Etusivu Julkaisut

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 
 • Julkaistu
 • 01-02-2012 
 • Sivumäärä
 • 62 
 • ISBN
 • 978-952-263-101-5 (nid.)
  978-952-263-102-2 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0343, 1799-0343 (painettu), 1799-0351 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 •  
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (2859 kb)

Tiivistelmä

Nuorisolain (72/2006) 4 § mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma sisältää valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet sekä suuntaviivat läänien ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle. Ohjelmassa lapsiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon erityisesti lasten kasvun kannalta. Kehittämisohjelma valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluun on vaikuttanut myös hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma ja kärkihankkeet. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tehdään joka neljäs vuosi. Sen pohjana on lisäksi EU:n, OKM:n, sekä muiden ministeriöiden lapsiin ja nuoriin liittyvät kehittämisohjelmat ja strategiat.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaan tämän hetken yhteiskunnallisessa tilanteessa lapsi- ja nuorisopolitiikassa huomio tulisi kiinnittää lasten ja nuorten elämään kolmen kärjen kautta: osallisuus, yhdenvertaisuus, arjenhallinta. Osallisuuden tunteen nähdään syntyvän osallistumisen ja vaikuttamisen kautta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Yhdenvertaisuudella ei kuitenkaan tarkoiteta ainoastaan muodollista yhdenvertaisuutta lain edessä. Yhdenvertaisuuden edistämisen yksi tärkeä osatekijä on lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan syrjintään puuttuminen. Huomattava osa syrjinnästä kohdistuu erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin ja nuoriin. Arjenhallinnalla tarkoitetaan ohjelmassa sitä, että ihminen - lapsi tai nuori kehitysvaihe huomioon ottaen - kykenee ottamaan vastuuta omasta elämästään, taloudestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan.

Kehittämisohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet:

 • Osallisuuteen liittyvät strateginen tavoite 1 Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi; strateginen tavoite 2 Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan; sekä strateginen tavoite 3 Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee.
 • Yhdenvertaisuutta viedään eteenpäin seuraavien strategisten tavoitteiden kautta: Strateginen tavoite 4 Yhdenvertaisuus toteutuu (liittyen rasismiin, sukupuoliseen syrjintään sekä alueelliseen tasavertaisuuteen); sekä strateginen tavoite 5 Tytöillä ja pojilla on tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet.
 • Arjen rakentumisen seurantaan ja valvontaan liittyvät Strateginen tavoite 6 Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti sekä Strateginen tavoite 7 Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus; sekä Strateginen tavoite 8 Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä.
 • Viranomaisyhteistyötä voimistetaan Strategisen tavoitteen 9 avulla; Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja hyvässä yhteistyössä.
Etusivu Julkaisut