Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita valtion myöntämistä liikuntaan liittyvistä avustusmäärärahoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja.

Vuosien 2016-2017 aikana osa avustuksista tulee haettaviksi sähköiseen asiointipalveluun, jonka käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistetta (ks. ohjeet). Hakuilmoituksessa kerrotaan, onko kyseinen avustus jo haettavissa asiointipalvelun kautta.

Tiedoksi hakijoille: Järjestöavustusten ja seuratoiminnan kehittämistuen avustusten aikataulut ja käsittely 2017

Järjestöavustuksia käsitellään liikunnan vastuualueen arviointipaneelissa 6.2. Esitys on Valtion liikuntaneuvostossa 21.2., jonka jälkeen lopullinen käsittely tapahtuu ministerin toimesta. Järjestöavustukset maksetaan alustavan aikataulun mukaan viikolla 10. Päätösluettelo löytyy välittömästi päätöksenteon jälkeen ministeriön verkkosivuilta.

Seuratoiminnan kehittämistuki 2017 (seuratuki): Seuratukeen saapui määräaikaan mennessä lähes 800 hakemusta. Myöntöpäätökset julkaistaan ministeriön verkkosivuilla huhtikuun lopussa, ja kaikille hakijoille toimitetaan postitse päätöskirje toukokuussa.
Päätösluettelo löytyy välittömästi päätöksenteon jälkeen ministeriön verkkosivuilta.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi

Hakuaika päättyy: 28-03-2017 16.15
Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 talousarvion mukaisesti (momentti 29.01.53).


Liikkuva koulu: peruskoulujen toiminta

Hakuaika päättyy: 10-03-2017 16.15
Liikkuva koulu –ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2017 - 2018.


Liikkuva koulu: toinen aste

Hakuaika päättyy: 10-03-2017 16.15
Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille lukuvuodelle 2017 – 2018.


Avustukset urheiluakatemioille ja valtakunnallisille valmennuskeskuksille

Hakuaika päättyy: 24-02-2017 16.15
Liikunnan erityisavustukset huippu-urheilulle.


Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö

Hakuaika päättyy: 30-12-2016 16.15
Avustusmääräraha on tarkoitettu liikuntapaikkojen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön kohdistuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen.


Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 30-12-2016 16.15Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 30-12-2016 16.15Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Hakuaika päättyy: 16-12-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 9 § nojalla haettavaksi kehittämisavustuksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuodelle 2017. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2017 talousarviossa.  


Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Hakuaika päättyy: 16-12-2016 16.15
Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Liikunnan ja urheilun suurtapahtumat

Hakuaika päättyy: 15-12-2016 16.15
Avustuksen tarkoitus on luoda edellytykset hakea Suomeen ja tukea Suomessa järjestettäviä urheilun arvokisoja sekä muita merkittäviä liikuntakulttuurin liittyviä tapahtumia vuosina 2017 ja 2018.


Urheiluopistojen harkinnanvaraiset valtionavustukset

Hakuaika päättyy: 05-12-2016 16.15
Urheiluopistojen laatu-, kehittämis- ja opintoseteliavustukset.


Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus

Hakuaika päättyy: 30-11-2016 16.15
Liikuntajärjestöjen vuoden 2016 toiminta-avustuksesta tehtävän selvityksen päivitetty ohjekirje lomakkeineen lisätään internetsivuillemme maaliskuun 2017 aikana.  


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset

Hakuaika päättyy: 30-11-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2017. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.


Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Hakuaika päättyy: 30-11-2016 16.15
Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta.


Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt

Hakuaika päättyy: 31-10-2016 16.15
Liikuntatieteellisten yhteisöjen toiminta-avustus on harkinnanvarainen, perustuu kokonaisarviointiin ja siitä päätettäessä arvioidaan toiminnan kattavuutta, tehokkuutta ja tarpeellisuutta hakemusasiakirjojen pohjalta (keskeisimmät toiminnan tulokset mm. tutkimuksen, koulutuksen, tiedonvälityksen ja talouden suhteen).


Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Hakuaika päättyy: 31-10-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2017. Haun tarkoituksena on tukea Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (2013; 2014) ja uuden liikuntalain (390/2015) toimeenpanoa sekä toteuttaa hallitusohjelman (2015) linjauksia liikunnan osalta.Liikuntatiede: tutkimusprojektit

Hakuaika päättyy: 28-09-2016 16.15
Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitusta voi hakea tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, tutkimuslaitosten perimiin yleiskustannuksiin sekä muihin kustannuksiin. Tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille sekä monitieteisiin tutkimusprojekteihin.Vastaanottokeskuksissa järjestettävä liikunnallinen toiminta

Hakuaika päättyy: 20-11-2015 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustuksen, jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden henkilöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävän liikunnallisen toiminnan luomista ja kehittämistä vastaanottokeskuksissa vuosina 2015 ja 2016.


Työllisyyttä edistävät liikunnan hankkeet (työllistämistuki seuroille)

Hakuaika päättyy: 12-12-2014 16.15
Valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha vuodelle 2015 työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin. Hakijana voivat olla liikunta- ja urheiluseurat. Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).


Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet

Hakuaika päättyy: 22-08-2014 16.15
Valtion liikuntatoimen talousarvioissa on vuonna 2014 osoitettu määräraha liikunta-alan tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tietopohjan vahvistamiseen. Määrärahan tarkoituksena on osaltaan edesauttaa liikuntapolitiikan eheän strategisen tason tiedollisen kokonaisuuden rakentamista. Liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan avulla pyritään kartoittamaan nykytilaa uusista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä löytämään ratkaisuja merkittäviin liikunta-alan haasteisiin ja ongelmiin.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnan strategiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan oheisten hakuohjeiden mukaisesti.Kansainvälisten liikuntakongressien järjestäminen

Avustusta voi hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: lokakuussa ja helmi-maaliskuussa. Konferenssiavustusta voidaan myöntää kolmelle vuodelle. Päätökset tehdään helmikuun alussa ja toukokuun alussa.    


Liikunnan yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti liikunnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Avustukset ovat pääsääntöisesti projektiluonteisia erityisavustuksia.


Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 14.10.2016 ja päättyy 17.11.2016 kello 16.15. Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 24.2.2017 ja päättyy 31.3.2017 kello 16.15.