Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Hakemuksen tyyppi/aihealue
taiteilijat, taide, kulttuuri, työllisyys, vapaan kentän tuki
Hakuaika päättyy
15-03-2016 0.00
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, puh. 0295 3 30185, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa.

 Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Kohderyhmät ja kuvaus

Kohderyhmiä ovat taide- ja kulttuurialan yhteisöjen sekä muiden toimialojen toimijoiden (esim. kunnat, yritykset ja muut yhteisöt) taide- ja kulttuurialan hankkeet. Avustusta voi hakea ainoastaan oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yksittäinen taiteilija tai taiteilijaryhmä ei voi hakea tätä tukea.


Myöntöperusteet

Tuen tavoitteena on lisätä taiteilijoiden pitkäjänteistä työllistymistä. Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia. Avustettavien hankkeiden tulee lisätä toimijoiden osaamista ja/tai edistää kulttuurituotannon uusien mallien kehittymistä. Hankkeessa mukana olevien taiteilijoiden tulee olla ammattilaisia.

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että määrärahasta ei myönnetä toiminta-avustusta tai tukea yksittäisen taideteoksen tai –esityksen valmistamiseen, investointeihin eikä laitehankintoihin.

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (688/2001) 14 §:ssä tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta aiemmin saamien avustustensa käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettu oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Ohjeet

Hakemukseen liitetään hankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke, sen päätoteuttaja ja muut hankkeeseen sitoutuneet yhteistyökumppanit sekä hankkeen aikataulu. Lisäksi suunnitelmassa tulee esittää hankkeen kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.

Valtionavustuslaji on erityisavustus.

Avustusten laskennalliset perusteet

Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää. Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus, jonka osuuden on oltava vähintään 25 %. Muusta rahoituksesta enintään puolet (50 %) voi olla ns. laskennallista osuutta. Laskennallisella osuudella tarkoitetaan muun muassa hakijan omaa työpanosta, tuotteen tai palvelun ostavan tahon omaa työpanosta tuotetta ja palvelua kehitettäessä tai tilakustannuksia.

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Liitteet

Erityisavustus (mm. investointiavustus, hankeavustus kokeilu-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen ym.).

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.
2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella sekä muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.
3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote)

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset:

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja allekirjoitettuna. Hakemuksen allekirjoittavat yhteisön rekisteriotteessa mainitut nimenkirjoittajat. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

2016 2015  2014  2013  2012