Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Opetustoimen täydennyskoulutus ja työolosuhteiden kehittäminen

Opetustoimen täydennyskoulutus ja työolosuhteiden kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee opetustoimen henkilöstökoulutusta vuonna 2014 runsaalla 20 milj. eurolla. Valtion rahoittamaan opetustoimen henkilöstökoulutukseen osallistuu vuosittain noin 80 000 henkilöä.

Ajankohtaista

Osaava-ohjelman 2010-2013 arviointi on valmistunut 27.1.2015. Selvityksen on laatinut Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus. Arvioinnin loppuraportti (pdf) on ladattavissa edellä olevasta linkistä (n. 2,5 Mt).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut erityisavustukset Osaava-ohjelman kansallisesti toteutettavien ohjelmien toteuttamiseksi 2014-2015. Avustettavia hankkeita ovat:

Aluehallintovirastot ovat julkaisseet niiden Osaava-ohjelmassa jaettavana olleiden avustusten saajat omilla verkkosivuillaan. 

Osaava-ohjelman tutkimus/selvityshanke

Osaava-ohjelman ulkoisen arviointihankkeen on toteuttanut Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus vuoden 2014 aikana. Arviointihankkeen ensimmäinen väliraportti ja sitä kuvaava esitys ilmestyi 28.2.2014. Arvioinnin loppuraportti on saatavissa yllä olevasta (Ajankohtaista) linkistä. 

Osaava-ohjelman käynnistyvaiheen 2010-2011 arviointiraportti on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sarjassa (2012:28). Linkki sivun oikeassa reunassa (Tutustu tarkemmin).

Osaava-ohjelman toimintakertomus vuoden 2013 toiminnasta on julkaistu. [ Osaava toimintakertomus 2012].  

Opetustoimen henkilöstön osaamisen varmistaminen ja Osaava-ohjelma 

Opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävä määräaikainen Osaava-ohjelma käynnistyi vuonna 2010. [ Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteet 29.1.2010 ja 31.5.2010]  

Osaava-ohjelman yleiset esittelykalvot verkostojen hyödynnettäväksi: 

Osaava-ohjelman esittely [ Kalvot, Power Point -esitys]
Osaava-ohjelman ohjaus, toimeenpano ja aikataulut [ Kalvot, Power Point esitys]
Valtiokonttorin kokoama hyvä  keskustelukulttuurialusta vuorovaikutteisen johtamisen tueksi 

Facebookiin on perustettu sivu toimijoiden verkostoitumista ja ajankohtaisten kuulumisten vaihtoa varten: www.facebook.com/osaava.

Twitterissä suositellaan ohjelman hashtag -merkintää #osaava tai viitattaessa opetus- ja kulttuuriministeriöön #okmfi 


Osaava-ohjelman raportit vuosien 2010-2012 toiminnasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Mikä Osaava-ohjelma on?

Osaava-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään oman henkilöstönsä osaamista.Keskeisellä sijalla ohjelmassa on parantaa koko opetustoimen henkilöstön osaamista sekä ylläpitää harvoin täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden uudistumiskykyä.Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden, suunnitelmien ja toimintamallien luomista. Laatukriteeristön käyttöönotto sekä joustavien täydennyskoulutusmuotojen ja -mallien kehittäminen on ohjelmassa keskeisellä sijalla. Ohjelman rahoitus päättyy vuonna 2016.

Kenelle Osaava-ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelma on tarkoitettu koko opetustoimessa työskentelevälle henkilöstölle perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä muussa aikuiskoulutuksessa. Kohderyhmään kuuluvat oppilaitosjohto sekä opetus- tai opetuksen tukitehtävissä työskentelevät henkilöt ja erityisesti ne henkilöt, jotka eivät ole päässeet tai voineet osallistua täydennyskoulutukseen lainkaan viime vuosina.
 
Miten yksittäinen opettaja tai rehtori hyötyy Osaava-ohjelmaa voi hyödyntää?
 
