Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvistä avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta.

Ministeriö siirtyy valtionavustushauissa sähköiseen asiointipalveluun. Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistetta

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi

Hakuaika päättyy: 28-03-2017 16.15
Erityisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista valtion vuoden 2017 talousarvion mukaisesti (momentti 29.01.53).


Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille / lastenkulttuuri

Hakuaika päättyy: 17-03-2017 16.15
Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa.


Alueellisen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut

Hakuaika päättyy: 15-02-2017 16.15

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla ja poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.


Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset

Hakuaika päättyy: 15-02-2017 16.15
Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma, erityisavustukset

Hakuaika päättyy: 15-02-2017 16.15
Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla


Lastenkulttuurin sekä lasten ja nuorten kulttuuri- ja mediakasvatuksen edistäminen

Hakuaika päättyy: 12-12-2016 16.15
Avustukset lastenkulttuurikeskuksille ja valtakunnallisesti merkittäville lasten taide- ja kulttuuritapahtumille Avustukset lasten ja nuorten mediakasvatuksen edistämiseksi tulevat hakuun helmikuussa 2017.


Valtionavustukset tilakustannuksiin

Hakuaika päättyy: 01-12-2016 16.15
Avustukset on tarkoitettu Senaatti-kiinteistöjen tai Suomenlinnan hoitokunnan omistamissa kiinteistöissä sijaitsevien valtakunnallisesti merkittävien kulttuurilaitosten vuokrakustannusten kattamiseen.


Rauhantyön edistäminen

Hakuaika päättyy: 29-11-2016 16.15
Avustukset on tarkoitettu rauhantyön edistämiseen Suomessa. Rauhantyön edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti tietoisuuden lisäämistä rauhan edistämisestä ja konfliktien väkivaltaisen ratkaisun ehkäisystä. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille.


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 24-11-2016 16.15
Avustusta voidaan myöntää Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Hakuaika päättyy: 15-11-2016 16.15
Avustus on tarkoitettu rajat ylittävää suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyöstä


Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta

Hakuaika päättyy: 14-11-2016 16.15
Valtionavustukset on tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämille valtakunnallisille erikoismuseoille valtakunnallisten erityistehtävien hoitamista varten.


Valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminta

Hakuaika päättyy: 08-11-2016 16.15
Avustusta voidaan myöntää taide- ja kulttuurifestivaaleja järjestäville yhteisöille ja säätiöille, joiden festivaalitoiminta on vakiintunutta, säännöllistä ja ammattimaista.


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Hakuaika päättyy: 01-11-2016 16.15
Avustusta voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä.


Kulttuurilehdet

Hakuaika päättyy: 01-11-2016 16.15
Valtionavustus on tarkoitettu painetussa muodossa ilmestyvien kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen kustannuksiin.


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu

Hakuaika päättyy: 01-11-2016 16.15
Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua esim. ystävyysseuroille. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.


Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 18-10-2016 16.15
Avustushaku korvaa aiemmat erilliset haut taiteen- ja kulttuurin eri alojen valtakunnallisista järjestöistä, taide- ja kulttuuripalveluja tuottavista yhteisöistä ja säätiöistä sekä taiteen tiedotuskeskuksista.


Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-08-2016 16.15
Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6a § mukaisiin harkinnanvaraisiin avustuksiin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teatterin tai orkesterin kehittämishankkeisiin


Valtakunnalliset vähemmistökieliset sanomalehdet ja sähköiset julkaisut

Hakuaika päättyy: 27-06-2016 16.15
Avustuksen päätarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.


EU:n Kulttuuri-ohjelmassa ja Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneille suomalaistoimijoille

Hakuaika päättyy: 27-05-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa maamme kulttuuritoimijoita osallistumaan EU:n kulttuuriyhteistyöhön. Ministeriö myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta tai sitä edeltäneestä EU:n Kulttuuri-ohjelmasta (jolloin hankkeen tulee olla käynnissä vuonna 2016)


Mediakasvatuksen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 31-03-2016 16.15
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen mm. Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 - linjausten mukaisesti.


Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Hakuaika päättyy: 15-03-2016 0.00
Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa.


Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa  tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taiteilijatilojen peruskorjaushankkeisiin.


Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi on siirretty haettaviksi Taiteen edistämiskeskuksesta (www.taike.fi)


Taiteen ja kulttuurin yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.


Taiteilijaeläkkeeseen liittyvät perhe-eläkkeet

Valtion ylimääräiseen taiteilijaeläkkeeseen liittyvän perhe-eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö hakemuksesta.


Kulttuuriviennin kärkihankkeet

Tämä valtionavustushaku on vuonna 2017 yhdistetty hakuun Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset, jonka hakuaika päättyy 15.2.2017.  


Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät

Määräraha on yhdistetty hakuun ”Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla”.


Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeet

Valtionavustukset luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Määräraha on siirretty Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) jaettaviksi mm. CreaDemo-ohjelman kautta.  


Suomen ulkomailla toimivien instituuttien kulttuurivienti- ja kehittämishankkeet

Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Opetus- ja kulttuuriministeriön ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien roolia kansalaisyhteiskunnan ja kulttuuriviennin toimijoina vahvistetaan.


Maailmanperintöavustukset

Määräraha on siirretty ja avustukset haetaan Museovirastosta  http://www.nba.fi/fi/avustukset


Monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ

Avustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta haettaviksi. Hakuaika: ks. www.taike.fi


Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinaan ja Aasiaan suuntautuvan kulttuuriviennin edistäminen

Tämä valtionavustushaku on vuonna 2017 yhdistetty hakuun Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset, jonka hakuaika päättyy 15.2.2017.


Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet siirtyivät vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta  (www.taike.fi) haettaviksi. 


Avustukset liikenne- ja viestintäalan museoille

Avustukset liikenne- ja viestintäalan museoiden hankkeille on siirretty haettaviksi Museovirastosta. (http://www.nba.fi/fi/avustukset)


Museoiden valtionosuudet

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005, asetuksen muutos 456/2013).


Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Teatteri tai orkesteri voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992).


Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan valtion talousarvion ja kulttuuriviennin kehittämislinjausten tavoitteita edistää työllisyyttä ja vahvistaa kulttuurivientiä.


Eräät kulttuuriperintöalan toimijat

ks. Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset (hakuaika päättyy 18.10.2016 klo 16.15)


Kulttuuriviennin edistäminen: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke vuonna 2016

Tämä valtionavustushaku on vuonna 2017 yhdistetty hakuun Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen avustukset, jonka hakuaika päättyy 15.2.2017.