Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta kunnissa ja alueilla

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/ kuntien ja alueiden kulttuuritoiminta/ kehittämis- ja kokeilutoiminta
Hakuaika päättyy
15-02-2016 16.15
Lisätietoja
Kirsi Kaunisharju, puh. 0295 3 30144, sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa kunnissa ja alueilla.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Kuvaus ja kohderyhmät

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa kunnissa ja alueilla.

Avustus perustuu kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lakiin (L728/1992) ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan (2009). Strategian mukaan vuoteen 2020 mennessä kulttuuria koskevat asiat ovat tulleet osaksi alueellista ja muuta yhteiskunnan kehittämistä, kulttuuripalvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavissa ja saavutettavissa, taidelaitosten kehittämistoiminta on aktiivista, eri väestöryhmien osallisuus ja harrastusmahdollisuudet toteutuvat ja kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuurielämään.

Näitä tavoitteita edistääkseen opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan kunnissa ja alueilla. Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä sekä lisätä näin kulttuurin keinoin alueellista, taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa. Haun tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja seuraavasti:

- ulottamalla palvelutarjonta, kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet sellaisiin kohderyhmiin, jotka käyttävät taide- ja kulttuuripalveluita ja joilla on taide- ja kulttuuriharrastuksia muita vähemmän tai ovat muutoin järjestetyn kulttuuri- ja harrastustoiminnan ulottumattomissa

- ulottamalla taide- ja kulttuuripalveluja kaupunkien ja taajamien keskustoista lähiöihin ja kyliin

- toteuttamalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja järjestää taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuuri- ja harrastustoimintaa (ml. digitaaliset palvelut) ja näin parantamalla kulttuurin käyttöä, saatavuutta ja saavutettavuutta

- ottamalla asukkaat ja käyttäjät kulttuuritoiminnan, harrastusten ja palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen parantamalla näin heidän osallistumismahdollisuuksiaan

- lisäämällä eri toimijoiden ja toimi- ja hallinnonalojen välisiä kumppanuuksia ja yhteistyötä kulttuuri- ja harrastustoimintoja ja -palveluita järjestettäessä ja kehitettäessä

- kehittämällä seudullisia, alueellisia tai muita yhteistyöratkaisuja taide- ja kulttuuripalveluiden ja -toiminnan turvaamiseksi, tuottamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvassa kuntarakenteessa asukaslähtöisesti

- levittämällä ja vakiinnuttamalla taide- ja kulttuuripalveluiden järjestämisen hyviä toimintamalleja sellaisiin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja (erilaisia toimintamalleja on kokeiltu mm. KUULTO-hankkeessa (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/kup/tutkimus/tutkprojhank/kuulto).

Rahoitettavat hankkeet voivat em. tarkoituksissa kohdistua taide- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kulttuuri- ja harrastustoiminnan kehittämiseen, kokeiluihin, selvitys- ja arviointitiedon tuottamiseen tai hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseen.

Valtionavustuksen hakijoina voivat olla kunnat, alueelliset toimijat, tutkijayhteisöt ja muut yhteisöt, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai yksityiset toimijat sekä muut kuntien kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi hakea avustusta.

Myöntöperusteet

Hankkeiden arvioinnissa ja avustuspäätöksiä tehtäessä painotetaan seuraavia seikkoja:

- hankkeiden mahdollisuutta muodostua vakiintuneeksi käytännöksi hankekauden jälkeen ja antaa aineksia rakenteellisten ratkaisujen kehittämiseen tämän haun tarkoituksissa

- hankkeiden kykyä tuottaa ns. hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita voidaan soveltaa myös muiden kuntien tai toimijoiden toiminnassa tai muilla alueilla

- hankkeiden käyttäjä- ja tarvelähtöisyyttä sekä eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyötä

Etusijalla hankkeiden valinnassa ovat hakijat, jotka toteuttavat hankkeen useampien kuntien ja/tai muiden toimijoiden välisenä tavoitteellisena yhteistyönä. Hankkeissa mukana olevien tahojen tulee osoittaa sitoutumisensa hankkeiden toteuttamiseen esimerkiksi taloudellisesti omarahoitusosuudella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää hakemuksista lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta.

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia 1705/2009.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Ohjeet

Valtionavustuslaji on erityisavustus. Hakemuksessa tulee olla selkeä hankesuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan hanke, sen päätoteuttaja ja muut hankkeeseen sitoutuneet yhteistyökumppanit sekä hankkeen toteuttamisaikataulu.

Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää. Suunnitelmassa tulee esittää hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus, kuten yhteistyökumppaneiden rahoitus, jonka osuuden on oltava vähintään 25% hankkeen kokonaiskustannuksista. Muusta rahoituksesta, kuten yhteistyökumppanien rahoituksesta enintään puolet (50%) voi olla ns. laskennallista osuutta. Laskennallisella osuudella tarkoitetaan muun muassa hakijan/yhteistyökumppaneiden omaa työpanosta tai tilakustannuksia. Hankkeen muun rahoituksen tavoitteena on tukea hankkeen toimintamallin vakiinnuttamista sen päättymisen jälkeen. Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat hankkeet, joilla voidaan osoittaa olevan mahdollisuus jatkua valtionavustuksen päättymisen jälkeen.

Määrärahasta ei myönnetä toiminta-avustusta, avustusta tapahtumien järjestämiseen, taiteilija- tai kohdeapurahaa tai tukea yksittäisen taideteoksen valmistamiseen, investointeihin eikä laitehankintoihin. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi hakea avustusta.

Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Lomakkeet 

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc) 

Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset (pdf)

Liitteet

Erityisavustus

1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteriote).

4. Toimintakertomus ja tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Hakemus toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja allekirjoitettuna. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. 

Myönnetyt avustukset:

2016 2015  2014  2013   2012


Myönnetyt

2014  2013  2012  2011   2010  2009   2008  2007