Valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminta

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri
Hakuaika päättyy
08-11-2016 16.15
Lisätietoja
Neuvotteleva virkamies Anne Mattero 0295 3 30206, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustusta voidaan myöntää taide- ja kulttuurifestivaaleja järjestäville yhteisöille ja säätiöille, joiden festivaalitoiminta on vakiintunutta, säännöllistä ja ammattimaista.

Hakuaika ja käsittely ministeriössä

Hakuaika alkaa 10.10.2016 ja päättyy 8.11.2016 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Taide- ja kulttuurifestivaaleihin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamiseksi.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuurifestivaalien toiminnan edellytyksiä. 

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 4 602 000 euroa, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää taide- ja kulttuuripoliittisesti merkittävien festivaalien järjestämistä eri puolilla Suomea.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

Vakiintuneisuus ja jatkuvuus

Festivaalin tulee olla vakiintunut eli se on järjestetty aikaisemmin vähintään kolme kertaa. Festivaalitoiminnan tulee olla jatkuvaa. Festivaali järjestetään säännöllisesti vuosittain tai esimerkiksi kahden tai kolmen vuoden välein, tiettynä ajankohtana ja tietyssä paikassa. Festivaalin ajankohta ja paikkakunta voivat vaihdella esimerkiksi vuosittain.

Valtakunnallisuus

Festivaalin tulee olla kansallisesti merkittävä. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon onko festivaali kansallisesti suuntautunut, tunnettu ja ainutlaatuinen sekä miten laajalta alueelta tavoittaa yleisöä (mm. miksi järjestetään, yleisöprofiili, medianäkyvyys).

Taiteellinen ja kulttuuripoliittinen merkittävyys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin festivaali edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian yhtä tai useampaa vaikuttavuustavoitetta tai millä muulla tavalla festivaali on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä. Lisäksi kiinnitetään huomiota, onko festivaalitoiminta ammattimaista, tavoitteellista ja millaisia konkreettisia tavoitteita festivaalille on asetettu (mm. visio, strategia tai kehityssuunnitelma, koostuuko henkilöstö ammattilaisista, organisaatiokaavio avaintehtävineen).

Ministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025 valmistuu syksyllä 2016, jolloin se julkaistaan ministeriön www-sivuilla. Strategialuonnos on luettavissa lausuntopalvelussa. Luonnoksen strategiset tavoitteet sekä valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytettävät ministeriön strategiset tavoitteet rakentuvat samojen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti:

Luova työ ja tuotanto
- Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet.

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.

Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Ohjelmiston taso ja laatu

Festivaalin tulee koostua yleisölle avoimesta taiteeseen ja kulttuurin perustuvasta ohjelmistosta. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon suunnitellun ohjelmiston ja mahdollisen oheistoiminnan sisältö, taiteellinen laatu ja toteutus (mm. valtakunnallinen merkittävyys, taiteelliset tavoitteet, vaikutus taiteenalansa/alojensa kehittymiseen, uutta luovat mahdollisuudet) ja kulttuuripoliittinen vaikuttavuus.

Hakijan ja festivaalin taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Festivaalin talouden ja hakijan kokonaistalouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja, sosiaaliturvamaksuja tai muita lakisääteisiä velvoitteita, lupa- ja ilmoitusmenettelyjä, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan suunnitelmien realistisuutta suhteessa festivaalin talousarvioon. Hakemuksen talousarviolomakkeeseen tulee täyttää festivaalin järjestämistä koskevat taloustiedot. Kustannusarviosta tulee ilmetä festivaaliorganisaation henkilöstökulut (päätoimiset ja osa-aikaiset) ja toimitilakulut sekä festivaalin markkinointi- ja viestintäkulut (eriteltynä suurimmat), festivaalilla esiintyvien taiteilijoiden esiintymispalkat ja –palkkiot, festivaalipaikan mahdolliset tilavuokrakulut ja festivaalin järjestämisestä aiheutuvat lupa- ja ilmoitusmenettelykulut (eriteltynä).

Festivaalin merkitys oman alansa/alojensa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä on festivaalin suhde oman toimialansa muuhun toimijakenttään ja onko hakija kuinka kattavasti mukana toimialansa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Yhteistyöedellytykset

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija on tehnyt kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Festivaalialan kehittäminen

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä sekä aktiivisesti tunnistaa alansa kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla toimialan rakenteellinen kehittäminen, saavutettavuuden  ja ympäristöasioiden hallinnan edistäminen sekä toimenpiteet, joilla vahvistetaan toimialan rahoituspohjaa. (esim. eri toimijoiden yhdistyminen tai uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen) . 

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Avustuksia ei myönnetä toimintaan, johon voi saada avustusta Taiteen edistämiskeskukselta, valtion tai alueellisilta taidetoimikunnilta, Museovirastolta tai Suomen elokuvasäätiöltä.

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä. 

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Linkki ministeriön asiointipalveluun

Liite:
Taide- ja kulttuurifestivaalien tunnusluvut -lomake (doc)

Ohjeet 
 
Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)


Haku paperilomakkeella:

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä. Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Paperista hakua varten yleisavustuslomake (doc)

Liite: Taide- ja kulttuurifestivaalien tunnusluvut -lomake (doc)

Selvitykset avustuksen käytöstä

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM asiointipalvelussa. Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.


Avustukseen sovellettavat säädökset:

Valtionavustuslaki (688/2001)  

Myönnetyt avustukset (pdf) 

2016 I 2015 I 20142013 |  201220112010 |

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää suotavana, että se mainitaan tapahtuman tukijana tapahtumaan liittyvässä mainonnassa ja julkaisuissa ja että sen logo esiintyy tapahtuman muiden rahoittajien tunnusten rinnalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo on saatavissa ministeriön viestinnästä viy@minedu.fi