Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Lisätietoja
ylitarkastaja Hannu Tolonen, puh. 0295 330314, sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset. Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 14.10.2016 ja päättyy 17.11.2016 kello 16.15. Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 24.2.2017 ja päättyy 31.3.2017 kello 16.15.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen uskottavaan ja huippu-urheilukriteerit täyttävään valmentautumiseen. Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Käsittely

Kesälajien urheilijoiden apurahapäätökset pyritään tekemään tammikuussa 2017. Talvilajien urheilijoiden apurahapäätökset pyritään tekemään toukokuussa 2017.

Jaettavissa oleva euromäärä

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 on varattu urheilija-apurahoihin enintään 1 700 000 euroa. Apurahoja voidaan myöntää, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 5 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (170/1998) nojalla.

Avustuksen tavoite

Apurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle/päätoimiselle valmentautumiselle
taloudelliset edellytykset. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Apuraha ei ole palkkio menestyksestä, mutta sitä myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä huomioidaan myös urheilijan tulos/menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen.

Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

20 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu ehdottomalla kansainvälisellä huipulla oleville olympia- tai paralympialajien yksilöurheilijoille.
20 000 euron apurahan saava urheilija arvioidaan potentiaaliseksi seuraavien olympialaisten mitaliurheilijaksi tai paralympialaisten kultamitaliurheilijaksi.

Apurahan myöntämisen lähtökohtana on se, että urheilija on sijoittunut viimeisimmissä lajinsa olympialaisissa tai MM-kisoissa 8 parhaan joukkoon tai paralympialajeissa mitalisijalle (paralympialaiset ja paralympialajien MM-kisat) edellytyksellä, että urheilijan kehitys on tavoitteiden mukaista.

10 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha voidaan myöntää sellaisille yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, jotka ovat menestyneet kansainvälisissä arvokilpailuissa tai tasoltaan vastaavissa muissa kilpailuissa (lähtökohtaisesti olympialajeissa 16 parhaan joukkoon ja paralympialajeissa/ ei-olympialajeissa 8 parhaan joukkoon) ja jotka arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailujen mitaliehdokkaiksi.

Apuraha voidaan myöntää myös urheilu-uransa nousujohteisessa kehitysvaiheessa oleville erityisen lahjakkaille nuorille urheilijoille, jotka arvioidaan potentiaalisiksi tulevaisuuden aikuisten arvokilpailumenestyjiksi. Arvioinnissa huomioidaan urheilijan nuorten arvokilpailumenestys, tulokset aikuisten kansainvälisissä arvokilpailuissa, muu kansainvälinen kilpailumenestys sekä valmentautumisen
kokonaisuus ja se, että urheilija kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

5 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu sellaisille yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, jotka myös muiden kuin yllä mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi. Nuorten urheilijoiden kohdalla menestyspotentiaalia arvioidaan myös vertaamalla hänen tulos- ja suoritustasoaan aikuisten kansainväliseen tasoon.

Apuraha voidaan myös myöntää yksilölajien joukkueen urheilijoille tai paralympialajien joukkueurheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitalisijoihin joukkue/ viestikilpailussa seuraavissa olympialaisissa tai lajin MM - kilpailuissa, tai kultamitaliin seuraavissa paralympialaisissa.

Apurahan saamisen edellytyksenä on se, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue. Lähtökohtaisesti apurahan saanti edellyttää myös urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

Harkinnan mukaan huomioon otetaan sekä naisten että miesten menestymismahdollisuudet
lajeittain tavoitteena sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen huippu-urheilussa.

Apurahoja harkittaessa pidetään tavoitteena pitkäjänteistä tukijärjestelmää. Apurahapäätökset tehdään kuitenkin vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Apurahan määrää ja tarvetta harkittaessa otetaan huomioon urheilijan viimeisimmän kilpailukauden kilpailupalkkiot. Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot sekä kilpailupalkkiot edelliseltä kaudelta ylittävät 80 000 euroa vuodessa.

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahojen myöntämispäätöksissä opetus- ja kulttuuriministeriö tulee asettamaan apurahojen saajille seuraavanlaisia ehtoja ja rajoituksia;

 1. sitoutuminen pitkäjänteiseen, huippu-urheilukriteerit täyttävään ammattimaiseen
  valmentautumiseen;
 2. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön, lajiliiton ja urheilijan välisen kolmikanta-urheilijasopimuksen allekirjoittaminen ennen apurahan myöntämistä;
 3. koulutus- ja elämänurasuunnitelman laatiminen yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa; nuoren urheilijan kohdalla ehtona on myös opiskelu toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, ellei perustellusta syystä muuta johdu;
 4. asianomaisen lajiliiton sekä huippu-urheiluyksikön kanssa sovitun valmennus- ja kilpailusuunnitelman noudattaminen, valmennuksen seuranta ja raportointi sekä sopimuksessa määriteltyjen eettisten periaatteiden noudattaminen;
 5. Maailman Antidopingtoimikunnan (WADA) ja Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen SUEK ry:n voimassa olevan urheilua antidopingsäännöstön noudattaminen;
 6. sitoutuminen olinpaikkatietojärjestelmän edellyttämien tietojen antamiseen Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry:lle;
 7. tapaturma- ja eläkevakuutuksen ottaminen, ottaen huomioon myös lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) sekä lakiin tehtyjen muutosten (230/2016) vaatimukset;
 8. kansallisissa riitatilanteissa ratkaisun etsiminen ensisijaisesti lajiliiton sekä Suomen Olympiakomitea ry:n tai Suomen Paralympiakomitea ry:n sääntöjen määräämällä tavalla tahi urheilun oikeusturvalautakunnassa;

Mikäli urheilija lopettaa uransa apurahakauden aikana, lopetetaan apurahan maksatus. Urheilijan on välittömästi tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus opetus ja kulttuuriministeriöön. Huippu-urheiluyksikön vastuulla on seurata urheilijoiden urakehitystä ilmoittaa välittömästi urheilijan uraan liittyvistä muutoksista
valtionavustuslain 14 §:n mukaisesti. Mikäli urheilija antaa vääriä tietoja ministeriölle tai huippu-urheiluyksikölle, voidaan jo myönnetty apuraha periä takautuvasti takaisin

Valtionavustuslain 15 §:n mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustusten valvonnasta mm. tarpeellisia tietoja hankkimalla. Suomen Olympiakomitea ry:n Huippu-urheiluyksikkö seuraa yhdessä asianomaisten lajiliittojen kanssa apurahaa saaneiden urheilijoiden valmentautumista ja menestymistä
samoin kuin kouluttautumista ja muiden velvoitteiden hoitamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa urheilijalle kuukausittain yhden kahdestoistaosan
myönnetystä apurahasta. Koska talvilajien urheilijoille myönnettävästä apurahasta päätetään myöhemmin keväällä, jatketaan vuonna 2017 apurahan saaneiden urheilijoiden maksatusta kilpailukauden loppuun vuonna 2018 edellytyksellä, että Eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahan.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankkitunnistetta. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. 

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt.

Asiointipalvelu

Linkki ministeriön asiointipalveluun  
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella.
Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Lomakkeet

Erityisavustuslomake (doc) 
Liitelomake (doc)

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittaa hakija.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa kesälajien urheilijoiden osalta viimeistään 17.11.2016 klo 16.15 ja talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) viimeistään 31.3.2017 klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Tuloverolaki (1535/1992) 82 § 1 mom. 4 ( 170/1998)
 • Valtionavustuslaki (688/2001) http://www.finlex.fi 
Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat