Mediakasvatuksen kehittäminen

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Erityisavustus, mediakasvatus
Hakuaika päättyy
31-03-2016 16.15
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, puh. 0295 330 222

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen mm. Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 - linjausten mukaisesti.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.
 
Valtion vuoden 2016 talousarvion mukaan kulttuuripolitiikassa huolehditaan turvallisen mediaympäristön kehittämisestä ja edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta sekä yleisten kirjastojen mediakasvatustyötä.

Avustukset kohdennetaan hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien mediakasvatusta ja medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden turvallista ja esteetöntä käyttöä.

Avustuksia myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
1) Mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen
2) Mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämineen
3) Mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevan tiedon laaja-alaiseen levittämiseen
4) Digitaalisten palveluiden turvallisen ja esteettömän käytön edistämiseen

Avustusta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

Hankkeen sisällön osalta
- hankeen laatu ja vaikuttavuus (kohderyhmän laajuus)
- hankkeen tavoitteet ovat selkeät ja toteutus on yhteydessä tavoitteisiin
- hanke ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet, toimijat sekä aiemmissa hankkeissa hyväksi havaitut käytännöt (esim. toimintamallit ja yhteistyöverkostot)
- hanke tukee alan toimijoiden yhteistyösuuntautuneisuutta
- hanke edistää erityisryhmien yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kohderyhmän moninaisuuden
- hankkeen monistettavuus muille käyttäjäryhmille

Hakijan osalta
- hakijan ammattitaito, osaaminen ja aikaisempi kokemus hanketoiminnasta
- hakijan taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi


Avustuksia ei myönnetä kouluille, oppilaitoksille tai korkeakouluille, edunvalvontajärjestöille eikä yksityishenkilöille. Avustuksia ei myönnetä pelkästään laitehankintoihin. Määrärahaa voidaan käyttää vuonna 2016 ja 2017 syntyviin kustannuksiin.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:n nojalla oikeus tarvittaessa suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.
Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Hakemukseen liitettävästä hankkeen talousarviosta on käytävä ilmi hankkeen kokonaiskustannukset sekä kustannukset, jotka valtionavustuksella on tarkoitus kattaa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) toimittaa hankehakemuksista lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksenteon tueksi.


Hakuohjeet

Haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta 22.2.2016–3 1.3.2016. Hakuaika asiointipalvelussa päättyy 31.3.2016 klo 16.15.

Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistuksen käyttöä. On suositeltavaa, että Katso-tunnusten hankinta ja hakemuksen tekeminen palvelussa aloitetaan hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää.

Asiointipalvelussa oleva lomake täytetään ja siihen liitetään palvelussa mainitut liitteet. Hakemus toimitetaan palvelun kautta ministeriölle. Ministeriön päätös lähetetään hakijalle asiointipalveluun. Myös hakemuksen mahdolliset täydennykset, päätöksen muutospyynnöt ja selvitykset tehdään palvelussa.

Linkki ministeriön sähköiseen asiointipalveluun 

https://asiointi.minedu.fi/okm?lang=fi&idtype=2

Lomakkeet

taloustiedot liite yhdistys säätiö (xls)
taloustiedot liite yritykset (xls)

Ohjeet sähköisen asiointipalvelun käyttöön

http://www.vero.fi/katso

Katso-tunnisteiden hankinta ja käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)


Hakeminen paperilomakkeella

Avustusta toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustuksen haku paperilomakkeella on kuitenkin edelleen mahdollista.

Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, josta käyvät ilmi:
- Avustuksen käyttötarkoitus ja käyttöaika
- Hankkeen tavoitteet, kohderyhmä, sisältö, toteutus ja aikataulu. Mikäli hankkeessa toteutetaan materiaali, sisältö, palvelu tai toimintamalli, tulee hankesuunnitelmaan sisältyä suunnitelma sen levittämisestä.
- Hankkeen organisaatio yhteistyökumppaneineen sekä kaikkien yhteistyökumppaneiden vastuut, tehtävät ja taloudellinen panostus hankkeeseen.
- Hankkeen seurantasuunnitelma ja arviointikriteerit.
- Mikäli hankkeen toiminta ei ole luonteeltaan kertaluontoista, tulee hankesuunnitelmaan sisältyä konkreettinen suunnitelma toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta hankekauden päättyessä.
- Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista (menot ja tulot, esimerkiksi muut haetut tai saadut avustukset) sekä arvio kokonaiskustannusten ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella.


Lisäksi hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot hakijayhteisöstä:
- Yhteisön hallituksen/ johtokunnan kokoonpano
- Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta
- Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- Riittävän tuore kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (PL 29, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 31.3.2016.

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä tai mikäli hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä (esim. selvitys valtionavustuksen käytöstä).

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)
 
Avustuksen saaneiden hankkeiden selvitys laaditaan alla olevalla lomakkeella:

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)
 

Myönnetyt avustukset (pdf):


2016 I 2015 I 2014 I 2013 | 2012 | 2011