Etusivu Liikunta Liikuntatieteellinen tutkimus

Liikuntatieteellinen tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan.

Vuonna 2009 ministeriön myöntämät avustukset liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille, Suomen Akatemian tutkimusohjelmayhteistyöhön, liikuntatieteellisille ja tiedonvälitysyhteisöille sekä kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämiseen olivat noin 6 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa korkeatasoista liikuntatieteellistä tutkimusta. Tieteellisten kriteereiden lisäksi tutkimuksen tulee olla sovellettavuusarvoltaan korkeaa, innovatiivista ja sen tulee tarjota päätöksenteon tueksi relevanttia, hyödynnettävää sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen resursointi- ja kehittämistavoitteita on tuotu esiin 1970-luvun alusta lähtien Liikuntatutkimuksen Suunta -asiakirjoissa.

Toimijat:

Liikuntatieteellinen korkeakoulutustehtävä on vuonna 1968 perustetulla Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalla, jossa tehdään laajasti myös alan tutkimusta.

Liikuntalääketiede on lääketieteen sekä liikunnan ja urheilun osaamista laaja-alaisesti yhdistävä itsenäinen lääketieteen ala, jonka asiantuntijat tuntevat fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan sekä terveyden yhteydet. Liikuntalääketiede on vuodesta 1985 ollut Suomessa yksi lääkärikoulutuksen erikoistumisaloista. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kuuden liikuntalääketieteellisen keskuksen toimintaa Suomessa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) perustettiin Jyväskylään vuonna 1989 ja se keskittyy kilpa- ja huippu-urheilua tukevaan monitieteiseen tutkimukseen sekä soveltavaan palvelutoimintaan. UKK-instituutti Tampereella on sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla toimiva tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on terveiden elintapojen, erityisesti liikunnan edistäminen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimin. Liikuntatieteen tutkimushenkilöstöä toimii lisäksi eri yliopistoissa, useissa tutkimuslaitoksissa ja yksittäisinä tutkijoina. Alan tutkimusta tehdään myös Kansanterveyslaitoksella, Työterveyslaitoksella ja Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehittämisyksikössä sekä eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL:n tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. THL toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla.

Liikuntatieteellisestä tiedonvälityksestä vastaavat Suomessa useat eri yksiköt. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) perinteisiä tehtäviä ovat tieteellisen tiedon popularisointi ja sen saattaminen liikuntaelämän toimijoiden käyttöön. Seura tuottaa ja välittää tieteeseen perustuvia sisältöjä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eri kohderyhmille. Muita liikunnan tiedonvälitysyksiköitä ovat Suomen Urheilukirjaston tietopalvelu ja Suomen Urheiluarkisto Helsingissä, Jyväskylän yliopiston kirjaston tietopalvelu ja UKK-instituutin kirjasto Tampereella.

Etusivu Liikunta Liikuntatieteellinen tutkimus