Unesco

Vuonna 1945 perustettu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. Unescolla on 195 jäsenmaata ja 9 liitännäisjäsentä. Yhteisjäsenmäärä, 204, on YK-järjestelmän korkeimpia.

Unescon korkein päättävä elin on joka toinen vuosi kokoontuva yleiskokous, joka vastaa politiikan peruslinjauksista ja hyväksyy ohjelman ja budjetin. Päätösten toteuttamisesta vastaa 58 jäsenmaasta koostuva, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto. Suomi oli viimeksi Unescon hallitusneuvoston jäsen pohjoismaiseen rotaatioon perustuen vuosina 1997-2001. Ohjelmakaudella 2014-2017 Pohjoismaita hallintoneuvostossa edustaa Ruotsi.

Käytännön toimista vastaa Pariisissa toimiva sihteeristö, jota johtaa neljän vuoden välein valittava pääjohtaja. Vuoden 2013 yleiskokous valitsi Irina Bokovan (Bulgaria) pääjohtajaksi toiselle kaudelleen vuosiksi 2014-2017. Bokova, joka ón ensimmäinen nainen UNESCOn pääjohtajan virassa, on merkittävästi uudistanut ja tehostanut Unescon toimintaa. Unescolla on yli 60 toimistoa ympäri maailmaa. Keskeisin rakenteisiin kuuluvat mm. Maailmanperintökeskus, Unescon kansainvälinen tilastoinstituutti ja lukuisat koulutusalan instituutit.

Perussääntönsä mukaisesti Unescon tehtävänä on myötävaikuttaa rauhan rakentamiseen, köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen ja kulttuurienväliseen dialogiin edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. Järjestön toimialoja ovat:

  • kasvatus ja koulutus,
  • luonnon-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet,
  • kulttuuri (mukaan lukien maailman kulttuuri- ja luonnonperintö), sekä
  • viestintä ja tiedonvälitys.

Unesco toimii globaalina koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän "idealaboratoriona", ja kansainvälisen yhteistyön katalysaattorina. Se laatii suosituksia ja normeja, sekä kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia, järjestää hallitustenvälisiä asiantuntijakokouksia ja korkean poliittisen tason seminaareja. Lisäksi järjestöllä on tutkimusohjelmia sekä laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa.

Toiminnan painotukset kytkeytyvät YK:n Vuosituhatjulistukseen ja sen kehitystavoitteiden toimeenpanoon ja niitä ovat

  • Koulutus kaikille -prosessi
  • tieteen ja teknologian eettiset ulottuvuudet (ml. bioetiikka)
  • kulttuuridiversiteetti ja kulttuurien välinen vuoropuhelu
  • pääsy tietoon ja sananvapaus.

Suomen Unesco-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden sekä pysyvän Unesco- ja OECD-edustuston kanssa. Unesco on YK-järjestöistä ainoa, jonka toimintaa tukevat kansalliset Unesco-toimikunnat. Ensimmäinen Suomen Unesco-toimikunta perustettiin 1957. Toimikunta on neuvoa-antava elin ja se osallistuu Unescon hallitustenvälisten komiteoiden työskentelyyn sekä pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristö työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä. Valtioneuvoston asettaman asiantuntija- toimikunnan jäsenet edustavat Unescon toiminnan eri aloja.