Etusivu Julkaisut Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025

Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara; Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:42 
 • Julkaistu
 • 2016 
 • Sivumäärä
 • 50 
 • ISBN
 • 978-952-263-437-5 (PDF)
   
 • ISSN
 • 1799-0351 (PDF) 
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1256 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.10.2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys taide- ja kulttuuritapahtuma-ohjelmaksi. Työryhmä päätyi käyttämään pääsääntöisesti käsitettä taide- ja kulttuurifestivaali. Ohjelmassa tarkastellaan lähinnä säännöllisesti, tiettynä aikana ja tietyssä paikassa pidettäviä tapahtumia.

Vaikka taide- ja kulttuurifestivaalien tukeminen Suomen valtionhallinnossa ei ole uusi asia, erillistä ohjelmaa, joka asettaisi tavoitetilan festivaalien pitkäaikaiselle edistämiselle, ei ole aikaisemmin laadittu. Muissa Euroopan maissa tilanne on paljolti samankaltainen.

Ohjelman valmistelun aikana on vahvistunut käsitys taide- ja kulttuurifestivaalipolitiikan moninaisista kehittämistarpeista. Työryhmän esitys sisältää seitsemän toisiaan täydentävää tavoitekokonaisuutta. Ne koskevat taide- ja kulttuurifestivaalien arvostuksen ja aseman vahvistamista taide- ja kulttuuripolitiikassa, taloudellisia voimavaroja, kulttuuriin osallistumisen ja osallisuuden lisäämistä, kestävän kehityksen edistämistä, kansainvälistymisen ja osaamisen parantamista, tutkimus- ja tilastotiedon sekä systemaattisen yhteistyön kehittämistä.

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustuspolitiikan kehittämisessä tulee ottaa huomioon festivaalien erilaiset avustustarpeet. Huomiota on kiinnitettävä rahoituksen pitkäjänteisyyteen ja selvitettävä mahdollisuudet usean vuoden esimerkiksi aiesopimusmenettelyihin. Start up -avustukset mahdollistaisivat uudenlaisten festivaalikonseptien luomisen. Taloudellisia resursseja tulisi osoittaa uusien taiteellisten sisältöjen ja uutta luovan toiminnan kehittämistyöhön.

Työryhmä kartoitti erillisselvityksenä kulttuuritapahtumien järjestämistä koskevaa sääntelyä. Tärkeänä asiana nousi esille vapaaehtoistoiminnan edellytysten turvaaminen. Vapaaehtoistyön nykytilanne ja vaikutukset tulee selvittää ja käynnistää sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet.

Tietoperustan kehittämiseksi tulee arvioida muun muassa tutkimusohjelman tarve. Taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaa edistävät monet viranomaiset ja tahot. Alueiden ja kuntien viranomaisilla on keskeinen asema toimintaedellytysten luojina. Festivaalitoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi esitetään ”pyöreän pöydän” –ryhmää.

Etusivu Julkaisut Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025