Etusivu Julkaisut Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:6 
 • Julkaistu
 • 24-02-2012 
 • Sivumäärä
 • 59 
 • ISBN
 • 978-952-263-129-9 (PDF)  
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (1128 kb)

Tiivistelmä

Työryhmä on laatinut esitykset perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi. Hallitusohjelman mukaisesti vahvistetaan taide- ja taitoaineiden opetusta, liikuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä ja monipuolistetaan kieliohjelmia.

Äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärää ehdotetaan lisättäväksi, koska oppimistulokset ovat äidinkielen ja kirjallisuuden osalta sekä laskussa että eriytymässä.

Matematiikan opetukseen varattu tuntimäärä säilytettäisiin nykyisellään.

Taide- ja taitoaineiden tuntimääriä ja erityisesti kaikille yhteisen opetuksen määrää esitetään lisättäväksi viidellä vuosiviikkotunnilla. Esityksellä mahdollistetaan myös painotettu opetus taide- ja taitoaineissa ja aiempaa parempi kelpoisten opettajien saatavuus.

Historian ja yhteiskuntaopin tuntimäärää ehdotetaan lisättäväksi yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisätunti kohdennetaan yhteiskuntaoppiin, jonka opetusta varhennetaan alkamaan perusopetuksen vuosiluokilta 5–6. Esityksellä vahvistettaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen oppimista ja opettamista sekä syvennettäisiin mm. taloustiedon opetusta.

Ympäristöoppia ehdotetaan opetettavaksi perusopetuksen 1.–6. vuosiluokilla biologiasta, maantiedosta, fysiikasta, kemiasta ja terveystiedosta koostuvana kokonaisuutena, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Perusopetuksen 7.–9.vuosiluokilla opetusta annettaisiin erillisinä oppiaineina kuten nykyisinkin.

Aihekokonaisuuksien toteuttamiseen varattaisiin 7.–9. vuosiluokilla yksi vuosiviikkotunti. Esityksellä eheytetään opetusta ja lisätään oppiaineiden välistä yhteistyötä, jotta opetuksessa olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vastata ajankohtaisiin koulutushaasteisiin kuten elämänhallinnan, tapakasvatuksen, demokratiakasvatuksen, yrittäjyyskasvatuksen, kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen haasteisiin. Samalla mahdollistetaan nykyistä paremmin esimerkiksi draaman menetelmien käyttö opetuksessa.

Kieliohjelmia monipuolistetaan suuntaamalla A2-kielen ja B2-kielen opetuksen järjestämiseen kohdennettua valtion erityisavustusta. Kaikille yhteisenä opetettavan A1- ja B1-kielen opetukseen ei esitetä muutoksia. Esityksessä valinnaisuus lisääntyy ylimääräisiä kieliä opiskelevien osalta, koska ylimääräisenä opetuksena toteutettava muun kielen kuin suomen, ruotsin ja englannin opiskelu A2- ja B2- oppimäärän mukaan ei enää varaa suurinta osaa valinnaisten aineiden tunneista kuten nykyisin. Eri oppiaineiden nivelvaiheet esitetään yhdenmukaistettavaksi riittävän valtakunnallisen yhtenäisyyden takaamiseksi sekä opetuksen järjestämisen, opetussuunnitelmatyön ja oppilasarvioinnin selkeyttämiseksi.

Oppiaineiden opetukseen käytetyn ajan tasaisempi jakautuminen perusopetuksen eri vuosiluokille tukee oppilaan ikä- ja kehitysvaiheen mukaista oppimista ja kasvua. Uudistus toteutettaisiin nykyisen vuosiviikkotuntimäärän puitteissa. Työryhmä ei esitä uusia oppiaineita perusopetukseen tai uusia tai laajenevia tehtäviä kunnille ja muille opetuksen järjestäjille.

Etusivu Julkaisut Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako