Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on, että suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat vahvoja ja kilpailukykyisiä toimijoita erityisesti eurooppalaisella korkeakoulu- ja tutkimusalueella.

Tavoitteena on, että

  • korkeakoulut jatkavat alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaamisen kokoamiseksi ja epätarkoituksenmukaisten päällekkäisyyksien purkamiseksi.
  • korkeakoulut profiloituvat, selkeyttävät ja tiivistävät yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa, tukipalveluissa, rakenteissa ja infrastruktuureissa.
  • korkeakoulut keskittävät voimavaroja harvempiin, vaikuttavampiin ja taloudelliselta kantokyvyltään aiempaa vahvempiin toiminnallisiin yksiköihin.
  • kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat valittuja profiileja. 
  • korkeakoulut vahvistavat osaamisellaan eri toimijoita yhdistäviä alue- ja alakohtaisia innovaatio- ja osaamiskeskittymiä.

Korkeakoululaitosta kehitetään jatkossakin duaalimallin mukaisesti yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja tarvittaessa niiden välisistä uusista yhteenliittymistä muodostuvana kokonaisuutena.

Koulutustarjontaa, korkeakoulututkintoja ja koulutusohjelmia kehitetään edelleen siten, että yhteiskunnan asiantuntija- ja sivistystarpeet täytetään. Korkeakoulujen rakenteet voivat kuitenkin vaihdella alueittain.

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välinen vuorovaikutusprosessi.Kehittämisvastuu on korkeakouluilla, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö edistää ja tukee toimenpiteitä ohjauskäytänteillään. Korkeakoulujen rakenneuudistusten edistäminen on yksi keskeinen teema kohdennettaessa valtion rahoitukseen sisältyvää strategiarahoitusta korkeakouluille. Korkeakouluille sovitaan rakenneuudistuksista korkeakoulukohtaiset toimenpiteet ja aikataulu näiden toteuttamiselle. Ministeriö seuraa ja arvioi osana ohjauskäytänteitään tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa antaa palautetta havaitsemistaan kehittämistarpeista.

Rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä hankkeita