Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Järjestötoiminnan kehittäminen / Liikkuvassa koulu

Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa koulussa - täydentävä, kokeileva haku

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
14-09-2012 16.15
Lisätietoja
järjestöpäällikkö Kirsi Räty, Liikkuva koulu –ohjelma, puh. 040 348 7884, etunimi.sukunimi@oph.fi, osastosihteeri Helena Silvennoinen, OKM, puh. 0295 3 30290, etunimi.sukunimi@minedu.fi, kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, puh. 0295 3 30054, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Haun pääkohteena on lajiliittojen ja liikuntaseurojen kouluympäristössä tapahtuva uudenlaisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Liikuntaseurahankkeissa painotetaan kuntakoordinoituja hankkeita eli hankkeita, joissa hakijana toimii kunta. Hankkeet ovat kiinteä osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuva koulu-ohjelmakokonaisuutta sekä sen tavoitteita. Haun tarkoituksena on  täydentää kohdennetusti Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishakua vuodelle 2012 sekä kokeilla koulujen ja järjestöjen välisen yhteistyön rahoitusmalleja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan järjestöjen toimenpiteisiin koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseksi vuosille 2012-2013. Pääkohteena on liikuntaseurojen ja lajiliittojen hankkeet. Hakijoilta edellytetään kumppanuutta ja verkostoitumista koulun ja muiden sidosryhmien kanssa, painopisteen ollessa useiden toimijoiden yhteishankkeissa.

Liikkuva koulu –ohjelman ja järjestötoiminnan kehittämiseen suunnattavan määrärahan avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnallisen elämäntavan tukemisesta, harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä lasten ja nuorten keskuudessa, matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämisestä, seura- ja kansalaistoiminnan paikallisen tukemisen vahvistamisesta sekä Liikkuva koulu –ohjelman jatkamisesta.

Liikuntasuosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 1–2 tuntia päivässä. Tutkimusten mukaan yli puolet lapsista ja nuorista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.

Päätavoite

Lisätä järjestötoiminnan keinoin lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta kouluympäristössä tiiviissä yhteistyössä koulun, kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa

Muut tavoitteet

• Lisätä erityisesti yläkouluikäisten sekä tyttöjen fyysistä aktiivisuutta ja järjestötoimintaan osallistumista
• Luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen sekä laaja-alaiseen hyvinvointia tukeviin elämäntapoihin liittyen
• Luoda matalankynnyksen vaihtoehtoja liikuntaharrastuksen aloittamiseen kouluympäristössä ottaen huomioon eri taito- ja osaamistasoilla liikkuvat lapset ja nuoret
• Edistää yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
• Ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä ja edistää terveyserojen (ml. sosioekonomiset erot) kaventamista
• Edistää järjestötoimijoiden osaamista kouluympäristössä tapahtuvaan liikkumiseen ja yhteistyöhön liittyen
• Edistää innostavia liikunnanharrastamismahdollisuuksia
• Lisätä monialaista yhteistyötä kouluikäisten lasten parissa toimivien välillä (esim. kouluterveydenhuollon, koulun ja järjestöjen välillä)
• Tukea oppilaiden vanhempia ja perheitä liikunnallisen elämäntavan muodostumisessa
• Edistää oppilaiden ja koulun henkilökunnan kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla
• Tukea koulun henkilökunnan liikunnan harrastamista työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi (avustusta ei kuitenkaan voi hakea pelkästään henkilökunnan liikuttamiseen)
• Hyödyntää kouluympäristön sisä- ja ulkotilojen monipuolista käyttöä lasten ja nuorten yhteisöllisyyden, aktiivisuuden ja osallisuuden edistämisessä
• Edistää olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja uuden tiedon tuottamista osana käytännön kehittämistyötä (tukea ei myönnetä pelkkiin tutkimushankkeisiin)

Hankkeiden kesto, ehdot ja rajoitukset

Rahoitusta haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Hankkeiden kesto voi olla pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Avustuksia myönnetään kehittämishankkeiden toteuttajille, joita voivat olla kunnat, kuntayhtymät ja rekisteröidyt yhdistykset (pääkohteena liikuntaseurat ja lajiliitot). Avustuksia ei myönnetä yksittäisille kouluille, rekisteröitymättömille yhteisöille, yksityisille henkilöille eikä voittoa tavoitteleville yhteisöille.

