Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/ kulttuuritilat /peruskorjaus- ja perustamishankkeet
Lisätietoja
Tiina Eerikäinen, puh. 0295 3 30081, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa  tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taiteilijatilojen peruskorjaushankkeisiin.

Ministeriön keskeinen tavoite on tukea kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön.

Avustusta ei myönnetä valtiolle, seurakunnille, uskonnollisille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille.

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella olevat museot sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennusten entistämiskohteet voivat hakea valtionavustusta Museovirastolta. Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha ei koske näitä hakijoita. Avustus ei koske myöskään kirjastorakentamista.

Ennen avustuksen hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakijan on syytä selvittää mahdollisuudet saada avustusta Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelmista

Myönnettävien avustuksien suuruudet vaihtelevat hankkeiden koosta ja hakijoiden määrästä riippuen. Keskimäärin avustukset ovat olleet enintään 25 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista.

Kulttuuritilojen perustamishankkeisiin myönnettävän määrärahan myöntämisprosessi on muuttunut kaksivaiheiseksi:

1. keväällä tehdään esitys nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan
2. vuoden lopussa haetaan varsinaista valtionavustusta seuraavan vuonna alkaviin rakennustöihin1. Hanke-esitykset valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan

Hankkeet ilmoitetaan vuosittain suunnitelmaan 31.5. mennessä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 §:n mukaan ministeriö vahvistaa vuosittain syksyllä kulttuuritilojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman, joka kattaa neljä seuraavaa vuotta. Suunnitelma on ohjeellinen ja se otetaan huomioon käytettävissä olevan määrärahan rajoissa myönnettäessä vuosittain valtionavustusta kulttuuritilojen perustamishankkeisiin .

Esitykseen tulee liittää alustava hankesuunnitelma.

Rahoitussuunnitelmalomake (doc)
Rahoitussuunnitelmalomake (pdf) 

 


2. Avustukset perustamishankkeisiin

Hakuaika päättyy vuosittain 31.12.


Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 26 §:n mukaan kuntien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, museolaissa tarkoitetun museon ja teatteri- ja orkesterilaissa tarkoitetun teatterin ja orkesterin hankkeen arvioitujen arvonlisäverottomien kokonaiskustannusten on oltava vähintään 80 000 euroa.

Pääsääntöisesti hakijan on omistettava korjattava kiinteistö. Mikäli avustusta myönnetään vuokratilojen korjaamiseen, hakijan tulee hallita vähintään 15 vuoden vuokrasopimuksella tiloja. Mikäli vuokrasopimus irtisanotaan ennen sen päättymistä, avustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustusta vastaava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä arvosta.

Hankkeen rakennustöiden tulee alkaa viimeistään myöntövuonna. Hankkeen toteuttamisajankohdasta on oltava olemassa ylläpitäjän päätös.

Ohjeet

Opas kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeista (pdf)  Päivitetty maaliskuussa 2015

Hakijan on syytä lisäksi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta annettuun ohjeeseen, joka löytyy pdf-tiedostona sivun aiheeseen liittyvää osuudesta.

Perustamishankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan tulee sisältyä pääpiirteittäinen selostus hankkeesta, selvitys hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta sekä luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio. Suunnitelmassa on eriteltävä hankkeeseen sisältyvät toimitilat (tilaohjelma).

Yksityisen yhteisön tulee hakemuksen yhteydessä lisäksi esittää tilinpäätöstiedot ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta. Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi myös arvio hankkeen toteuttamisen toteutusaikaisista ja pysyvistä työllisyysvaikutuksista.

Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseen selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö-, tai kaupparekisteriote).

Valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukaan ministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisesta ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Lomakkeet

Hakulomake:
Hakulomake 12b (doc)
Hakulomake 12b (pdf)

Avustuksen maksaminen:
Maksatuspyyntölomake (doc)
Maksatuspyyntölomake (pdf)

Selvityslomake: 
Hankeselvityslomake  (doc) 
Hankeselvityslomake (pdf)

Myönnetty avustus maksetaan pääsääntöisesti siten, että
1. erä: 40 % maksetaan, kun rakennustyöt on aloitettu,
2. erä: 50 %, kun rakennustöiden valmiusaste on 50 %,
ja loppuerä, kun hanke on valmis ja hankkeesta tehty selvitys on hyväksytty.

Hakemuksen allekirjoittaa laitoksen ylläpitäjä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus on saapunut myöhässä.

Hakemus toimitetaan osoitteella:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset

2015 | 2016

Rahoitussuunnitelma 2016-2019

Rahoitussuunnitelma 2017-2020