Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Kokeilu korkeakoulujen lukukausimaksuista vieraskielisissä maisteriohjelmissa

Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilu

Korkeakoulut voivat vuosina 2010 - 2014 osallistua lukukausimaksukokeiluun. Kokeilulla vahvistetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä ja luodaan korkeakouluille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia. Kokeilun aikana selvitetään, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin siirtymisestä on korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle.

Korkeakoulut voivat kokeilun aikana periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta. Korkeakoulut voivat päättää perittävien maksujen suuruudesta. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että korkeakouluilla on apurahaohjelma, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin koulutusohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua.

Maksua ei voida periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Maksua ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.

Kokeiluun osallistuvat ohjelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut korkeakoulujen esityksestä kokeiluun osallistuvat ohjelmat. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana yhdeksän yliopistoa ja kaksitoista ammattikorkeakoulua.

Vuonna 2012 maksuja perittiin 41 koulutusohjelmassa. Oulun yliopistossa oli 14 lukukausimaksuja perivää ohjelmaa, Aalto-yliopistossa 10, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 6 ja HAAGA–HELIA ammattikorkeakoulussa 4 ohjelmaa. Muilla kuin edellä mainituilla korkeakouluilla oli yhteensä seitsemän lukukausimaksuja perivää ohjelmaa.
Lukukausimaksullisissa ohjelmissa aloitti yhteensä 215 EU- ja ETA -alueen ulkopuolelta saapunutta opiskelijaa. Opiskelijat tulivat 37 eri maasta. Suurin osa maksavista opiskelijoista tuli Venäjältä. Heistä suurin osa opiskeli Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Lukukausimaksujen suuruus vaihtelee koulutusohjelmittain. Yliopistoissa lukuvuosimaksu vaihtelee 5 000 euron ja 12 000 euron välillä ja ammattikorkeakouluissa 6 000 euron ja 8 000 euron välillä. Yleisin perittävä lukuvuosimaksu on 8 000 euroa.

Lukuvuosimaksuja maksavista opiskelijoista lähes kaikki saavat erisuuruisia korkeakoulujen tai Erasmus Mundus -ohjelman apurahoja. Apuraha kattaa joko kokonaan tai osittain lukukausimaksun. Lisäksi muutamiin apurahoihin sisältyy elinkustannuksia kattava osa. Korkeakoulut myöntävät apurahoja ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. Eniten maksavia opiskelijoita on Venäjältä, Kiinasta, Pakistanista ja Iranista.

Kokeilun seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kokeilulle seuranta- ja arviointityöryhmän. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuoda esille kokeilun vaikutuksia korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja vetovoimaan sekä vieraskielisen korkeakoulutuksen laatuun. Työryhmä kerää tietoa kokeilun etenemisestä ja raportoi siitä vuosittain. Työryhmä on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle kolme väliraporttia kokeilun edistymisestä. Lisäksi työryhmä järjestää keskustelu- ja työpajatilaisuuksia lukukausimaksukokeiluun osallistuville korkeakouluille.

 

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Kokeilu korkeakoulujen lukukausimaksuista vieraskielisissä maisteriohjelmissa