Hakijaorganisaatioiden ylimmän johdon sitoutuminen hankkeeseen tulee osoittaa hankehakemuksessa. Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä ja hanketta seurata omalla kustannuspaikallaan. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on hankkeen osallistuminen toiminnan seurantaan ja arviointiin valtionapuviranomaisen määrittämällä tavalla (kuten luovuttamalla tutkimuskäyttöön hankkeen toimintasuunnitelma ja –kertomus sekä tilastoimalla osallistujamäärät).

Avustusta ei voi käyttää sarjatoimintaan tähtäävään valmennustoimintaan, yksittäisten tapahtumien tai leirien järjestämiseen eikä vakinaisen työntekijän palkkakuluihin. Määrärahaa ei myöskään myönnetä perustutkimukseen, opinnäytetöihin, kaupalliseen toimintaan, rakentamiseen eikä organisaatioiden lakisääteiseksi tai normaaliksi katsottavaan perustoimintaan. Mahdollisten välinekustannusten osuus saa olla enintään kolmannes myönnettävästä avustuksesta.

Hankkeeseen sisältyvää toimintaa ei voida tukea muista opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista. Muista mahdollisista hankkeeseen kohdentuvista tai haetuista julkisista tai yksityisistä avustuksista tai tuista tulee ilmoittaa hankesuunnitelmassa. Avustuksen saaja ei voi jakaa avustusta edelleen.

Avustuksen myöntämisessä sovelletaan valtionavustuslakia 27.7.2001/688.

Yleiset arviointiperusteet

Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus. Lisäksi valinnassa kiinnitetään huomiota suunnitelmaan hankkeen toimintojen vakiinnuttamisesta osaksi ns. normaalia toimintaa, hankkeessa syntyneiden hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämiseksi sekä hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.
Lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyötä ja yksittäisiä hankkeita on tehty kouluympäristössä paljon. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin hankkeen suunnitelmassa tunnistetaan Liikkuva koulu –hankkeessa ja muissa koulun toimintakulttuurin liikunnallistamishankkeissa havaitut hyvät käytännöt ja suositukset (ks. ainakin www.liikkuvakoulu.fi ja Kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset )


Hakuasiakirjat

1. Hakemuslomake

OKM:n lomake nro 1 (doc)

OKM:n lomake nro 1 (pdf)

2. Hankesuunnitelma, josta ilmenee

• hankkeen tavoite, sisältö, aikataulu, ylimmän johdon sitoutuminen ja ohjausryhmän kokoonpano
• talousarvio, jossa on eritelty menot (esim. palkkiot, matkat, materiaalikulut) ja tulot (esim. omarahoitus, saadut ja haetut muut avustukset/tuet, muut tuotot) (monivuotisissa hankkeissa karkea talousarvio myös tulevista vuosista)
• kuvaus yhteistyökouluista ja muista yhteistyötahoista sekä verkostoista rooleineen ja työnjakoineen
• hankkeen arvioidut vaikutukset, tulokset ja tuotokset
• kuvaus hankkeen kohdentumisesta ja vaikutuksista eriteltynä tyttöihin ja poikiin
• hankkeen arviointisuunnitelma
• sitoumus toiminnan kohteena olevista kouluista (esim. rehtorin tai kunnan vastaavan viranhaltijan allekirjoittama vapaamuotoinen kirjallinen sitoumus mukana olosta hankkeessa)
• muiden yhteistyötahojen sitoumukset (kirjallinen sitoumus tai vapaamuotoinen kumppanuuden kuvaus hankesuunnitelmassa)

3. Muut mahdolliset liitteet

4. Selvityslomake

OKM:n selvityslomake (doc)

OKM:n selvityslomake (pdf)

Hakemusten käsittely, päätöksenteko ja hankkeiden käynnistyminen

Liikkuva koulu –ohjelman järjestöpäällikkö yhteistyössä ohjelmajohtajan kanssa arvioi saapuneet hakemukset ja antaa niistä lausunnon (ei sitova) opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tarpeen mukaan kuullaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:tä aluejärjestöineen sekä Nuori Suomi ry:tä ja/tai muita keskeisiä sidosryhmiä. Määrärahapäätökset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriössä lokakuun 2012 aikana.

Huom! Hankkeiden tulee käynnistyä mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen vuoden 2012 aikana.

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan syyskuun 14. päivään 2012 mennessä:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo, PL 29, 00023 Valtioneuvosto (Käyntiosoite Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki)
Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Järjestötoiminnan kehittäminen / Liikkuvassa koulu