Perusopetuksen tuntijako

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.  Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Hallitusohjelman mukaisesti uudistus valmisteltiin vahvistamaan taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusta, arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä ja monipuolistamalla kieliohjelmia.

Tavoitteena on taata kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta, yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytykset.

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Uudistusta valmisteli opetusministeri Jukka Gustafssonin asettama virkamiestyöryhmä.

Asettamiskirje 23.8.2011 (pdf) 

Aikataulu

Asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2016 lukien. 

Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1—6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016—2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Lukuvuotena 2016-2017 vuosiluokalla 6 opetetaan poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa.

Opetushallitus valmistelee uudet opetussuunnitelman perusteet vuoden 2014 loppuun mennessä, eivätkä siirtymäsäännökset vaikuta perusteiden tai paikallisten opetussuunnitelmien valmistelun aikatauluun. Uusien opetussuunnitelmien valmistelun ja niistä järjestettävien koulutusten osalta ks. Opetushallituksen sivut

Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Portaittainen siirtyminen uuteen tuntijakoon myös helpottaa siirtymävaiheen järjestelyitä ja oppimateriaalihankintoja kuntien ja muiden opetuksen järjestäjän näkökulmasta. Siirtyminen vanhasta tuntijaosta ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista uuteen tuntijakoon ja uuteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ei aiheuta lisäkustannuksia.  

  
Aineistot ja julkaisut

Tuntijakotyöryhmän muistio 24.2.2012 (pdf) 

Lausuntokoonti 5.4.2012 (pdf)

Esittelykalvot työryhmän tuntijakoesityksestä 24.2.2012 (pdf)

Työryhmälle tulleet lausunnot  


Tiedotteet

15.5.2014 Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika

28.6.2012 Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta

27.6.2012 Osallistuvampi, liikkuvampi, luovempi ja kielellisesti rikkaampi koulu

24.2.2012 Perusopetusta uudistetaan - taide- ja taitoaineisiin, äidinkieleen ja yhteiskuntaoppiin lisää tunteja

23.8.2011 Perusopetuksen tuntijako uudistetaan vahvistamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta


Tausta-aineistoa

Perusopetus 2020 -työryhmän muistio 2010:1 (pdf)

Perusopetus 2020 - työryhmä, lausuntokoonti 23.9.2010 (pdf)


Lisätietoja

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 0295 3 30258