta valtion rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön.

Jos palveluntuottaja on järjestö tai yksityinen yhteisö, tulee hakijan edellisten asiakirjojen lisäksi liittää hakemukseen

 1. Edellisen vuoden tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus)
 2. Kopio voimassa olevasta yhdistysrekisteriotteesta

Hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi , p. 02953 30339.

Valtionavustushakemuksen sähköposti- ja postiosoitteet sekä lisätietoja antavat henkilöt:

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.etela(at)avi.fi
Osoite: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, Liisa Sahi, p. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi  

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.ita(at)avi.fi
Osoite: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi, PL 50, 50101 Mikkeli

Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
sähköinen osoite: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
Osoite: Lapin aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 8002, 96101 Rovaniemi

Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, p. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.lounais(at)avi.fi
Osoite: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 22, 20801 Turku

Lisätietoja:
Sivistystoimen ylitarkastaja, Erik Häggman, p. 0295 018 302, erik.haggman(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.lansi(at)avi.fi
Osoite: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 41, 40101 Jyväskylä tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Nuorisotoimi, PL 200, 65101 Vaasa

Lisätietoja:
- Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
- Nuorisotoimen ylitarkastaja, Niclas Risku, p. 0295 018 817, niclas.risku(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi
Osoite: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 293, 90101 Oulu

Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi 

Myönnetyt

2016 | 2015 | 2014 I  2013 | 2012 I 2011 I 20102009 |  2008 (pdf)
Etusivu Nuoriso Nuorisotyön avustukset Avustukset etsivään nuorisotyöhön