Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma, erityisavustukset

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri
Hakuaika päättyy
15-02-2017 16.15
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro puh. 0295 3 30198, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustusta voidaan myöntää rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voidaan myöntää
• rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.


Hakuaika ja hakemuksen käsittely ministeriössä

Hakuaika alkaa 7.12.2016 ja päättyy 15.2.2017 klo 16.15.  Avustuspäätökset pyritään tekemään maalis-huhtikuun 2017 aikana.

Jaettavissa oleva euromäärä
Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.
 
Avustuksen tavoite:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on
  • parantaa Suomen ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön edellytyksiä
  • rohkaista toimijoita kehittämään suoraa kanssakäymistä kahdenvälisessä ja monenkeskisessä toimintaympäristössä
  • lisätä Suomen ja Venäjän välistä kulttuurintuntemusta ja käytännön yhteistyötä
  • kehittää taiteen ja kulttuurin alan toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja
  • vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistä kilpailukykyä ja arvostusta Venäjä-yhteistyössä
Hakija voi toteuttaa tavoitteita muun muassa tapahtumatoiminnan ja yleisötyön, tiedotuksen, tilastoinnin, neuvonnan, koulutuksen, julkaisutoiminnan keinoin.


Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?


Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet
 
Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakijan toiminta edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian yhtä tai useampaa vaikuttavuustavoitetta tai millä muulla tavalla hakijan toiminta on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä. Lisäksi kiinnitetään huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen.

Ministeriön kulttuuripolitiikan strategia  strategialuonnos  vuoteen 2025 on luettavissa lausuntopalvelussa. Luonnoksen strategiset tavoitteet sekä valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytettävät ministeriön strategiset tavoitteet rakentuvat samojen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti:

Luova työ ja tuotanto
- Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet.

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.

Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Toiminnan valtakunnallisuus ja kansainvälisyys

Hakijan toiminnan tulee olla valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää. Ministeriö arvioi, miten laajasti Suomessa tai kansainvälisesti toimintaa toteutetaan, kuinka laajalta alueelta jäseniä tai toimijoita on, kattavatko palvelut alueellisesti koko maan sekä onko toiminta kansallisesti merkittävää.

Toiminnan sisältö

Toimintaan tulee sisältyä haun tavoitteiden mukaista rajat ylittävään kulttuuriyhteistyöhön liittyvää taide- ja kulttuuritoimintaa Venäjän kanssa. Hakemuksesta tulee ilmetä projektia koskevat toiminnan tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hakijan merkitys oman toimialansa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan suhde on toimialan muuhun toimijakenttään. Lisäksi arvioidaan, kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeriö ottaa huomioon miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä ja edistää toimialansa vahvistamista (esim. eri toimijoiden yhdistyminen ja uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
 
Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:


Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

- Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
- Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
- Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
- Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.
 

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.


Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy? 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.  Myönnetystä avustuksesta saa käyttää palkkoihin ja niiden sivukuluihin vuodessa enintään 80 000 euroa/henkilö.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikan tarkkuudella.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.
• Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
• Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin /tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
(Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Miten avustusta haetaan?

 
Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan lomakkeen, liittää siihen palvelussa mainitut liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätösten muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.


Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella.
Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa olla selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esimerkiksi yhdistys- tai kaupparekisteriote tai ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.
Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Paperinen haku: Erityisavustuslomake (doc)


Selvitykset avustuksen käytöstä

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM asiointipalvelussa. Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.
Avustukseen sovellettavat säädökset:
• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (tarvittaessa)
• muut toimialakohtaiset säädökset (tarvittaessa)
• Valtionavustuslaki (688/2001)
http://www.finlex.fi  

Myönnetyt avustukset
(pdf)
           
20162015 I 2014 I 20132012 I  2011 I 2010 I