Kulttuurilehdet

Hakemuksen tyyppi/aihealue
kulttuuri/media/kulttuurilehdet
Hakuaika päättyy
30-10-2015
Lisätietoja
Laura Mäkelä, puh. 0295 3 30222

Valtionavustukset on tarkoitettu painetussa muodossa ilmestyvien kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen kustannuksiin.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuodelle 2016 yhteensä noin 1,1 milj. euroa harkinnanvaraista valtionavustusta kulttuurilehdille sekä verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua.

Taiteen veikkausvoittovaroista myönnettävien valtionavustusten tarkoituksena on taiteen ja kulttuurin edistäminen ottaen huomioon hallitusohjelman, kulttuuripolitiikan strategian sekä valtion talousarvion linjaukset.

Määrärahan tavoitteena on kulttuurisen moninaisuuden, tiedonvälityksen monipuolisuuden ja moniarvoisuuden edistäminen yhteiskunnassa.

Kenelle tarkoitettu/kuka voi saada

Oikeuskelpoiset yhteisöt ei yksityishenkilöt.

Vakiintuneet toimijat, joilla on näyttöä kulttuurilehden julkaisemisesta painetussa tai sähköisessä muodossa.

Määritelmät

Kulttuurilehdellä tarkoitetaan laadukkaasti toimitettua, painetussa muodossa Suomessa vähintään kolme kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä, joka on pääsääntöisesti jokaisen tilattavissa tai ostettavissa.

Verkkojulkaisulla tarkoitetaan avoimen tietoverkon kautta yleisön saataville toimitettua, jatkuvaa sähköistä julkaisua. Jatkuviin julkaisuihin kuuluvat toisiaan seuraavina erillisinä osina tai numeroina ilmestyvät julkaisut sekä jatkuvasti päivitettävät julkaisut.


Lomakkeet

Hakulomake:

lomake 20 (doc)
lomake 20 (pdf)

Selvityslomake:

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

 

Myöntöperusteet

Avustuksia myöntäessään opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon seuraavaa:

Avustusta voidaan myöntää valtion talousarvion määrärahojen rajoissa kulttuurilehden kustantajalle toimitus-, painatus-, markkinointi-, hallinto- tai jakelukustannusten peittämiseen edellyttäen, että lehti ilmestyy säännöllisesti ja on ilmestynyt vähintään yhden vuoden ajan.

Avustusta voidaan myöntää myös kulttuurilehden kehittämiseen sekä levikin edistämiseen.

Edellytyksenä painetussa muodossa ilmestyvän lehden osalta on lisäksi, että sen keskimääräinen levikki on vähintään 800 kappaletta. Levikin riittävyyttä arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon erilaiset vähemmistö- ja osakulttuuritarpeet.

Avustus ei ole tarkoitettu lehdelle, joka toimii pääasiassa jonkin yhteisön sisäisen tiedottamisen välineenä.

Hakija ei voi saada avustusta saman lehden painettuun ja sähköiseen versioon.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että sitä voidaan pitää tarpeellisena valtionavustuksen kohteena olevan toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muu tuki, jonka kustantaja on saanut valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä, jota käytetään tai voitaisiin käyttää lehden julkaisemiseen.

Tuen enimmäismäärä

Avustusta myönnetään enintään 50 prosenttia arvioiduista hyväksyttävistä kustannuksista. Mikäli avustuksen osuus lehden todellisista hyväksyttävistä kustannuksista ylittää 50 prosenttia, tulee ylimenevä osa palauttaa.

Ohjeet

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:

1. Lehden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle tilikaudelle
2. Lehden toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta
3. Lehden tuloslaskelma ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
4. Näytteenä lehden viimeksi ilmestynyt numero
5. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote)

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Säädökset

Valtionavustuslaki (688/2001)  

Valtionavustuslain 36 §:ssä säädetään, että ministeriön on seurattava myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Valtionapuviranomaisen on määräajoin arvioitava valtionavustusten tarpeellisuutta ja kehittämistarpeita.

Valtionavustusta ei myönnetä, jos hakija ei ole toimittanut selvitystä aiempina vuosina saatujen avustusten käytöstä /hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (688/2001) 14 §:ssä tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta aiemmin saamiensa avustusten käytöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettu oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Huomioitavaa

Avustusta saaneen kulttuurilehden tai verkkojulkaisun kirjanpito tulee eriyttää julkaisevan yhteisön muusta kirjanpidosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kulttuurilehtilautakunnalta lausunnon hakemuksista. 

Myönnetyt avustukset (pdf)

20162015 | 20142013 I 2012 I 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |