Utveckling av och försök med regional och kommunal konst- och kulturverksamhet

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur
Ansökningstiden går ut
15-02-2017 16.15
Ytterligare information
Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 3 30144, fornamn.efternamn@minedu.fi

Med understödet främjas lika tillgång till konst- och kulturtjänster i hela landet med regionala och riksomfattande verksamhetssätt och därtill avlägsnas regionala, sociala och ekonomiska hinder för att använda och delta i tjänsterna.

För vad och för vem är understödet avsett?

Med understödet främjas lika tillgång till konst- och kulturtjänster i hela landet med regionala och riksomfattande verksamhetssätt och därtill avlägsnas regionala, sociala och ekonomiska hinder för att använda och delta i tjänsterna.

Statsunderstöd kan beviljas till kommuner, regionala aktörer, forskargemenskaper och andra gemenskaper med rättshandlingsförmåga, såsom medborgarorganisationer eller privata aktörer samt övriga aktörer som utvecklar den regionala och lokala kulturverksamheten. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte söka understöd.

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 20.12.2016 och går ut 15.2.2017 kl. 16.15.

Handläggning

Målet är att understödsbesluten fattas under första halvåret 2017.

Eurobelopp som delas ut

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 900 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Syfte med understödet

Understödet grundar sig på lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1998) och undervisnings- och kulturministeriets strategi 2025. Ministeriets kulturpolitiska strategi fram till 2025 blir färdig före slutet av 2016 och publiceras på ministeriets webbplats därefter. Utkastet till strategi kan läsas genom justitieministeriets utlåtandetjänst. Utkastets strategiska mål samt ministeriets strategiska mål som ingår i budgetpropositionen för 2017 byggs upp enligt samma genomslagsmål. Med tanke på anslaget betonas i synnerhet strategins målområde Delaktighet och deltagande i kulturen samt målområdet Kreativt arbete och produktion:

Kreativt arbete och produktion
- Förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna diversifierats.

Delaktighet och deltagande i kulturen
- Deltagandet i kulturen har ökat och skillnaderna i deltagandet bland olika befolkningsgrupper har minskat.

Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen
- Kulturgrunden är stark och livskraftig.

Målet är att olika aktörer aktivt ska delta i utvecklingen av konst- och kulturtjänsterna. Understödet anknyter till kommunens framtida uppgifter kring att ordna och producera tjänster. Efter social- och hälsovårds- och landskapsreformen blir bildningssektorn den viktigaste kommunala sektorn från början av 2019. Konst- och kulturtjänsterna utgör en viktig del av bildningssektorn.

Målet är att med olika verksamhetssätt stärka i synnerhet invånarnas möjligheter att delta i användningen och utvecklingen av konst- och kulturtjänsterna tillsammans med konst- och kultursektorn samt andra aktörer. Verksamhetssätten kan a) byggas på ett brett administrativt verksamhetsområde, till exempel en eller flera landskaps område. Verksamhetsmodellerna b) ska innefatta konst- och kulturverksamhet och -tjänster som yrkespersoner inom konst- och kultursektorn och/eller invånarna producerar tillsammans i kommunerna, byarna och förorterna. Med verksamhetsmodellerna kan man lösa utmaningar i fråga om tillgången till konst- och kulturtjänster till exempel genom deltagande budgetering, digitala kulturtjänster eller kommun- och områdeskonstnärsverksamheten. I utvecklingen av digitala kulturtjänster ska man beakta de helhetslösningar och -modeller som uppstår ur det levande konst- och kulturutbudet samt bl.a. ur de digitala produktions- och distributionssätten.

Det långsiktiga målet är att i samarbete mellan staten, kommunerna och landskapen samt konst- och kulturaktörerna och andra sektorer skapa strategiska utvecklingshelheter som grundar sig på riksomfattande riktlinjer och avsikter som fastställts i regionalt och lokalt samarbete.

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Den kulturpolitiska betydelsen

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilka sätt projektets verksamhetssätt anknyter till lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992) och de strategiska målområdena i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 samt hur projekten främjar uppnåendet av målen i dessa eller om projektet på något annat sätt är kulturpolitiskt viktigt. Därtill beaktas om verksamheten är professionell, målinriktad och långsiktig.


Etablering, kontinuitet och professionalitet

Sökanden ska ha förmåga och förutsättningar att utveckla verksamheten även efter projektperioden. Aktörer som arbetar långsiktigt ska vara engagerade i projektets verksamhet. Till exempel anses kommuner samt föreningar och företag som varit verksamma i minst tre år ha långsiktig verksamhet. Sökandena ska i projektansökan påvisa sitt ekonomiska engagemang i projektet.

Riksomfattande verksamhet

Verksamheten ska vara nyskapande på riksnivå och resultaten ska kunna spridas runtom i landet. Projekten ska ske på ett brett administrativt område, till exempel på ett eller flera landskaps område eller minst på tre kommuners område. En enskild kommun kan söka endast av särskild anledning. Ett brett nätverk av aktörer, exempelvis olika kommunala sektorer, organisationer och privata sektorn, ska engagera sig i verksamheten. I ansökan ska presenteras regionalt och lokalt fastställda avsikter, exempelvis ett samarbetsavtal och/eller ett intentionsavtal.

Verksamhetens kvalitet och betydelse

Verksamheten har tydliga och starka konst- och kulturpolitiska utgångspunkter och mål. Verksamheten når en ny publik och/eller personer som använder konst och kultur endast i liten utsträckning. Verksamheten förebygger genom konst och kultur en ojämlik utveckling bland olika befolkningsgrupper och områden i olika stads- och landsbygdsregioner. Projektets behovs- och användarinriktning är motiverad. Verksamheten skapar nya produktions- och distributionslösningar, -modeller och -sätt.

Samarbetsförutsättningar

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur mycket den sökande samarbetar med övriga kommunala sektorer, andra kommuner och tredje sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn, samt hurdant samarbete det handlar om. Verksamheten grundar sig på samarbete mellan olika aktörer.

Ekonomiska förutsättningar

Sökandens egen och/eller samarbetsparternas finansiering ska vara totalt minst 20 %. Verksamheten ska ha en ekonomiskt hållbar grund och sökandens/sökandenas ekonomi ska vara skött på tillbörligt sätt. Statsunderstödet som söks ska vara skäligt med tanke på projektets omfattning.

Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp. Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
- Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
- Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
- Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
- Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Vilka villkor gäller för användningen av understöden?

Understödet får användas endast för det ändamål det har beviljats.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara totala utgifterna för det projekt som finansieras. Tillsammans med andra offentliga stöd får understödet inte överstiga beloppet av de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Till de godtagbara utgifterna räknas högst 80 000 euro per år och person av löner, arvoden och bikostnader till dessa.

Understödstagarens ekonomi och administration ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

- Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.

- Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 procent av upphandlingens värde ska upphandlingslagen iakttas.

(Lagen om offentlig upphandling 348/2007)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Hur ansöker man om understöd?

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst .

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som begärs på blanketten och lämnar in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Sökanden ska foga följande bilagor till ansökan:
1. Redovisning om namnteckningsrätt (t. ex. från förenings-, stiftelse- eller handelsregistret).
2. Sammanslutningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse för föregående räkenskapsperiod.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar och begäran om omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningar i tjänsten.


Anvisningar
http://www.vero.fi/katso  
Användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)


Ansökan med pappersblankett

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten. Understöd kan dock också sökas med pappersblankett. Vi rekommenderar inte att ansökan skickas per e-post, för bilagorna till ansökan kan komma bort i e-posten.


En ansökan på pappersblankett ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer har namnteckningsrätt krävs allas underskrift. Till en ansökan på pappersblankett bifogas en utredning över namnteckningsrätten (t.ex. förenings- eller handelsregisterutdrag eller utdrag ur kommunens förvaltningsstadga). Om understödet sökts med pappersblankett ska redovisning för användningen av understödet lämnas till ministeriet med en separat blankett.

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista dagen för ansökningstiden kl. 16.15. Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Blankett för specialunderstöd  

Redovisning för användningen av understödet

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten och som beviljats för 2017 kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

Lagrum som tillämpas på understöden:

• Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
• Lag om kommunernas kulturverksamhet (728/1992)
• Statsunderstödslagen (688/2001)
http://www.finlex.fi

 Beviljade understöd


2016  2015   2014  2013  2012