Osaava-ohjalmassa tarjottava täydennyskoulutus on maksutonta osallistujalle. Osaamisen kehittämisessä suositaan toteutusmalleja, jotka mahdollistavat joustavan ja työelämäläheisen opiskelun työn ohessa. Täydennyskoulutuksessa voidaan hyödyntää myös sovittujen kohderyhmien osalta muualla toteutettua täydennyskoulutusta (esim. opettajien pedagogisten ainejärjestöjen koulutus, muut täydennyskoulutuksen tarjoajat).
 
Miten koulu tai oppilaitos hyötyy Osaava-ohjelmasta?
 
Osaava-ohjelman verkostoja yhdistävän toiminnan muodostaa paikallisesti laadittavat osaamisen kehittämisen rakenteet ja toimintamallit sekä henkilökohtaiset koulutustarvekartoitukset sekä koulutus- ja kehittymissuunnitelmat. Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat yhdessä hakea rahoitusta (vähintään kolmen koulutuksen järjestäjän (ylläpitäjän) verkosto) alueellisesti tai muuten kootun verkoston jäsenenä paikallisesti toteutettavien osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatimiseksi ja täydennyskoulutuksen järjestämiseksi työyhteisöissä silloin, kun koulutus koskee opetuksen laatukriteereitä, työhyvinvoinnin edistämistä tai tietoyhteiskuntaosaamista koko henkilöstölle.
 
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat verkostoitua paikallisesti, alueellisesti tai muulla perusteella (esim. valtakunnallisesti). Osaamisen kehittämistä edistävien verkostojen jäseninä voi olla mukana työelämän muita toimijoita.
 
Mitä lisäarvoa Osaava-ohjelmasta on kouluille tai oppilaitoksille?
 
Koulut ja oppilaitokset voivat hakea määrärahaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa tarvittavien prosessien kuntoon laittamiseen. Koulujen ja oppilaitosten johto, opetus- ja opetuksen tukitehtävissä työskentelevä henkilöstö voi osallistua laajasti myös muuhun tarjolla olevaan valtion tai muuten rahoitettun täydennyskoulutukseen.
 
Osaava-ohjelma tukee opetustoimen henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi keskeisellä sijalla ohjelmassa ovat työelämässä ja työn ohella tapahtuva kouluttautuminen sekä työurien pidentämiseen ja työssä pysymistä (erityisesti muutotilanteissa) tukevat toimet. Ohjelmaan kuuluva täydennyskoulutus suunnitellaan tukemaan työntekijöiden koulutustarpeita ja kehittämään työyhteisöjen toimintaa kokonaisuutena. Työnantaja voi saada tukea henkilöstön osaamistarvekartoitusten tekemiseen ja asiantuntija-apua paikalliseen käyttöön laadittavien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.
Opiskeluun ja kehittämistyössä tarvittava ajankäyttö sovitaan työpaikkakohtaisesti. Työn ohella tapahtuvaan opiskeluun kannustetaan kehittämällä verkko-opetusta, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavia malleja sekä työn/koulutuksen vuorottelua. Opiskeluun tarvittava ajankäyttö sovitetaan koulujen ja oppilaitosten muuhun työhön. Koulutukset suunnitellaan mahdollisimman suurelta osin työhön liittyviksi, jolloin koulujen ja oppilaitosten kehittämistä palvelee työtehtäviin liitettyjen koulutusosien suorittaminen.
 
Osaava-ohjelman erityisinä tavoitteina on parantaa opetustoimessa työskentelevien osaamista, edistää työelämässä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia ja alan tehtävissä toimivien urakehitystä. Ohjelmalla pyritään myös vaikuttamaan työllisyyteen ja lieventämään eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta opetustoimen alalla, erityisesti rehtoreiden tai muiden ennalta määriteltyjen kohderyhmien osalta.
 
Osaava-ohjelman osa-alueet?
 
