Etusivu Kirkollisasiat

Kirkollisasiat

Kirkollisasioista vastaa valtionhallinnossa opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen. 

Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta, joilla on lakeihin perustuva julkisoikeudellinen asema, sekä rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, joita voi perustaa uskonnonvapauslaissa säädetyillä edellytyksillä.

Väestöstä noin 73 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja 1,1 prosenttia ortodoksiseen kirkkoon. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu yhteensä 1,5 prosenttia väestöstä.
 
Uskonnon- ja omantunnonvapaus on perustuslakiin kirjattu perusoikeus, joka takaa oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeuden ilmaista vakaumus ja oikeuden kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Uusi avustus uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseksi

aurinkosydanOpetus- ja kulttuuriministeriöltä voi ensimmäistä kertaa hakea valtionavustuksia, joilla halutaan edistää hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla niiden välistä vuoropuhelua.

Uskontojen vuoropuhelun edistäminen on osa ministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

Lue lisää

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitusta uudistetaan

Hallitus esittää, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistui vuoden 2016 alusta lukien.

Uusi valtion budjetista maksettava lakisääteinen rahoitus tulisi seurakuntien yhteisöveron tuotosta saaman osuuden tilalle. Valtion rahoituksen perusteena olevia lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Lue lisää

Kirkollisten rakennusten suojeluun muutoksia

kirkko3Kirkollisen rakennuksen suojeluun on tullut muutoksia. Tavoitteena on suojella riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista.

Samalla halutaan varmistaa Museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- tai muutoshankkeen alkuvaiheessa.

Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.1.2014.

Lue lisää

Hautaustoimi maksulliseksi

Kirkkolain muutos muuttaa hautapaikan ja hautaamisen maksulliseksi niissäkin seurakunnissa, jotka ovat tähän asti tarjonneet palvelut maksutta. Maksuista päätettäessä on otettava huomioon hautaustoimen tehtävistä seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Muutoksella halutaan tasoittaa eroja hautaustoimimaksuissa seurakuntien välillä. Lue lisää

Kirkollisasioista kysyttyä: vihille ulkomailla

sormukset. Kuva: www.photobankers.fiJoka maassa on avioliitosta omat säädökset. Suomen lain mukaan avioliiton voi solmia ulkomailla muissa Pohjoismaissa ja tietyissä maissa niiden ulkopuolella. Pohjoismaiden ulkopuolella Suomen lain mukaisen avioliiton voi solmia vain kirkollisena vihkimisenä. Vihkimisoikeus ulkomailla on myönnetty erikseen muutamille papeille.
Lue lisää

Kirkollisasioihin liittyvät tehtävät ja henkilöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee mm. kirkollisasioita, uskonnonvapautta ja hautaustoimea koskevaa lainsäädäntöä, jolla turvataan edellytykset uskonnollisten yhdyskuntien toiminnalle. Kirkollisasioihin liittyviä tehtäviä hoitaa ministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla kehittämisyksikkö. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta .