Etusivu Julkaisut Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen

Förslag till revidering av finansieringsmodellen från och med 2015

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Bättre incitament för att stärka kvaliteten på utbildning och forskning. Förslag till revidering av finansieringsmodellen från och med 2015 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:7 
 • Publicerad
 • 10-02-2014 
 • Sidoantal
 • 44 
 • ISBN
 • 978-952-263-260-9 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (2260 kb)

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en arbetsgrupp den 8 mars 2013 för att utarbeta ett förslag i syfte att stärka kvalitetsaspekten i finansieringsmodellen för universiteten med avseende på de faktorer som påverkar finansieringen för forskning och utbildning så att förändringarna kan genomföras då medel i enlighet med 49 § i universitetslagen (558/2009) anvisas för universitetens basfinansiering för 2015.

Under arbetet med att förbättra kvalitetsaspekten för utbildningens del bistods arbetsgruppen av en arbetsgrupp tillsatt av UNIFI, som svarade för mekanismerna för och insamlingen av responsen från de studerande. I beredningen av förbättringen av kvalitetsaspekten för forskningens del bistods arbetsgruppen av den nivåklassificering av publikationer (Publikationsforum) som Vetenskapliga samfundens delegation ordnat samt statistiska analyser av sakkunniga vid ministeriet och delegationen.

I syfte att stärka kvalitetsaspekten på finansieringen för utbildningens del, föreslår arbestgruppen att faktorn respons från de studerande tas med i finansieringsmodellen för universiteten från och med 2015. I fortsättningen föreslås 3 procent av universitetens statliga finansiering grunda sig på den respons de studerande ger i enkätsvaren. Antalet frågor som ska besvaras i enkäten uppgår enligt förslaget till 13.

Den tyngd som ges finansieringsfaktorn för andelen studerande som avlagt minst 55 poäng under läsåret, vilket påskyndar utexamineringstakten för de studerande, föreslås i enlighet med riktlinjerna i regeringens strukturpolitiska program höjas med en procentenhet så att andelen från och med 2015 uppgår till 12 procent av universitetens statliga finansiering.

Enligt förslaget dras de procentuella höjningarna för de faktorer som ska stärkas av från de faktorer som ligger till grund för den statliga finansieringen utgående från antalet avlagda lägre och högre högskoleexamina, så att den faktor som ligger till grund för finansieringen för de lägre examinas del sänks till 6 procent (tidigare 9 procent) och för de högre examinas del till 14 procent (tidigare 15 procent).

Arbetsgruppen föreslår att man i syfte att stärka kvalitetsaspekten för finansieringen av forskningen från och med 2015 tar i bruk den nivåklassificering som tagits fram inom ramen för Vetenskapliga samfundens delegations projekt Publikationsforum. Enligt förslaget ska den finansieringsfaktor som baserar sig på antalet kalkylerade publikationer (13 procent), vilken tidigare indelats i andelen internationella referee-publikationer (9 procent) och övriga vetenskapliga publikationer (4 procent) beräknas som en helhet.

Enligt förslaget ska nivåklassificeringen enligt Publikationsforum kriterier poängsättas så att kvalitetsaspekten förstärks under en övergångsperiod åren 2015–2016 och för att ytterligare betonas från och med 2017. Under övergångsperioden 2015–2016 föreslås nivåklassificeringarna poängsättas så att koefficienten för vetenskapliga peer review -artiklar och verk i klass 0 har koefficienten 1, i klass 1 koefficeinten 1,5 och i klass 2 och 3 koefficienten 3.

I syfte att stärka publiceringsverksamhetens samhälleliga effekt föreslås vetenskapliga artiklar, redigerade böcker och publikationer som inte genomgått peer review, publikationer som riktar sig till professionella på området och publikationer som riktar sig till den stora allmänheten poängsättas med koefficienten 0,1 oavsett Publikationsforums nivåklassificering.

Etusivu Julkaisut Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen