Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar

Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar

Typ av ansökan / ämnesområde
ungdom/asylsökande
Ansökningstiden går ut
20-11-2015 16.15
Ytterligare information
överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn. 02953 30315 och specialplanerare Mikko Cortés Téllez tfn 02953 30080

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd kan beviljas projekt som stödjer aktivitet bland asylsökande ungdomar genom att ordna fritidsverksamhet för dem.

 

Målet är att stödja asylsökande ungdomars funktionsförmåga och aktiva medborgarskap. Sätten som projekten genomförs på kan variera. Vid beslut om understödshelheten säkerställs verksamhetens regionala täckning och att verksamhet ordnas på orter av olika storlek.

Statsunderstöd kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser.

Verksamheten som understöds kan börja 1.12.2015 och pågå till slutet av 2017.

Understöd kan beviljas projekt vars totala kostnader under projektperioden är 100 000–250 000 euro.

Ansökningstiden går ut 20.11.2015.

Villkor för erhållande av bidrag är att

  • projektet ordnar fritidsverksamhet som engagerar de unga och stödjer deras anpassning till den nya miljön
  • verksamheten riktas huvudsakligen till ungdomar i den ålder som ungdomslagen avser, till både barn och unga som kommit till Finland med eller utan sina vårdnadshavare
  • projektet främjar goda etniska relationer och samverkan mellan olika befolkningsgrupper utan hatretorik på de orter där verksamheten ordnas
  • projektet ordnas i samarbete med de instanser som ordnar mottagningsverksamhet för asylsökande vid förläggningar och nödinkvarteringar


Vid beslut om understöd prioriteras projekt som

  • är riksomfattande, dvs. verksamheten ordnas på flera håll i landet
  • fungerar i samarbete med regionalförvaltningsverkens ungdomsväsenden, kommunala ungdoms- och undervisningsväsenden samt vid behov med lokalpolisen
  • i sin verksamhet beaktar olika kön och beaktar den språkliga och kulturella mångfalden hos målgruppen


Ansökan om understöd

Det är frågan om specialunderstöd. Understöd söks skriftligt med undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 1. Vid punkten Ansökningens ämnesområde bör det stå "ungdom/asylsökande".

Med ansökningsblanketten sänds en separat, fritt formulerad projektbeskrivning och budget. Till ansökan fogas också en utredning över eventuella andra understöd och bidrag som beviljats eller ansökts för samma ändamål. Till ansökan ska också fogas en utredning över sammanslutningens namnteckningsrätt (t.ex. utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret). De projekt som finansieras ska också ha självfinansiering eller annan finansiering, alternativt ska till ansökan fogas en motivering till varför det inte är möjligt att få annan finansiering för projektet.

Ansökan lämnas till undervisnings- och kulturministeriet i pappersform, undertecknad av personer i sammanslutningen med namnteckningsrätt. Understöd kan endast beviljas på basis av ansökningar som lämnats in till ministeriet inom utsatt tid. Datum för poststämpel räcker för att uppfylla den utsatta tiden. Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.


Blanketter

Ansökningsblankett 1 (doc)
Ansökningsblankett 1 (pdf)


Redovisningsblankett 2 (doc)
Redovisningsblankett 2 (pdf)


Ansökan sänds till:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

OBS: Ansökningsblanketten med bilagor skall sändas också i doc/pdf-format till adressen: nuorisohakemukset@minedu.fi

Beviljade understöd (pdf)

2015

Hemsidan Unga Understöd för ungdomsarbete Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar