Utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur/kommunernas och regionernas kulturverksamhet/kultur/utvecklings- och försöksbaserad verksamhet
Ansökningstiden går ut
15-02-2016 16.15
Ytterligare information
Kirsi Kaunisharju, tfn 0295 3 30144, fornamn.efternamn@minedu.fi

Understödet syftar till att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet i kommunerna och i regionerna.

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016.

Målgrupper och beskrivning

Understödet syftar till att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet i kommunerna och i regionerna.

Understödet baserar sig på lagen om kulturverksamhet i kommunerna (728/1992) och ministeriets strategi för kulturpolitiken (2009). Enligt den ska de kulturanknutna ärendena före år 2020 bli en del av utvecklandet av regionerna och det övriga samhället. Kulturtjänsterna ska på ett likvärdigt sätt vara tillgängliga för alla och kulturinstitutionerna ska vara aktiva i sin verksamhet. Olika befolkningsgrupper ska kunna delta på lika villkor och ägna sig åt hobbyer av olika slag. Medborgarna ska erbjudas möjlighet att aktivt ta del av kulturlivet.

I syfte att främja de här målen utlyser undervisnings- och kulturministeriet till ansökan statsunderstöd för att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet i kommunerna och regionerna. Understöden syftar till att förbättra tillgången på och tillgängligheten av konst- och kulturtjänster i hela landet och avlägsna regionala, sociala och ekonomiska hinder som ansluter sig till människornas deltagande. Syftet är att med kulturens medel öka den regionala, ekonomiska och sociala jämlikheten i samhället. Kulturverksamheten i kommunerna och regionerna samt de konst- och kulturtjänster som konstnärer och övriga aktörer inom kulturbranschen producerar ska utvecklas på följande sätt:

- att utsträcka tjänsteutbudet, kulturverksamheten och hobbymöjligheterna till att omfatta sådana målgrupper, som dels använder konst- och kulturtjänster mindre än den övriga befolkningen, dels har färre konst- och kulturhobbyer än i genomsnitt. Samma gäller om målgruppen är utom räckhåll för organiserad kultur- och hobbyverksamhet

- att utsträcka konst- och kulturtjänsterna från stads- och tätortscentra till förstäder och byar

- att genomföra nya sätt att producera och ordna konst- och kulturtjänster samt kultur- och hobbyverksamhet (ba. digitala tjänster) i syfte att förbättra tillgången på kultur respektive dess användning och tillgänglighet.

- inlemma invånarna och konsumenterna i planeringen och genomförandet av kulturverksamhet, hobbyer och tjänster och på det här sättet förbättra möjligheterna till deltagande

- öka partnerskapen och bygga ut samarbetet mellan olika aktörer inom olika verksamhets- och förvaltningsgrenar när man ordnar och utvecklar kulturverksamhet, hobbyer och tjänster av olika slag

- utveckla regionala, områdesvisa eller övriga samarbetslösningar i syfte att trygga, producera och utveckla konst- och kulturtjänster och den verksamhet som anknyter till dem på ett sätt som beaktar invånarperspektivet i en föränderlig kommunstruktur

- sprida och befästa verksamhetsmodeller som har visat sig användbara när det gäller att organisera konst- och kulturtjänster i kommuner som har små kulturanknutna resurser till sitt förfogande (försök med olika verksamhetsmodeller har gjorts t.ex. i projektet KUULTO (www.jyu.fi/kuulto).

De projekt som finansieras ansluter sig t.ex. till att organisera och producera konst- och kulturtjänster, utvecklandet av kultur- och hobbyverksamhet, försök, producerandet av utrednings- och utvärderingsinformation eller till att etablera god praxis.

Kommuner, regionala aktörer, forskargemenskaper och övriga samfund, t.ex. medborgarorganisationer eller privata aktörer samt övriga aktörer som utvecklar kulturverksamheten i kommunerna kan ansöka om statsunderstöd. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte ansöka om understöd.

