Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvistä avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta.

Ministeriö siirtyy valtionavustushauissa sähköiseen asiointipalveluun. Palvelun käyttäminen edellyttää yhteisöasiakkailta Katso-tunnistetta (ks. ohjeet).

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Hakuaika päättyy: 01-11-2016
Avustusta voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä.


Kulttuurilehdet

Hakuaika päättyy: 01-11-2016
Valtionavustus on tarkoitettu painetussa muodossa ilmestyvien kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen kustannuksiin.


Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu

Hakuaika päättyy: 01-11-2016
Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua esim. ystävyysseuroille. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.


Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Hakuaika päättyy: 18-10-2016
Avustushaku korvaa aiemmat erilliset haut taiteen- ja kulttuurin eri alojen valtakunnallisista järjestöistä, taide- ja kulttuuripalveluja tuottavista yhteisöistä ja säätiöistä sekä taiteen tiedotuskeskuksista.


Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-08-2016
Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6a § mukaisiin harkinnanvaraisiin avustuksiin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teatterin tai orkesterin kehittämishankkeisiin


Valtakunnalliset vähemmistökieliset sanomalehdet ja sähköiset julkaisut

Hakuaika päättyy: 27-06-2016
Avustuksen päätarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.


EU:n Kulttuuri-ohjelmassa ja Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneille suomalaistoimijoille

Hakuaika päättyy: 27-05-2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa maamme kulttuuritoimijoita osallistumaan EU:n kulttuuriyhteistyöhön. Ministeriö myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Luova Eurooppa –ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta tai sitä edeltäneestä EU:n Kulttuuri-ohjelmasta (jolloin hankkeen tulee olla käynnissä vuonna 2016)


Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen

Hakuaika päättyy: 13-04-2016
Avustuksen tarkoituksena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustusta voivat hakea lastenkulttuurikeskukset, kunnat, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset ja muut taide- ja kulttuuritoimijat, joilla on osaamista lasten kanssa työskentelystä.


Mediakasvatuksen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 31-03-2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa mediakasvatuksen sekä turvallisen ja esteettömän mediaympäristön edistämiseen mm. Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 - linjausten mukaisesti.


Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinaan ja Aasiaan suuntautuvan kulttuuriviennin edistäminen

Hakuaika päättyy: 29-03-2016
Avustuksella Kiinaan ja Aasiaan suuntautuvan kulttuuriviennin edistämiseen toteutetaan valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaisia taide- ja kulttuuripolitiikan sekä Kulttuuripolitiikan strategia 2020 tavoitteita vahvistaa kulttuurin taloutta ja luovan talouden toimintaedellytyksiä ja työllisyysvaikutuksia


Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Hakuaika päättyy: 15-03-2016
Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa.


Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Hakuaika päättyy: 29-02-2016
Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.


Kulttuuriviennin edistäminen: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke vuonna 2016

Hakuaika päättyy: 22-02-2016
Avustuksella tuetaan Edinburgh Fringe -festivaalille vuonna 2016 osallistuvia suomalaisia teatteri-, tanssi- tai sirkusteoksia.


Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta kunnissa ja alueilla

Hakuaika päättyy: 15-02-2016

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa kunnissa ja alueilla.


Kulttuuriviennin kärkihankkeet

Hakuaika päättyy: 12-02-2016
Avustuksella kulttuuriviennin kärkihankkeisiin toteutetaan valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaisia taide- ja kulttuuripolitiikan sekä Kulttuuripolitiikan strategia 2020 tavoitteita vahvistaa kulttuurin taloutta ja luovan talouden toimintaedellytyksiä ja työllisyysvaikutuksia.


Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpano

Hakuaika päättyy: 29-01-2016
Avustusta myönnetään Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoa varten.


Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Hakuaika päättyy: 18-01-2016
Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin.


Avustukset liikenne- ja viestintäalan museoille

Hakuaika päättyy: 31-12-2015
Liikenne- ja viestintäalan museoiden avustuksiin tarkoitettu määräraha on siirretty vuoden 2016 talousarvioesityksessä liikenne- ja viestintäministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.


Rauhantyön edistäminen

Hakuaika päättyy: 27-11-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia rauhantyön edistämiseen Suomessa. Rauhantyön edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti tietoisuuden lisäämistä rauhan edistämisestä ja konfliktien väkivallattomasta ehkäisystä. Avustuksia myönnetään joko toiminnan yleisavustuksina tai erityisavustuksina hankkeille. Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin.


Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta

Hakuaika päättyy: 16-11-2015
Avustus valtakunnallisten erikoismuseoiden erityistehtäviin


Suomen ulkomailla toimivien instituuttien kulttuurivienti- ja kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 06-11-2015
Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Opetus- ja kulttuuriministeriön ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien roolia kansalaisyhteiskunnan ja kulttuuriviennin toimijoina vahvistetaan.


Eräät kulttuuriperintöalan toimijat

Hakuaika päättyy: 02-11-2015
Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena toiminta-avustuksena kulttuuriperintöalan toimijoille, jotka osana toimintaansa harjoittavat merkittävää museotoimintaa. Hakijan tulee olla oikeustoimikelpoinen yhdistys tai säätiö.


Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat

Hakuaika päättyy: 30-10-2015
Avustuksen tarkoitus on turvata  taiteellisesti  ja kulttuuripoliittisesti  merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.


Lastenkulttuurikeskukset ja valtakunnalliset lasten taide- ja kulttuuritapahtumat

Hakuaika päättyy: 30-10-2015
Avustusta voivat hakea lastenkulttuurikeskukset ja valtakunnalliset lasten taide- ja kulttuuritapahtumat. Lastenkulttuurikeskuksien avustuksen tarkoitus on edistää lasten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin koko maassa, tukea lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja niiden verkostoitumista. Avustusta myönnetään lastenkulttuurikeskuksille, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat lastenkulttuuripalveluja ensisijaisesti lapsille, ja lastenkulttuurikeskusten verkoston koordinointiin.


Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit

Hakuaika päättyy: 23-10-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.


Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet

Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa  tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taiteilijatilojen peruskorjaushankkeisiin.


Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi on siirretty haettaviksi Taiteen edistämiskeskuksesta (www.taike.fi)


Taiteen ja kulttuurin yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.


Taiteilijaeläkkeeseen liittyvät perhe-eläkkeet

Valtion ylimääräiseen taiteilijaeläkkeeseen liittyvän perhe-eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö hakemuksesta.


Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät

Määräraha on yhdistetty hakuun ”Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla”.


Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeet

Valtionavustukset luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Määräraha on siirretty Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) jaettaviksi mm. CreaDemo-ohjelman kautta.  


Maailmanperintöavustukset

Määräraha on siirretty ja avustukset haetaan Museovirastosta  http://www.nba.fi/fi/avustukset


Monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ

Avustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta haettaviksi. Hakuaika: ks. www.taike.fi


Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet siirtyivät vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta  (www.taike.fi) haettaviksi. 


Museoiden valtionosuudet

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005, asetuksen muutos 456/2013).


Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Teatteri tai orkesteri voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992).


Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan valtion talousarvion ja kulttuuriviennin kehittämislinjausten tavoitteita edistää työllisyyttä ja vahvistaa kulttuurivientiä.