Yksilöiden kehittämisessä keskeisellä sijalla on sivistys- ja oppilaitosjohdon koulutus, työuran alku- ja loppuvaiheessa olevien opettajien mentorointi, sekä korvamerkitty määräraha osallistumismaksuihin ennalta määrätyille kohderyhmille. Työyhteisöjen kehittämisessä tärkeää on tukea koulujen ja oppilaitosten verkostoyhteistyötä
 
Osaava-ohjelmassa järjestettiin syksyllä 2010 ensimmäinen valtakunnallinen Osaava Forum, joka kokosi ohjelmassa kehitettyjä hyviä käytänteitä muiden käyttöön ja hyödynnettäväksi. Toinen Osaava Forum II järjestettiin Mikkelissä 2011. Vuoden 2012 Forum Oulussa, vuoden 2013 Forum Turussa ja vuoden 2014 Forum Rovaniemellä. 
  
 
Osaava-ohjelman tausta?
 
Osaava-ohjelman taustalla on edellisen (2007-2010) hallitusohjelman tavoite, jonka mukaan "opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti ammatillista osaamista parantavaa täydennyskoulutusta".
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esitys työnantajalle säädettävän velvoitteen sisällöiksi. Työryhmän 15.4.2009 tekemän ehdotuksen mukaisesti " Käynnistetään määräaikainen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistava Osaava-ohjelma"
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 4.5.2009 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnalle tehtäväksi laatia Osaava-ohjelman tarkemmat tavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi.
 
 
8.10.2009 opetusministeri päätti Osaava-ohjelman toimeenpanon tarkemmasta työnjaosta. Ministeriö antoi lisäksi opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnalle tehtäväksi huolehtia ohjelman kansallisesta seurannasta ja kehittämispalautteen annosta.
 
OSAAVA -ohjelma ja muu valtion rahoittama täydennyskoulutus
 
OSAAVA-ohjelman lisäksi järjestetään jatkossakin koulutuspoliittisia tavoitteita tukevaa valtion rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Muusta valtion rahoittamasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta vastaavat Opetushallitus (valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus) ja vuodesta 2010 alkaen aluehallintovirastot (entinen lääninhallitusten järjestämä lyhytkestoinen opetustoimen henkilöstökoulutus). Opetustoimen henkilöstö voi hakeutua näihin tarjottuihin täydennyskoulutuksiin jatkossakin omaehtoisesti tai työnantajan tuella.
 
Lisätietoa Opetushallituksen muusta osallistujalle maksuttomasta koulutustarjonnasta: (Opetushallitus)
 

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa 2011 opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan 1.2.2011-30.6.2015 väliselle toimikaudelle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa ennakoida opetustoimen henkilöstön osaamistarpeissa tapahtuvia muutoksia, seurata täydennyskoulutuksen tilaa ja kehittämistarpeita, seurata opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämisen suunnitelmia muissa maissa sekä aktivoida opetushenkilöstön osaamisesta ja täydennyskoulutuksesta käytävää keskustelua, kehittämistyötä ja tutkimustoimintaa. Se voi myös tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja täydennyskoulutuksen suuntaamisesta ja toteuttamisesta. Lisäksi neuvottelukunta voi tehdä selvityksiä ja aloitteita opetushenkilökunnan työoloja ja täydennyskoulutukseen pääsyä parantavista toimenpiteistä.

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan puheejohtaja on professori, johtaja Kauko Hämäläinen Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Varapuheenjohtajana on erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen Kuntaliitosta

  • Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii opetusneuvos Kimmo Hämäläinen Opetushallitus, puh. 040 348 7954. 
    Yhdyshenkilö Opetus- ja kulttuuriministeriössä on kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, puh. 040 517 9222 
(yhteystiedot sisältävä sivu aukeaa uuteen ikkunaan)

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Opetustoimen täydennyskoulutus ja työolosuhteiden kehittäminen