Universitet och samarbetsnätverk

Det finns 14 universitet i Finland, varav två är stiftelser enligt lagen om stiftelser (*) och andra offentligrättsliga inrättningar.

Försvarshögskolan är underställd försvarsministeriet och ger högre militär utbildning.

Universitetscenter och universitetsnätverk ökar samarbetet

Universitetscentren kompletterar landets universitet på de områden som saknar egna universitet och möjliggör en fungerande universitetsverksamhet på dessa områden. Också de regionala yrkeshögskolorna, kommunerna och landskapsförbunden deltar ofta i samarbetet.

Alla länkar leder till finskspråkiga sidor.

Kajana universitetscenter 
Karleby universitetscenter Chydenius 
Lahtis universitetscenter 
S:t Michel universitetscenter 
Björneborgs universitetscenter 
Seinäjoki universitetscenter 

Universitetsnätverken är i huvudsak samarbetsorganisationer för forsknings- och utbildningsenheterna inom samma område. Nätverk finns bland annat inom kommunikationsvetenskaper, hälsovetenskaper och kvinnoforskning.

Universitetens och högskolornas servicecenter

Certia Ab är en servicecenter, som är specialiserat att producera tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning för universiteten och högskolorna.

Universitetens och högskolornas servicecenter (Certia Ab)