Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/saavutettavuus
Hakuaika päättyy
30-10-2015
Lisätietoja
Kulttuurisihteeri Lea Halttunen puh. 0295 3 30097, sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksilla tuetaan vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita. Saavutettavuutta parantavissa hankkeissa hakijoina voivat olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.”

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustuksia myönnetään oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Niitä ei myönnetä yksityishenkilöille. Hakijoina voivat olla erilaiset vammaisjärjestöt ja –yhteisöt sekä erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä –tapahtumat. Yksityishenkilöt voivat hakea kohdeapurahoja taiteen edistämiskeskukselta ja alueellisilta taidetoimikunnilta.


1. Avustukset vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen kulttuuritoimintaan

Avustuksia vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen kulttuuritoimintaan myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Tukea myönnetään myös erilaisiin vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuurihankkeisiin.

Etusija annetaan hankkeille, jotka luovat uudenlaisia toimintamalleja ja/tai perustuvat vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Myös vammaisyhteisöjen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhankkeisiin voidaan myöntää tukea. Tukea ei myönnetä pelkkään vapaa-ajan toimintaan (esim. retket, juhlat).


2. Avustukset kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen

Avustuksia myönnetään erilaisiin kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat: esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitokset sekä –tapahtumat.  Vuonna 2016 tukea kohdennetaan erityisesti taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden kulttuurialan toimijoiden saavutettavuuskartoitusten toteuttamiseen ja saavutettavuussuunnitelmien laatimiseen. Myös selvityshankkeita voidaan tukea. 

Tukea ei myönnetä investointeihin, laitehankintoihin tai rakennusten esteettömyyden parantamiseen.

Tukea ei myöskään myönnetä selkokielisen kirjallisuuden kirjoittamiseen, kääntämiseen tai julkaisemiseen. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erillinen määräraha, jonka jakamisesta vastaa Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä.

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain (688/2001) 14 §:ssä tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta aiemmin saamien avustustensa käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:ssä tarkoitettu oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Lomakkeet  

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Ohjeet 

Hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Hakulomakkeeseen liitetään seuraavat liitteet:

Yleisavustus (toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan toiminnasta)
1. Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio.
2. Selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista.
3. Tietoja hakijayhteisöstä:
- selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteriote)
- jäsenten lukumäärä: henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet.
4. Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
5. Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
6. Hakuilmoituksessa tai hakuohjeissa vaaditut muut asiakirjat (www.minedu.fi, kohdasta avustukset) .

Erityisavustus (mm. hankeavustus kokeilu-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen ym.).
1. Avustettavaa hanketta koskeva suunnitelma.
2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.
3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteriote)
4. Hakuilmoituksessa tai hakuohjeissa vaaditut muut asiakirjat (www.minedu.fi, kohdasta avustukset).


Hakemus toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja allekirjoitettuna. Hakemuksen allekirjoittavat yhdistysrekisterissä mainitut nimenkirjoittajat. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Lisätietoa saavutettavuudesta on saatavilla seuraavista lähteistä:

Kulttuuria kaikille -palvelu 
Taide tarjolle, kulttuuri kaikille. Opetusministeriön julkaisuja 29:2004
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuusohjelma. Opetusministeriön julkaisuja 6:2006
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15

Myönnetyt

2016 I 2015 I 20142013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007