Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja kehitetään pääministeri Sipilän hallituskaudella osana osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3 (nopeutetaan siirtymistä työelämään).

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa rahoituksella korkeakouluja luopumaan pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Ylioppilastutkintolautakunta ja korkeakoulut laativat toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi valintamenettelyssä.

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistettiin pääministeri Kataisen ja pääministeri Stubbin hallituskausilla kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut saivat mahdollisuuden varata opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville ja käyttöön otettiin korkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen yhteishaku. Uudistukset otettiin käyttöön syksyn 2014 opiskelijavalinnoissa, kun valittiin opiskelijoita keväällä 2015 alkaneeseen koulutukseen. Syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaan otetut opiskelupaikat olivat ensimmäiset hakijoiden asemaan ensikertalaisina vaikuttavat opiskelupaikat.

Uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on parantaa ensimmäistä paikkaansa hakevien asemaa edelleen. Eduskunta hyväksyi toista vaihetta koskevat esitykset 27.2.2015. Toisessa vaiheessa korkeakouluilla on velvollisuus varata yhteishaun hakukohteissa riittävä määrä paikkoja ensikertalaisille. EU/ETA alueen ulkopuolella korkeakoulututkinnon suorittaneilta peritään hakemuksen käsittelymaksu. Velvollisuus paikkojen varaamiseen ja hakemuksen käsittelymaksut otetaan käyttöön valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Kuten ensimmäisessä vaiheessa, syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotetut opiskelupaikat ovat ensimmäisiä asemaan ensikertalaisina vaikuttavia opiskelupaikkoja.

Lain (Yliopistolaki 36b § 4 momentti ) mukaan ” Yliopiston tulee turvata asianmukainen mahdollisuus päästä koulutukseen myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille. Yliopiston tulee huolehtia siitä, että eri hakijaryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman erilaisiksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon eri hakijaryhmiin kuuluvien osuus hakijoista, mahdollisuus siirtyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat.”

Lisäksi korkeakouluja kannustetaan tarjoamaan joustavia siirtymämahdollisuuksia korkeakoulun sisällä alalta toiselle tai korkeakoulusta toiseen siirtymään haluaville, jotta alan tai korkeakoulun vaihdon ei tarvitsisi tapahtua uuden opiskelupaikan hakemisen kautta.

Useat korkeakoulut ovat käynnistäneet opiskelijavalinnan perusteita koskevia uudistuksia, kuten valintaa nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijavalintoja uudistetaan myös korkeakoulujen alakohtaisessa yhteistyössä.

Asemaan ensikertalaisena vaikuttavat vain Suomen korkeakoulujärjestelmässä vastaan otetut opiskelupaikat ja suoritetut tutkinnot.

Miksi opiskelijavalintoja kehitetään?

Opiskelijavalintoja kehittämällä pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita sekä kohdentamaan opiskelupaikat nykyistä paremmin. Päämääränä on nopeuttaa korkeakoulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä ja kohentaa työllisyysastetta. Valmennuskursseille markkinoita luovista käytänteistä, kuten pitkäkestoisesta valmistautumista edellyttävistä valintamenettelyistä halutaan luopua. Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen tutkinnon hyödyntämisen lisääminen ovat tässä yksi keino.

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta (pdf)

Aikataulu

Sipilän hallituksen kärkihankkeen 3 toteutus aloitetaan keväällä 2016.

Pääministeri Kataisen ja pääministeri Stubbin hallituskausilla toteutetun uudistuksen ensimmäisen vaiheen edellyttämä hallituksen esitys annettiin eduskunnalle toukokuussa 2012. Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttavat yliopistolain, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muutokset. Lakimuutosten mukaiset opiskelijavalinnat ja korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä otetaan käyttöön syksyn 2014 yhteishaussa valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.

Hallitus antoi eduskunnalle esitykset uudistuksen toisesta vaiheesta marras- ja joulukuussa 2014. Eduskunta hyväksyi esitykset helmikuussa 2015. Uudistuksen toisen vaiheen mukainen haku otetaan käyttöön valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.

Valmisteluaineistot

Luonnos hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (Uudistuksen II vaihe)

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen, sähköisten hakujärjestelmien ja valtakunnallisten yhteishakujen kehittämisryhmä sekä Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hankkeen ohjausryhmä (Valtioneuvoston hanke-sivu)

Julkaisut

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! - Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11

Opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset valintojen kehittämiseksi 14.1.2016

Yhteishaun sujuvuus ja toteuttaminen – opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset I, 2.12.2013

Yhteishaun ulkopuolella toteutettavat haut, siirtymäkäytännöt ja toisen syklin valinnat – opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset II, 2.12.2013

Tiedotteet

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat (16.5.2012)

Korkeakouluihin yhteishaku 2014 (27.6.2013)

Tiedote asetuksesta (10.4.2014)

Korkeakoulujen opiskelijavalintoihin ja opiskeluoikeutta koskeviin säännöksiin muutoksia (19.3.2015)

Tapahtumat

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmä järjestivät seminaarin korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta 26.10.2015. Seminaarin esitykset ja verkkotallenne löytyvät Tapahtumakalenterista.