Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita valtion myöntämistä liikuntaan liittyvistä avustusmäärärahoista.

Huom! Valtionavustuspäätösten toimittaminen hakijoille on viivästynyt avustusjärjestelmässä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Tilanteen arvioidaan palautuvan normaaliksi viikon 21 aikana.

Liikkuva koulu: peruskoulujen toiminta

Hakuaika päättyy: 07-04-2016
Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Avustuksia voivat hakea sekä uudet hankkeet että aiemmin käynnistyneet jatkohankkeet.


Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Hakuaika päättyy: 31-12-2015
Avustusmääräraha on tarkoitettu liikuntapaikkojen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön kohdistuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen.


Liikunnan koulutuskeskusten valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 18-12-2015
Haettavana ovat vapaan sivistystyön laatuavustus, vapaan sivistystyön kehittämisavustus, erityisen koulutustehtävän kehittämisavustus ja opintoseteliavustukset vuodelle 2016.


Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakuaika päättyy: 18-12-2015
Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 30-11-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2016. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakuaika päättyy: 30-11-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 9 § nojalla haettavaksi kehittämisavustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2016. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.  


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Hakuaika päättyy: 30-11-2015
Avustus korvaa aiempin vuosien Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset ja Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset.


Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Hakuaika päättyy: 30-11-2015
Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää voidaan myöntää urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta.


Urheiluakatemioiden valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 27-11-2015
Avustuksilla tuetaan paikallisesti toimivien urheilun yhteistyöverkostojen eli niin kutsuttujen urheiluakatemioiden toimintaa. Määrärahan tarkoituksena on edistää eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa mahdollistamalla nuorille, huipulle tähtääville urheilijoille päivittäiset valmentautumisen ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet. Valtionavustusta voidaan myöntää akatemiatoiminnan paikallisesta koordinaatiosta sekä urheilijoille tarjottavista asiantuntijapalveluista aiheutuviin kustannuksiin.


Vastaanottokeskuksissa järjestettävä liikunnallinen toiminta

Hakuaika päättyy: 20-11-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustuksen, jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden henkilöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävän liikunnallisen toiminnan luomista ja kehittämistä vastaanottokeskuksissa vuosina 2015 ja 2016.


Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Hakuaika päättyy: 30-10-2015
Liikuntatieteellisten yhteisöjen toiminta-avustus on harkinnanvarainen ja siitä päätettäessä arvioidaan toiminnan kattavuutta, tehokkuutta ja tarpeellisuutta hakemusasiakirjojen pohjalta (keskeisimmät toiminnan tulokset mm. tutkimuksen, koulutuksen, tiedonvälityksen ja talouden suhteen).


Liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 30-09-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella.


Liikuntatiede: tutkimusprojektit

Hakuaika päättyy: 30-09-2015
Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin. Tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille sekä monitieteisiin tutkimusprojekteihin.Työllisyyttä edistävät liikunnan hankkeet (työllistämistuki seuroille)

Hakuaika päättyy: 12-12-2014
Valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha vuodelle 2015 työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin. Hakijana voivat olla liikunta- ja urheiluseurat. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).


Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet

Hakuaika päättyy: 22-08-2014
Valtion liikuntatoimen talousarvioissa on vuonna 2014 osoitettu määräraha liikunta-alan tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tietopohjan vahvistamiseen. Määrärahan tarkoituksena on osaltaan edesauttaa liikuntapolitiikan eheän strategisen tason tiedollisen kokonaisuuden rakentamista. Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan avulla pyritään kartoittamaan nykytilaa uusista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä löytämään ratkaisuja merkittäviin liikunta-alan haasteisiin ja ongelmiin.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnan strategiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan oheisten hakuohjeiden mukaisesti.Järjestötoiminnan kehittäminen Liikkuvassa koulussa - täydentävä, kokeileva haku

Hakuaika päättyy: 14-09-2012
Haun pääkohteena on lajiliittojen ja liikuntaseurojen kouluympäristössä tapahtuva uudenlaisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi koulupäivän aikana tai sen välittömässä yhteydessä. Liikuntaseurahankkeissa painotetaan kuntakoordinoituja hankkeita eli hankkeita, joissa hakijana toimii kunta. Hankkeet ovat kiinteä osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liikkuva koulu-ohjelmakokonaisuutta sekä sen tavoitteita. Haun tarkoituksena on  täydentää kohdennetusti Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishakua vuodelle 2012 sekä kokeilla koulujen ja järjestöjen välisen yhteistyön rahoitusmalleja.


Kansainvälisten arvokisojen tappiotakuu

Opetusministeriö voi myöntää valtakunnalliselle liikuntajärjestölle avustusta urheilun kansainvälisten arvokilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvan tappion korvaamiseksi.   Ohjeistusta päivitetään!


Kansainvälisten liikuntakongressien järjestäminen

Avustusta voi hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: lokakuussa ja helmi-maaliskuussa. Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa.    


Liikunnan yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti liikunnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Avustukset ovat pääsääntöisesti projektiluonteisia erityisavustuksia.


Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet
Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Hakuajat: Kesälajien urheilijoille 30.10.2015 mennessä. Talvilajien urheilijoille 18.3.2016 mennessä. Apuraha on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.


Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet