Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö
Hakuaika päättyy
18-01-2016
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro puh. 0295 3 30198, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016. 

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa suomensukuisten kielten ja kulttuurien parissa yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla:

  • Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
  • Suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen 
  • Kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen

Selvitys Suomen sukukansaohjelmasta 2005:23

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön asetettuun määräaikaan mennessä.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (688/2001) 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Ohjeet

Hankkeiden osalta kyseessä on erityisavustus. Avustusta haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella n:o 1. Hakemukseen liitetään lomakkeen täyttöohjeessa luetellut liitteet. Hakemuksesta on käytävä ilmi mm. erityisavustuksen käyttötarkoitus.

Liitteet

Erityisavustus 
1.  Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.
2.  Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.
3.  Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteriote)
4.  Hakuilmoituksessa tai hakuohjeissa vaaditut muut asiakirjat

Lomakkeet 

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)


Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset (pdf)

Hakemus toimitetaan osoitteella

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00230 VALTIONEUVOSTO

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoittamana. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu ministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. 

Myö nnetyt avustukset

2016  2015  2014  2013  2013/2.jako