Etusivu Julkaisut Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 
 • Tekijät
 • Puheenjohtaja: johtaja Hannele Lehto (OKM)
  Sihteerit: kulttuurisihteeri Iina Berden ja kulttuurisihteeri Lea Halttunen 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6 
 • Julkaistu
 • 14-02-2014 
 • Sivumäärä
 • 25 
 • ISBN
 • ISBN 978-952-263-257-9 (nid.)
  ISBN 978-952-263-258-6 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF), 1799-0327 (painettu) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 •  
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (2766 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön elokuussa 2012 asettama ohjausryhmä on laatinut ehdotuksen Lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018. Ohjelmaehdotus edistää hallitusohjelman tavoitetta tukea kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin vahvistamalla lastenkulttuurin asemaa ja toimintaedellytyksiä.

Taide ja kulttuuri vahvistavat lasten ja nuorten luovuutta, kriittistä ajattelua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää ja muuttaa kulttuuria. Ne antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden löytämiseen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnalla on monia kerrannaisvaikutuksia; se vaikuttaa yritteliäisyyden lisääntymiseen, elämänlaadun ja –hallinnan parantumiseen ja kykyyn ymmärtää itseään ja muita. Tiedot, taidot ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä ovat keskeinen osa yleissivistystä.

Lapsissa ja nuorissa piirtyy kohta 100-vuotiaan Suomen tulevaisuudenkuva; heidän arvoissaan, luovuudessaan, hyvinvoinnissaan ja menestymisessään elämässä. Lasten ja nuorten kasvamisen tukeminen on yksi yhteiskunnan ja sivistysvaltion tärkeimmistä tehtävistä. Silti yhteiskunnassamme tehdään usein päätöksiä lapsen perustarpeista tinkien – lapsen riskillä.

Tämä ohjelmaehdotus esittää toimenpiteitä, joilla edistetään lasten ja nuorten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin, vahvistetaan lastenkulttuuria sekä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia. Ohjelmassa lastenkulttuuri käsitetään laaja-alaisesti lapsen ja nuoren ikään sopivana taiteen ja kulttuuriperinnön tarjontana sekä lapsen osallisuutena taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Ohjelma on rajattu koskemaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ohjelma painottaa erityisesti lapsien ja nuorten kuuntelemista sekä lapsuuden ja nuoruuden arvostamista. Se on suunnattu ensisijaisesti
lasten asioista päättäville ja lasten kanssa työskenteleville. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää kuitenkin useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä ja sitoutumista.

Keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat:
- Valtakunnallisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskuksen perustaminen
- Lasten monipuolisen opetuksen lisääminen yleissivistävässä koulussa taiteen ja kulttuurin avulla 
- Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja saatavuuden saaminen lapsia ja nuoria koskeviksi perusoikeuksiksi päättäjien keskeisiin suunnittelu- ja strategia-asiakirjoihin 
- Lasten ja nuorten ympäristöjen kehittäminen heidän tarpeiden näkökulmasta ja heitä kuullen
- Lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin vahvistaminen
- Lasten mahdollisuuksien lisääminen osallistua taiteeseen ja kulttuuriin 
- Lastenkulttuurin ja sen metodien sekä pedagogiikan opetuksen lisääminen sekä luokanopettajien että muussa taidekoulutuksessa

Ohjausryhmä toivoo, että sen toimenpide-ehdotuksia käsiteltäisiin ja toteutettaisiin laajasti koko taiteen ja kulttuurin kentällä. Ohjelmaehdotus pohtii lasten kulttuurisia oikeuksia ja erityisesti subjektiutta osana harjoitettavaa lastenkulttuuripolitiikkaa. Näiden laillisten oikeuksien toteutuminen edellyttää nykyistä tarkempaa määrittelyä käytännössä ja sitä, että kaikille lapsille ja nuorille on tasavertaisesti tarjolla mahdollisuuksia osallistumiseen.
Etusivu Julkaisut Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi