Kulttuurilehdet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuurilehdet
Hakuaika päättyy
01-11-2016 16.15
Lisätietoja
Laura Mäkelä, puh. 0295 3 30222, laura.makela@minedu.fi

Valtionavustus on tarkoitettu painetussa muodossa ilmestyvien kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen kustannuksiin.

Hakuaika ja käsittely ministeriössä

Hakuaika päättyy 1.11.2016 klo 16.15. 

Avustuspäätökset pyritään tekemään maaliskuun 2017 aikana.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?


Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää kulttuurisen moninaisuuden, tiedonvälityksen monipuolisuuden ja moniarvoisuuden vahvistamista yhteiskunnassa.
 
Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdille sekä verkkojulkaisuille.

Avustusta voidaan myöntää kustantajalle toimitus-, kehittämis-, painatus-, markkinointi-, hallinto- tai jakelukustannusten peittämiseen. Kustantajalla tulee olla näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa. Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurilehtien levikin edistämiseen.

Hakijan on oltava oikeustoimikelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.


Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää hakemuksista lausunnon kulttuurilehtilautakunnalta. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin.

Hakukohtaiset perusteet


Kulttuurilehden tai verkkojulkaisun tulee ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kulttuurilehdellä tarkoitetaan laadukkaasti toimitettua, painetussa muodossa Suomessa vähintään kolme kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä, joka on pääsääntöisesti jokaisen tilattavissa tai ostettavissa. Kulttuurilehden on pitänyt ilmestyä vähintään yhden vuoden ajan.

Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta yleisön saataville toimitettua, jatkuvaa sähköistä julkaisua. Jatkuviin julkaisuihin kuuluvat toisiaan seuraavina erillisinä osina tai numeroina ilmestyvät julkaisut sekä jatkuvasti päivitettävät julkaisut.

Painetussa muodossa ilmestyvän lehden keskimääräisen levikin tulee olla vähintään 800 kappaletta.

Arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään vähemmistökulttuureihin sekä kirjallisen kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Tämä tarkoittaa, mm. sitä, että levikkikriteeristä voidaan poiketa tapauksissa, joissa lehdellä on keskeinen merkitys vähemmistökulttuurin tai kirjallisen kulttuurin moninaisuuden säilymiselle.

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Ministeriö voi myöntää avustuksen vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. Yleiset edellytykset ovat seuraavat:

  • Valtionavustusta haetaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen. 
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta. 
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen aiheuttaa enintään vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muu tuki, jonka kustantaja on saanut valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä, jota käytetään tai voitaisiin käyttää lehden julkaisemiseen.


Esteitä avustuksen myöntämiselle


Avustusta ei myönnetä lehdelle, joka toimii pääasiassa jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä.

Avustusta ei myönnetä saman lehden painettuun ja sähköiseen versioon.

Hakemus hylätään, jos hakija ei ole tehnyt aiempien avustusten käytöstä kaikkia pyydettyjä/tarvittavia selvityksiä. Hakijan katsotaan laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa esimerkiksi silloin, jos selvityksiä ei ole tehty määräaikana (valtionavustuslaki 14 §).

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.


Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?


Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Myönnetystä avustuksesta saa käyttää palkkoihin ja niiden sivukuluihin vuodessa enintään 80 000 euroa/henkilö.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikan tarkkuudella, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.

Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin /tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Ministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.


Miten avustusta haetaan?


Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan lomakkeen, liittää siihen palvelussa mainitut liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. Jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä, päätöksen muutospyyntöjä tai selvityksiä, hakija tekee myös ne asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Siirry opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalveluun

liite kulttuurilehtien avustushakemukseen (pakollinen liite, joka tallennetaan hakulomakkeen kohtaan julkaisutiedot)


Asiointipalvelun käyttöön liittyvät ohjeet:

Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

 

Paperilomakkeilla hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi yhdistys- tai kaupparekisteriote tai ote kunnan hallintosäännöstä.

Hakemuksen tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO) viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki

Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15

Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto

 

Lomakkeet

Paperista hakua varten  erityisavustuslomake.

liite kulttuurilehtien avustushakemukseen (pakollinen liite)


Vaadittavat liitteet

Painetussa muodossa ilmestyvälle kulttuurilehdelle avustusta haettaessa hakijan tulee toimittaa lehden viimeksi ilmestynyt numero osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO. Viitteenä tulee käyttää sähköisestä asiointipalvelusta saatua hakemuksen diaarinumeroa.


Myönnetyt avustukset (pdf)

20162015 | 20142013 I 2012 I 2011 | 2010