Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri
Hakuaika päättyy
15-11-2016 16.15
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro puh. 0295 3 30198, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustus on tarkoitettu rajat ylittävää suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyöstä

Hakuaika ja käsittely ministeriössä

Hakuaika alkaa 7.10.2016 ja päättyy 15.11.2016 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään tammi-helmikuun 2017 aikana.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?


Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voidaan myöntää

  • rajat ylittävää suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyöstä

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa hankeyhteistyön avulla seuraavilla painopistealueilla: 

  • Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  • Suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen 
  • Kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus vahvistaa yhteisöjen edellytyksiä

  • osallistua aktiivisesti alansa kansalaisyhteiskuntalähtöiseen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön 
  • harjoittaa monipuolisesti kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vuoropuhelua edistävää toimintaa Suomessa ja maan rajojen ulkopuolella
  • vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistä tunnettuutta ja arvostusta sekä toimialansa kansainvälistä verkostoitumista

Hakija voi toteuttaa tavoitteita muun muassa tiedotuksen, tilastoinnin, neuvonnan, koulutuksen, julkaisutoiminnan, tapahtumatoiminnan ja yleisötyön keinoin.

Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 300 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakijan toiminta edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian yhtä tai useampaa vaikuttavuustavoitetta tai millä muulla tavalla hakijan toiminta on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä. Lisäksi kiinnitetään huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen.

Ministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025 valmistuu syys-lokakuun vaihteessa 2016, jolloin se julkaistaan ministeriön www-sivuilla. Strategialuonnos on luettavissa lausuntopalvelussa. Luonnoksen strategiset tavoitteet sekä valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytettävät ministeriön strategiset tavoitteet rakentuvat samojen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti:

Luova työ ja tuotanto
- Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet.

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.

Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Toiminnan valtakunnallisuus ja kansainvälisyys

Hakijan toiminnan tulee olla valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää. Ministeriö arvioi, miten laajasti Suomessa tai kansainvälisesti toimintaa toteutetaan, kuinka laajalta alueelta jäseniä tai toimijoita on, kattavatko palvelut alueellisesti koko maan sekä onko toiminta kansallisesti merkittävää.

Toiminnan sisältö

Toimintaan tulee sisältyä haun tavoitteiden mukaista rajat ylittävää suomalais-ugrilaiseen kulttuuriyhteistyöhön liittyvää taide- ja kulttuuritoimintaa Venäjän kanssa. Hakemuksesta tulee ilmetä projektia koskevat toiminnan tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hakijan merkitys oman toimialansa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan suhde on toimialan muuhun toimijakenttään. Lisäksi arvioidaan, kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeriö ottaa huomioon miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä ja edistää toimialansa vahvistamista (esim. eri toimijoiden yhdistyminen ja uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Yleiset perusteet


Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa avustuksia myöntäessään huomioon myös seuraavat yleiset tavoitteet, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin ja sitoumuksiin:

• monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma

• sukupuolten tasa-arvon edistäminen OKM:n toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2013 – 2017 (pdf)

• kestävän kehityksen edistäminen ks.   Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (pdf)

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Ministeriö voi myöntää avustuksen vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. Yleiset edellytykset ovat seuraavat:
• Valtionavustusta haetaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
• Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
• Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
• Valtionavustuksen myöntäminen aiheuttaa enintään vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Esteitä avustuksen myöntämiselle


Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.
Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Myönnetystä avustuksesta saa käyttää palkkoihin ja niiden sivukuluihin vuodessa enintään 80 000 euroa/henkilö.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikan tarkkuudella, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.

Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin /tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
(Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste, jonka  voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan lomakkeen, liittää siihen palvelussa mainitut liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. Jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä, päätöksen muutospyyntöjä tai selvityksiä, hakija tekee myös ne asiointipalvelussa. 

Siirry ministeriön asiointipalveluun

Asiointipalveluun käyttöön liittyvät ohjeet:

Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Paperilomakkeella hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa olla selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi yhdistys- tai kaupparekisteriote tai ote kunnan hallintosäännöstä.

Hakemuksen tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO) viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Paperista hakua varten erityisavustuslomake.

Myönnetyt avustukset:
2016  2015  2014  2013  2013/2.jako