Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Neuvostot ja muut asiantuntijaelimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan neuvostot ja muut asiantuntijaelimet

Asiantuntija-apuna toimivien neuvostojen, neuvottelukuntien, lautakuntien ja toimikuntien tehtävänä on seurata ja arvioida toimialansa kehitystä, tehdä sitä koskevia aloitteita ja antaa asiantuntijalausuntoja. Osa niistä tekee esityksiä myös määrärahojen käytöstä sekä apurahojen jakamisesta, osalla on muita erityistehtäviä.

Linkkilistaan on koottu aakkosjärjestyksessä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamia tai sen toimintaan liittyviä neuvostoja, neuvottelukuntia, toimikuntia ja lautakuntia.

Neuvostot:

Tekijänoikeusneuvosto avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto  on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Valtion liikuntaneuvosto käsittelee liikuntapolitiikkaan liittyviä asioita, seuraa liikunnan kehitystä, antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä sekä arvioi valtionhallinnon toimien vaikuttavuutta.

Neuvottelukunnat:

Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta tukee Museoviraston toiminnan ja kulttuuriperintöalan kehittämistä ja yhteistyötä. 

Valtion nuorisoneuvosto (ent. Nuora) keskittyy nuorten elinoloja parantaviin hankkeisiin ja yhteistyöhön nuorisokysymyksistä vastaavien tahojen kanssa. Nuora teettää selvityksiä nuorten elinoloista, yhteiskunnallisesta asemasta ja asenteista.

Opintotukiasiain neuvottelukunta seuraa opintotuen kehitystä, tekee sitä koskevia aloitteita, seuraa opintotukilain mukaista päätöksentekoa ja maksamista sekä opintotukilautakuntien toimintaa. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta  seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan saavutuksia sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa kohdeapurahoja ja tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta   tekee esityksiä ja antaa lausuntoja tutkimusetiikkaan liittyvistä lainsäädännöllistä ja muista kysymyksistä sekä tiedottaa tutkimuseettisistä aiheista.

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmä UKAN seuraa mm. Suomen kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää opetusta ulkomaisissa yliopistoissa. 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan tavoitteena on tukea ja edistää pienille lapsille suunnatun hoidon ja kasvatuksen laaja-alaista kehittämistä.

Toimikunnat:

Koulutustoimikunnat toimivat asiantuntijaeliminä nuorten ja aikuisten ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen kehittämisessä.

Nuorisojärjestöjen avustustoimikunta  valmistelee vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen avustusten jaosta.

Suomen Unesco-toimikunta  toimii kansallisena neuvoa-antavana asiantuntijatoimikuntana ja yhteistyöelimenä.

Valtion taideteostoimikunta  hankkii taidetta valtion julkisiin rakennuksiin järjestämällä kilpailuja, tilaamalla ja ostamalla teoksia.

Lautakunnat:

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta  myöntää apurahoja ja avustuksia kauno- ja tietokirjailijoille sekä kääntäjille. Lautakunta toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä.

Kulttuurilehtilautakunta  toimii asiantuntijaelimenä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä kulttuurilehtitukea. 

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta  myöntää apurahoja kuvataiteentekijöille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Lautakunta toimii  Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä.

Kääntäjien tutkintolautakunta myöntää oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Näyttelyiden valtiontakuulautakunta avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä arvioimalla näyttelyiden valtiontakuuhakemuksia, valmistelemalla päätökset sekä antamalla lausuntoja vahingonkorvaushakemuksista. 

Opintotuen muutoksenhakulautakunnalta  voi hakea muutosta opintotukea koskevaan päätökseen.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain ja yliopistolain mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Uskonnollisia yhdyskuntia arvioiva asiantuntijalautakunta arvioi uskonnollisia yhdyskuntia niiden hakiessa rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallitukselta. Lautakunta antaa lausunnon siitä, ovatko yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain mukaiset. 

Kuvaohjelmalautakunta toimii muutoksenhakuelimenä elokuvien, televisio-ohjelmien, pelien ja muiden kuvaohjelmien ikärajapäätöksiin.

Ylioppilastutkintolautakunta
vastaa tutkinnon johtamisesta, koetehtävien laatimisesta ja koesuoritusten arvostelemisesta.

Etusivu Ministeriö ja hallinnonala Hallinnonala Neuvostot ja muut asiantuntijaelimet