Beviljningsgrunder

När projekt utvärderas och understöd beviljas betonas följande:

- utsikterna för projekten att dels slå rot och bli inarbetad praxis efter projektperioden, dels bidra till att utveckla strukturella lösningar i den riktning som den här ansökningsomgången avser

- projektens förmåga att producera s.k. god praxis och goda verksamhetsmodeller, som också övriga kommuner eller aktörer kan tillämpa eller som kan tillämpas inom övriga områden

- i vilken mån projekten utgår från ett specifikt användar- eller behovsperspektiv och hur de främjar samarbetet mellan olika förvaltningsgrenar och aktörer

Sådana projekt prioriteras inom vilka flera kommuner och/eller övriga aktörer deltar med utgångspunkt i ett målinriktat samarbete. De parter som deltar i projekten ska kunna visa att de arbetar långsiktigt med projektet t.ex. med hjälp av en egen finansieringsandel.

Undervisnings- och kulturministeriet vänder sig till närings-, trafik och miljöcentralerna för ett utlåtande om projekten.

Bestämmelser som tillämpas på understöden 

På statsbidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Understöd beviljas inte om ansökan inte har inkommit till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid.

Bidrag beviljas inte i fall den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att enligt § 14 i statsunderstödslagen (688/2001) lämna uppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd. Enligt 16 § statsunderstödslagen (688/2001) har undervisnings- och kulturministeriet rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av deras användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödsmottagarens ekonomi och verksamhet.

Anvisningar

Det handlar om ett specialunderstöd. Ansökan ska omfatta en tydligt uppgjord projektplan. I planen beskrivs projektet, dess ansvariga verkställare och de övriga samarbetsparter som har förbundit sig att samarbeta kring projektet samt tidtabellen för projektets genomförande.

Statsunderstödet ersätter inte de projektanslutna kostnaderna fullt ut. Planen ska omfatta projektets kostnadsförslag och en finansieringsplan med uppgifter om projektets övriga finansiering, t.ex. samarbetsparternas finansiering, som åtminstone täcker 25 % av projektets totalkostnader. Av den övriga finansieringen, t.ex. finansieringen från de övriga samarbetsparterna, kan högst hälften (50 %) vara s.k. kalkylmässig andel. Med den kalkylmässiga andelen avses bl.a. den ansökande partens/samarbetsparternas egen arbetsinsats eller kostnader för utrymmen.

Syftet med projektets övriga finansiering är att stödja de projektanslutna verksamhetsmodellernas etablering efter projektets slut. Projekt för vilkas del man bedömer att möjligheter finns att de fortsätter efter det att statsunderstöd inte längre betalas ut prioriteras.

Understöd beviljas inte för verksamhetsbidrag, bidrag för att arrangera evenemang, konstnärs- eller projektstipendier eller för att färdigställa enskilda konstverk. Inte heller går det att få stöd för investeringar eller anskaffning av apparatur.

Blanketter

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Redovisningsblankett 2 (pdf)
Redovisningsblankett 2 (doc) 

Villkor och begränsningar i fråga om specialunderstöd (pdf)

Bilagor

Specialunderstöd

1. Utredning eller verksamhetsplan för projektet.

2. Specifikation av de totala kostnaderna för projektet och av projektets inkomster samt uppskattning av hur de fördelar sig tidsmässigt med minst ett kvartals noggrannhet. Övriga understöd som erhållits eller sökts för samma projekt.

3. Redovisning om namnteckningsrätt (t.ex. från förenings-, stiftelse- eller handelsregistret)

4. Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från den föregående redovisningsperioden 
 
Ansökan sänds till:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

Ansökan lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet i pappersform. Den undertecknas av de personer som för det medelansökande samfundets del har namnteckningsrätt. Understöd beviljas inte om ansökan inte har inkommit till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid. Brev som är poststämplade den sista inlämningsdagen anses ha kommit fram inom utsatt tid. Avsändaren ansvarar för att ansökan når mottagaren. 

Beviljade understöd:

2016  2015   2014  2013  2012