Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik OECD:s PISA -undersökning

OECD:s PISA-undersöning

PISA (Programme for International Students Assessment) är en OECD-undersökning som ur ett internationellt perspektiv tar fram information om utbildningens nuläge och inlärningsresultaten samt det lärande som sker utanför skolan. 

I PISA-undersökningen bedöms 15-åringarnas kunskaper och färdigheter i matematik, naturvetenskaper, läsning och problemlösning. De finländska ungdomarnas matematiska kunnande ligger på toppnivå i OECD-länderna, också i läsning är de bäst inom OECD. Det naturvetenskapliga kunnandet håller högsta klass och nivån är hög också i fråga om förmågan att lösa problem.

Också de studieattityder och -färdigheter som bidrar till inlärningen är av intresse. Genom elev- och skolenkäter kartläggs på ett mångsidigt sätt studiemiljön hemma och i skolan, hemmets sociala ställning och vilket stöd eleven får i sina studier, elevernas tidsanvändning samt hur de förhåller sig till skolan och lärande.

Huvudtemat för PISA-undersökningen:

  • 2012: matematiska färdigheter
  • 2009: läsförståelse
  • 2006: naturvetenskaperna
  • 2003: matematiskt kunnande
  • 2001: läsförståelse

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik OECD:s PISA -undersökning