Utvärdering av utbildningen

Genom utvärdering av utbildningen insamlas information som stöd för de utbildningspolitiska besluten samt för informations- och resultatstyrningen. Utvärderingar av utbildningen görs på lokal, regional och riksnivå. Dessutom deltar Finland i internationella utvärderingar. Utvärderingar utförs bl.a. av olika sakkunnigorgan.

Lokala utvärderingar görs i kommuner och läroanstalter

Utbildningsanordnarnas skyldighet att utvärdera sin utbildning och delta i externa utvärderingar baserar sig på utbildningslagstiftningen. Utbildningsanordnarna skall utvärdera den utbildning de ger och den verkan den har samt delta i externa utvärderingar. I första hand utgår utvärderingen från målen för kommunens undervisningsväsen, vilka bör bygga på de riksomfattande målen.

Lokalt eller i kommunerna kan utvärderingen gälla bl.a. utbildningens tillgänglighet, hur ekonomiska läroanstalterna är och hur kommunens utbildnings- eller bildningspolitiska riktlinjer uppfylls samt skillnaderna mellan olika läroanstalter. I läroanstalterna kan utvärderingarna gälla bl.a. hur målen uppnås, hur pedagogiska reformer och läroplansreformer genomförs och hur resurserna används.

För de regionala utvärderingarna svarar länsstyrelserna

Regionalt utvärderas och uppföljs utbildningen av länsstyrelserna. Föremål för utvärdering på regional nivå är t.ex. läroanstaltsnätets serviceförmåga och tillfredsställandet av efterfrågan på utbildning. Den regionala utvärderingen stöder den informationsinsamling som den riksomfattande utvärderingen förutsätter.

Nationella och internationella utvärderingar

Det riksomfattande systemet för utvärdering av utbildningen bygger på

  • ett system för utvärdering av inlärningsresultaten
  • framtagande av indikatorer
  • utvärderingsprojekt med varierande teman (läges- eller temautvärderingar).

Utvärderingsdata behövs som underlag för beslut som anger riktlinjerna för utbildningens framtid. Utvärderingens resultat utnyttjas i arbetet med att utveckla utbildningssystemet och läroplansgrunderna samt i det praktiska undervisningsarbetet. Med hjälp av resultaten uppföljs att den utbildningsmässiga jämlikheten förverkligas. Genom utvärderingarna insamlas också internationellt jämförelsematerial.

Om grunderna och föremålet för den nationella utvärderingen av utbildningen beslutar undervisnings- och kulturministeriet. Rådet för utbildningsutvärdering har i uppgift att bistå ministeriet samt stödja utbildningsanordnarna i utvärderingsfrågor, organisera utvärderingar som gäller utbildningspolitiken samt lägga fram förslag till utvecklande av utvärderingen och främja forskning gällande utvärdering. Rådets sekretariat finns vid Jyväskylä universitet.

Högskolornas utvärderings- och kvalitetssystem

Högskolorna utvärderar själva sin utbildning, forskning samt konstnärliga verksamhet och hur verkningsfulla dessa är. Förutom självutvärdering ordnas också externa utvärderingar.

Rådet för utvärdering av högskolorna bistår högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet vid utvärderingarna. Dessutom föreslår rådet för undervisnings- och kulturministeriet på basis av högskolornas framställningar vilka kvalitetsenheter inom utbildning som skall belönas. För utvärderingen av forskningsverksamheten svarar Finlands Akademi, som utser spetsforskningsenheterna. Förslag om spetsenheter inom konstnärlig verksamhet framläggs av Centralkommissionen för konst.

Utvärderingen är en central del av utvecklingen av universitetens verksamhet. I högskolornas resultatavtal är målet att regelbunden utvärdering av verksamheten skall vara en bestående del av högskolornas verksamhet. Verksamhetens kvalitet belönas med en resultatpenning som utdelas årligen. Resultatkriterierna utvecklas i samarbete.

Universiteten utvecklar kvalitetssäkringssystem. Syftet med dem är att förbättra kvaliteten i universiteten och öka den internationella jämförbarheten. Rådet för utvärderingen av högskolorna (RUH) utvärderar universitetens och yrkeshögskolornas kvalitetssäkringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är det behov som den europeiska Bolognaprocessen aktualiserat att visa kvaliteten på den finländska högskoleutbildningen och finländska examina nationellt och internationellt. Vid auditeringar utvärderas hur högskolorna upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen och den övriga verksamheten.

Utvärderingens offentlighet

Utvärderingsskyldigheten omfattar också skyldighet att offentliggöra de centrala resultaten av utvärderingen, dvs. på eget initiativ informera om de viktigaste resultaten av utvärderingen. Utbildningsanordnaren svarar för publiceringen av resultaten av självutvärderingarna och den instans som svarar för den externa utvärderingen för publiceringen av resultaten av den.

Skyldigheten att offentliggöra de centrala resultaten gäller endast i lag avsedd utvärdering. Exempelvis de sammandrag som gjorts i samband med elevbedömningen är inte i lag avsedd utvärdering av utbildningen. Publiceringsskyldigheten gäller därför inte dem. Om de uppgifter som sammanställts i samband med utvärdering är offentliga eller sekretessbelagda bedöms särskilt utgående från lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och sekretessbestämmelserna, ifall någon ber om uppgifter som ingår i en utvärdering.