Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Utbildningspolitik Understöd Specialunderstöd för att göra undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen mindre

Specialunderstöd för att göra undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen mindre

Typ av ansökan / ämnesområde
utbildning
Ansökningstiden går ut
20-02-2015 16.15
Ytterligare information
Undervisningsråd Aki Tornberg, tfn 0295 3 30316

Ansökan om riktat statsunderstöd som reserverats för att minska undervisningsgrupperna.

Statsrådet beslöt i samband med budgeten för 2015 att rikta 30 miljoner euro för att minska storleken av undervisningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet lediganslår för utbildningsanordnare detta statens understöd för att minska storleken av undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen år 2015–2016. Dessutom är de 15 miljoner euro, som delats ut via tilläggsbudgeten år 2014, användbara under det pågående året (utdelat 22.12.2014).


Beviljandet av statsunderstöd

Statsunderstödet som anslås för att minska undervisningsgrupperna bevil-jas till enskild utbildningsanordnare efter ansökan och för de kostnader som uppkommer i och med mindre storlek av undervisningsgrupper under åren 2015-2016.

Då en ny undervisningsgrupp bildas motsvarar det högst 30 lektion-er per vecka under ett år (dvs. 1 560 lektioner), beroende på årskur-sen.

Statens specialunderstöd kan användas till lärarnas lönekostnader för

• att anställa resurslärare, dvs. anordnande av kompanjonundervisning i klassen
• att öka antalet uppdelade timmar
• att dela grupper
• i första handa stora grupper på över 25 elever


• att fortsätta verksamheten hos de klasser som minskades med finan-sieringen för 2014, ifall de uppfyller övriga villkor
• det i gruppen finns flera elever som är i behov av intensifierat och särskilt stöd
• de skolor, där den vuxna befolkningen inom skolgångsområdet har en utbildningsnivå, en högre arbetslöshetsgrad och en större andel invandrare än medeltalet i landet

Statens specialunderstöd kan inte beviljas:
• om man har bestämt sig för att förstora grupper och statens speci-alunderstöd i verkligheten inte skulle minska de nuvarande grupp-storlekarna
• för att användas samtidigt som motsvarande statsunderstöd som beviljats för 2014-2015
• för permanent indelning av klasser på under 20 elever
• för att bilda specialundervisningsgrupper
• för stödundervisning
• om den sökande inte har lämnat in en godtagbar utredning för året 2012 om användningen av statsunderstödet.

Förutsättningen för att statsunderstöd beviljas är

• att utbildningsanordnaren har en plan för hur storlekarna av under-visningsgrupperna på grundskolenivå ska minskas
• att anordnaren förbinder sig att redovisa för hur finansieringen an-vänds
• man i samband med redovisningen rapporterar hur finansieringen har riktats regionalt.
• att anordnaren svarar för finansieringen av läromedel, utrustning och lokaler

Ansökan om statsunderstöd och belopp

Av ansökan ska framgå de uppgifter som behövs i ansökningsblanketten och dess bilaga. Ansökan ska göras i utbildningsanordnarens namn och den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt med fullmakt från utbildningsanordnaren.

Ansökan om statsunderstöd lämnas in till undervisnings- och kultur-ministeriet (adr. Sjötullsgatan 10, PB 29, 00023 Statsrådet) senast 20.2.2015 inom tjänstetid. Ansökningar som lämnats in efter utsatt tid lämnas obeaktade.

Mer information: Undervisningsråd Aki Tornberg, tfn 0295 3 30316  
 

Beviljade understöd (pdf):

2010 | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 I 2014 (extra) I 2015

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Utbildningspolitik Understöd Specialunderstöd för att göra undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen mindre