UNESCO

Vuonna 1945 perustettu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n alainen itsenäinen erityisjärjestö. UNESCOlla on 195 jäsenmaata ja 8 liitännäisjäsentä. Yhteisjäsenmäärä, 200, on YK-järjestelmän korkeimpia.

UNESCOn korkein päättävä elin on joka toinen vuosi kokoontuva yleiskokous, joka vastaa politiikan peruslinjauksista ja hyväksyy ohjelman ja budjetin. Päätösten toteuttamisesta vastaa 58 jäsenmaasta koostuva, kaksi kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto. Suomi oli viimeksi UNESCOn hallitusneuvoston jäsen pohjoismaiseen rotaatioon perustuen vuosina 1997-2001. Ohjelmakaudella 2004-2017 Pohjoismaita hallintoneuvostossa edustaa Ruotsi.

Käytännön toimista vastaa Pariisissa toimiva sihteeristö, jota johtaa neljän vuoden välein valittava pääjohtaja. Pääjohtajana toimii Irina Bokova, Bulgarian entinen ulkoasiainministeri ja YK-lähettiläs, joka määrätietoisesti uudistaa järjestöä osana YK-reformia. Yleiskokous valitsi Bokovan syksyllä 2013 toiseksi kaudeksi (2014–2017). Bokova on ensimmäinen nainen UNESCOn pääjohtajan virassa.

Perussääntönsä mukaisesti UNESCOn tehtävänä on myötävaikuttaa rauhan rakentamiseen, köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen ja kulttuurienväliseen dialogiin edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. Järjestön toimialoja ovat:

  • kasvatus ja koulutus,
  • luonnon-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet,
  • kulttuuri (mukaan lukien maailman kulttuuri- ja luonnonperintö), sekä
  • viestintä ja tiedonvälitys.

UNESCOn keskeisiin rakenteisiin kuuluvat mm. Maailmanperintökeskus, Kansainvälinen tilastoinstituutti ja lukuisat koulutusalan instituutit.

UNESCO toimii globaalina koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän "idealaboratoriona", ja kansainvälisen yhteistyön katalysaattorina. Se laatii suosituksia ja normeja, sekä kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia, järjestää hallitustenvälisiä asiantuntijakokouksia ja korkean poliittisen tason seminaareja. Lisäksi järjestöllä on tutkimusohjelmia sekä laajaa julkaisu- ja tilastointitoimintaa.

Toiminnan painotukset kytkeytyvät YK:n Vuosituhatjulistukseen ja sen kehitystavoitteiden toimeenpanoon ja niitä ovat

  • Koulutus kaikille -prosessi
  • tieteen ja teknologian eettiset ulottuvuudet (ml. bioetiikka)
  • kulttuuridiversiteetti ja kulttuurien välinen vuoropuhelu
  • pääsy tietoon ja sananvapaus.

Unesco osallistuu osana YK-järjestelmää aktiivisesti vuosituhattavoitteiden jälkeisen kehitysagendan muotoiluun (ns. post-2015 agenda). Suomen UNESCO-politiikan toimeenpanosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden sekä pysyvän UNESCO- ja OECD -edustuston kanssa.

UNESCOlla on tukenaan järjestön ja jäsenvaltioiden toimintaa ja yhteyksiä tukevat kansalliset Unesco-toimikunnat. Ensimmäinen Suomen Unesco-toimikunta perustettiin 1957. Toimikunta on neuvoa-antava elin ja se osallistuu Unescon hallitustenvälisten komiteoiden työskentelyyn sekä pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristö työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä. Valtioneuvoston asettaman asiantuntija- toimikunnan jäsenet edustavat Unescon toiminnan eri aloja.