Yrkeshögskolorna reformeras

Målet med yrkeshögskolereformen är en yrkeshögskola som är internationellt uppskattad, självständig och ansvarsfull och som

  • utbildar kunniga
  • skapar regional konkurrensförmåga
  • reformerar arbetslivet
  • utvecklar innovationer

Målet med reformeringsprocessen är att skapa lagenliga förutsättningar och förutsättningar för verksamhet för en sådan yrkeshögskola.

 Yrkeshögskolereformen

  • främjar yrkeshögskolornas förutsättningar att på ett mera självständigt och flexibelt sätt svara på förändrade utvecklingsbehov inom arbetslivet, det övriga samhället och övriga områden genom en högklassig undervisning samt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Yrkeshögskolornas finansierings- och författningsstyrning reformeras från och med ingången av 2014 för att påskynda yrkeshögskolornas strukturellareform och för att förbättra verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet
  • Finansieringen reformeras så att det på ett bättre sätt stöder utbildningens mål, som att förbättra undervisningens och forskningens kvalitet.
  • Utbildningstillstånden för yrkeshögskolorna förnyas vid ingången av 2014. Vid beviljandet av nya tillstånd betonas, förutom behovet av utbildning, verksamhetens kvalitet, verkningsfullhet och effektivitet. Högskolornas nuvarande nätverk av enheter blir tillräckligt omfattande, högklassiga och innovativa inlärningsmiljöer.
  • Ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering flyttas i sin helhet över till staten och yrkeshögskolorna blir självständiga juridiska personer. I tidsplanen för helhetsreformen av statsandelssystemet ingår en utvärdering av hur överföringen av yrkeshögskolornas finansiering från kommunerna till staten och ändringen av ställningen som juridisk person genomförs.

Aktuellt

Yrkeshögskolereformen genomförs i två skeden. I det första skedet görs ändringar i lagstiftningen om yrkeshögskolorna. Avsikten med lagändringarna är att påskynda den strukturella reformen av yrkeshögskolorna och att förbättra verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet.

Lagstiftning, första skedet:

Statsrådet har 12.12.2013 beviljat nya tillstånd i enlighet med de förnyade beviljandegrunderna.

I reformens andra skede är avsikten att ansvaret för yrkeshögskolornas basfinansiering överförs helt på staten och yrkeshögskolorna blir självständiga juridiska personer. Det andra skedet genomförs enligt samma tidtabell som helhetsreformen av statsandelssystemet.

Lagstiftning, andra skedet:

Organisering och samarbete

Styrningsgruppen styr hur projektet framskrider. Direktör Anita Lehikoinen vid undervisnings- och kulturministeriet är ordförande för styrningsgruppen. Styrningsgruppen har en bred representation från yrkeshögskolor, arbetslivsorganisationer, kommuner och studentorganisationer.

Medlemmarna i beredningsgruppen är från undervisnings- och kulturministeriet.