Lasten ja nuorten liikunta

Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen, oppimiseen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Liikuntasuosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 1–2 tuntia päivässä.

Tutkimusten mukaan yli puolet lapsista ja nuorista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan pohja elinikäiselle liikunnan harrastamiselle, terveille elintavoille ja sosiaalisille vuorovaikutussuhteille. Lisäksi liikunnalla on lapselle ja nuorelle itseisarvoinen merkitys ilon ja innostuksen lähteenä. Myös yhteiskunnan näkökulmasta lasten ja nuorten liikunnalla on erittäin tärkeä merkitys, ja se onkin keskeisenä liikuntapoliittisena painopisteenä hallitusohjelmassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää lasten ja nuorten liikuntaa ja sen edellytyksiä yhteistyössä eri viranomaistahojen, Nuoren Suomen, lajiliittojen, SLU:n alueiden, Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin sekä muiden liikuntajärjestöjen ja keskeisten alan toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma

Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa on toteutettu vuodesta 1999 lähtien. Ohjelman neljännessä vaiheessa vuosina 2012–2015 toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä lasten ja nuorten keskuudessa.

Ohjelman päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden määrää suositusten mukaiseksi. Ohjelman muita tavoitteita ovat muun muassa edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä ja edistää terveyserojen (ml. sosioekonomiset erot) kaventamista.

Painopisteinä kuluvalla ohjelmakaudella ovat toimintakulttuurin liikunnallistaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluympäristössä, omatoimisen ja arkiliikunnan edistäminen sekä vanhempien ja perheiden tukeminen liikunnallisen elämäntavan muodostumisessa.

Lasten ja nuorten liikuntaohjelman seurannasta ja arvioinnista vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET.

Liikkuva koulu -ohjelma

Matti Vanhasen II hallituksen politiikkariihen kannanoton (24.2.2009) mukaan käynnistettiin vuonna 2009 Liikkuva koulu -hanke koulukäisten liikuntasuositusten jalkauttamiseksi kaikkiin suomalaisiin peruskouluihin. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (2011) myötä Liikkuva koulu -hanke on vahvistunut ja muuttunut laaja-alaisemmaksi ohjelmaksi. Ohjelmaa seuraa ja koordinoi poikkihallinnollinen Liikkuva koulu -ohjausryhmä.

Liikkuva koulu -ohjelman päätavoitteena on vakiinnuttaa kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri ja sitä kautta lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta. Liikkuva koulu -ohjelman keskeisimpiä tehtäviä vv. 2012-2015 ovat Liikkuva koulu -hankkeen hyvien käytäntöjen levittäminen, kokeilutoiminnan jatkaminen uusien koulupäivän rakennemallien luomiseksi, toimijoiden osaamisen kehittäminen, järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän käyttöönotto, tutkimuksellisen tietoperustan vahvistaminen sekä ulkoinen viestintä kohderyhmille.

Hankekaudella 2010-2012 OKM myönsi avustusta 21 kokeiluhankkeelle yhteensä noin 900 000 euroa. Kaudelle 2012-1015 valittiin 17 kokeiluhanketta, joille myönnettiin lukuvuodelle 2012-2013 avustusta runsas puoli miljoonaa euroa. Lisäksi Aluehallintovirastojen kautta myönnetään vuosittain paikallisavustuksia hyvien käytäntöjen levittämiseen kouluympäristössä.

Liikkuva koulu ‐ohjelma toteutetaan yhteistyössä opetus‐ ja kulttuuriministeriön (OKM), sosiaali‐ ja terveysministeriön (STM) ja puolustushallinnon kanssa. Hankkeen muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat opetushallitus (OPH), Aluehallintovirastot, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Jyväskylän yliopisto, Nuori Suomi/uusi SLU sekä useat muut kansalaisjärjestöt. Ohjelma rahoitetaan veikkausvoittovaroista.

Liikkuva koulu -ohjelman kokeiluavustukset lukuvuodelle 2012-2013 (pdf)
Liikkuva koulu -ohjelman järjestöavustukset lukuvuodelle 2012-2013 (pdf)

Lisätietoja ohjelmasta Liikkuva koulu -kotisivuilta www.liikkuvakoulu.fi


Avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö myöntää valtionavustuksia lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallisesti valtakunnalliseen kehittämiseen lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta ( Lisätietoja OKM:n verkkosivuilta

Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia lasten ja nuorten liikunnan paikalliseen kehittämiseen ja Liikkuva koulu -hankkeisiin. (Lisätietoja OKM:n verkkosivuilta).