Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
liikunta
Hakuaika päättyy
30-12-2016 16.15
Lisätietoja
Mauri Peltovuori, etunimi.sukunimi@minedu.fi, puh. 0295 3 30254 tai Päivi Wathén, etunimi.sukunimi@minedu.fi 0295 3 30341

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hakuaika

Hakuaika alkaa heti.
Hakuaika päättyy 30.12.2016.
Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. 

Käsittely

Valtionavustukset käsitellään tammi-huhtikuussa 2017 ja rahoitussuunnitelmaesitykset touko-marraskuussa 2017. Päätökset pyritään saamaan huhtikuun loppuun mennessä ja rahoitussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä.

Jaettavissa oleva euromäärä

Määrärahahaku käynnistetään olettamuksella, että eduskunta hyväksyy vuoden 2017 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Avustuksen tavoite


Liikuntalain 13 §:ssä säädetään, että valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.

Avustuksen tavoitteena on tukea erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

 

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu valtion liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa esitettyihin kriteereihin:

  • Hanke palvelee laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita.
  • Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yhteisö on ensisijainen avustuksen saaja.
  • Hanke on suunniteltu yleisiä rakentamisen laatuperiaatteita korostaen.
  • Hankkeella vastataan muuttuviin ja kehittyviin olosuhdetarpeisiin ja sen tarve on selkeästi osoitettu.
  • Hanke on perusparannus- tai peruskorjaushanke.
  • Hanke on yhteisrahoituskohde useamman kunnan, hallintokunnan tai muiden toimijoiden kanssa.
  • Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

 

Avustuksiin sovelletaan perustamishankkeiden valtionavustusta koskevia lisäehtoja.

 

Miten avustusta haetaan ja kuinka hanke-esitykset rahoitussuunnitelmaan tehdään?


Valtionavustushakemukset tulee toimittaa asianomaiseen aluehallintovirastoon 30.12.2016 mennessä. Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastoista on esitetty jäljempänä.

Valtionavustuslomake ja avustamiseen liittyvät ohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta

 

Hakulomake

Valtionavustuksen hakulomake (doc)

Ohjeet

Hanke-esitykset valtakunnallista rahoitussuunnitelmaa varten

Hakemukset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan ilmoitetaan asianomaiselle aluehallintovirastolle 30.12.2016 mennessä. Suunnitelma on ohjeellinen. Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastoista on esitetty jäljempänä.

Rahoitussuunnitelmalomake ja voimassaoleva rahoitussuunnitelma löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta.

Hakulomake

Rahoitussuunnitelmalomake (doc)

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti 28.11.2016 perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2017 - 2020.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2017-2020 (pdf)

Avustushakemukset ja rahoitussuunnitelmailmoitukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Keijo Kuusela, puh. 0500 528 525 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,
20801 TURKU  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ismo Myllyaho, puh. 0295 018 820 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU 

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 (etunimi.sukunimi@avi.fi), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI   

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan maksatuspyynnön perusteella avustuksen saajan käytössä olevalle pankkitilille. Avustus voidaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä. Ensimmäinen erä (30 % avustuksesta) voidaan maksaa, kun hankkeen rakennustyöt on aloitettu (valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 § 27). Toinen erä (50 % avustuksesta) voidaan maksaa, kun hankkeen valmiusaste on vähintään50 %. Kolmas erä maksetaan, kun hanke on valmis ja valtionapuviranomainen on hyväksynyt hakijan toimittaman hankeselvityksen liitteineen. Maksatuspyyntöön ja hankeselvitykseen on liitettävä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hanketta koskeva valmiusastetodistus. Avustuksen saaja voi hakea avustuksen maksuun myös yhdellä kertaa hankkeen valmistuttua.

Selvitykset avustuksen käytöstä

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle erillisellä lomakkeella.

Selvitykset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset

Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen (pdf)

2016 I 2015 I 2014 | 2013 | 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

Etusivu Liikunta Liikuntapolitiikka Avustukset Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeet