Etusivu Julkaisut

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Ratkaisuja digiajan haasteisiin

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Ratkaisuja digiajan haasteisiin 
 • Tekijät
 • Tekijänoikeustoimikunta
  Puheenjohtaja Niklas Bruun
  Sihteeri Anna Vuopala 
 • Työryhmä
 • Tekijänoikeustoimikunta 
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:2 
 • Julkaistu
 • 24-01-2012 
 • Sivumäärä
 • 238 
 • ISBN
 • 978-952-263-092-6 (nid.)
  978-952-263-093-3 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0327 (painettu), 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Kopijyvä Oy
  verkkokauppa: www.kopijyva.fi /kopistore
  julkaisumyynti@kopijyva.fi
  puhelin (017) 266 2600
  Myllykatu 8, 70110 KUOPIO
  vain verkkokauppamyynti 
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (4607 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.3.2010 päivätyn asettamispäätöksen toimikunta sai tehtäväkseen:
1) arvioida tekijänoikeuslainsäädännön uudistustarvetta ja käsitellä lainvalmistelun suuntaviivojen asettamista esityksen pohjalta opetusministeriön päätöksenteon tueksi ottaen huomioon yhteiskunnallinen, taloudellinen, tekninen ja kansainvälinen kehitys,
2) käsitellä Suomen hallituksen kannanmuodostuksen tueksi Euroopan unioniin liittyvien lainsäädäntöasioiden valmistelua ja kansainvälisten sopimusasioiden valmistelua,
3) toimia avoimena asiantuntijafoorumina muiden ajankohtaisten tekijänoikeuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Toimikunnan mietintö koostuu kahdesta hallituksen esityksen muotoon laaditusta muistiosta ja kahdesta selvityksestä, joissa ei ehdoteta lainmuutoksia. Tekijänoikeustoimikunta ehdottaa tekijänoikeuslain (8.7.1961/404) 25 g §:n muuttamista niin, että lähettäjäyritykset ja lehtikustantajat voisivat sopia sopimuslisenssillä tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavien järjestöjen kanssa arkistoituihin tv- ja radio-ohjelmiin sekä sanoma- ja aikakausilehtiin sisältyvien teosten uudelleen käytöstä. Säännös tukisi aineiston säilymistä ja mahdollistaisi arkistojen hyötykäytön ja oikeudenhaltijoille korvauksen. Toimikunta ehdottaa edelleen, että tekijänoikeuslain 56 g §:ää muutetaan niin, että tuomioistuin voisi määrätä oikeudenhaltijan vaatimuksesta teleoperaattoria (verkkoyhteyden tarjoajaa) estämään asiakkailtaan pääsyn tietylle verkkosivulle, jonka tarkoituksena on tekijänoikeudella suojatun
aineiston saattaminen yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijan suostumusta, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon aineistoa yleisön saataviin saattavan henkilön, välittäjän ja tekijän oikeudet. Säännöksellä voitaisiin toimikunnan arvion mukaan vähentää luvattoman verkkojakelun kielteisiä vaikutuksia oikeudenhaltijoille ja myös kuluttajille ja ohjata heitä käyttämään laillisia palveluja. Ehdotukseen sisältyy eriävä mielipide.

Toimikunta on myös arvioinut ns. verkkotallennuspalveluja ja erityisesti sitä, onko näissä palveluissa tapahtuvaa TV-ohjelmien tallentamista mahdollista pitää tekijänoikeuslain 12 §:n mukaisena yksityisenä kopiointina, vai onko kyse luvanvaraisesta toiminnasta. Toimikunnan selvitys esittelee neljä näkökulmaa asiaan ehdottamatta mitään lainmuutoksia asiassa. Selvitykseen on liitetty lausuma.

Tekijänoikeustoimikunta päätti lisäksi tilata kaupallista linkitystä koskevan selvitystyön VT, OTT, kauppatieteen dosentti Taina Pihlajarinteeltä Helsingin yliopistosta. Selvitys käsittelee kaupalliseen linkittämiseen liittyviä tekijänoikeudellisia ongelmia, erityisesti tilanteessa, jossa ansiotarkoituksessa rakennetaan uusia palveluita automaattisen linkittämisen avulla (uutisaggregointi). Selvitys on kokonaisuudessaan mietinnön liitteenä.

Etusivu Julkaisut