Etusivu Julkaisut Yhdessä enemmän - selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta

Yhdessä enemmän - selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Yhdessä enemmän - selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta / Mera tillsammans - en utredning om undervisnings- och kulturministeriets koncernstyrning och -struktur 
 • Tekijät
 • Selvityshenkilöt: Harri Skog ja Håkan Mattlin
  Sihteerit: Matti Hietanen, Salla Kalsi ja Iiris Patosalmi
   
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:6 
 • Julkaistu
 • 18-02-2011 
 • Sivumäärä
 • 93 
 • ISBN
 • 978-952-263-010-0 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327 ISSN 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • -

   
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (1440 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 30.8.2010 selvityshenkilöt pohtimaan hallinnonalan konsernirakenteen, ohjauksen ja rahoitusjärjestelmän kehittämistä siten, että toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa. Taustalla ovat toimintaympäristön muutoshaasteet, jotka edellyttävät julkiselta sektorilta jatkuvaa toiminnan ja palvelukyvyn arviointia. Valmistelutyön keskeisenä päämääränä on kehittää OKM-konsernia siten, että se pystyy tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkailleen ja vahvistamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kokoamiensa tausta-aineistojen (mm. lukuisat haastattelut ja keskustelut, kehittämisseminaari 26.11.2010, internet-kysely, tukiryhmätyöskentely ja VATT:n selvitys) ja nykytilan arvioinnin pohjalta selvityshenkilöt tekevät seuraavat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rakennetta, ohjausta, rahoitusta ja toimintatapoja koskevat ehdotukset:

Hallinnonalan kokonaisnäkemystä vahvistetaan yhteisellä konsernistrategialla. Se tarkoittaa hallinnonalan yhteistä toimintamallia ja ajattelutapaa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Hallinnonalan kokonaisvaltaista ohjausta kehitetään. Tulossopimuksiin sisällytetään hallinnonalan yhteiset tavoitteet. Muistiorganisaatioiden ohjaus kootaan yhteen. Hallinnonalan yhteisiä foorumeita ja vuorovaikutusta lisätään. Tulossopimukset muuttuvat hallituskauden mukaisesti nelivuotisiksi.

Konsernirakennetta tiivistetään merkittävästi. Mitään toimintoja ei lopeteta. Uudistuksen jälkeen hallinnonalalla on ministeriön lisäksi seitsemän virastoa nykyisten 16 sijasta. Virastojen toimintoja kootaan yhteen. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja perustettava Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistetään. Suomenlinnan hoitokunta yhdistetään Museovirastoon. Kansalliskirjasto irrotetaan Helsingin yliopistosta julkisoikeudelliseksi laitokseksi ja Varastokirjasto yhdistetään osaksi Kansalliskirjastoa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus yhdistetään Suomen Akatemiaan. Opintotuen muutoksenhakulautakunta yhdistetään Opetushallituksen yhteyteen. Valtion taidemuseosta muodostetaan yksityisoikeudellinen säätiö ja sen nimeksi muutetaan Kansallisgalleria. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista muodostetaan yksityisoikeudellinen säätiö. Näkövammaisten kirjasto Celia siirretään yhdistyksen ylläpidettäväksi. Lisäksi perustetaan julkisoikeudellisena laitoksena toimiva Koulutuksen arviointikeskus, johon sijoittuvat nykyisten Koulutuksen arviointineuvoston, Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnat sekä Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnat. Taiteen edistämiskeskusta koskeva uudistus esitetään toteutettavaksi aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden valmistelu esitetään siirrettäväksi ministeriössä koulutuspolitiikan yhteyteen.

Viestintä- ja media-asioiden hoitamista kootaan yhteen siten, että viestintä- ja tietoyhteiskuntapolitiikan sisältökysymykset siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle. Näihin kuuluvat sähköisissä viestintäverkoissa tarjottujen palveluiden ja viestinnän sääntely, televisio- ja radiotoiminta, tietoverkkojen sisältöpalvelut sekä Yleisradio Oy:tä ja lehdistöä koskevat asiat.

Rahapelitoiminnan osalta esitetään selvitettäväksi mahdollisuudet yhdistää Raha-automaattiyhdistys ry:n, Fintoto Oy:n ja Veikkaus Oy:n pelitoiminta.

OKM-konsernin yhteisiä palveluita kehitetään jatkossa hallitusti kokonaissuunnitelman pohjalta.

Resurssien joustavuutta ja taloudellista liikkumavaraa lisätään. Talousarvion rakennetta kehitetään konsernin kokonaisuutta tukevaksi yhdistämällä hallinnonalan virastojen toimintamenomomentteja isommiksi kokonaisuuksiksi. Tulosperusteista rahoitusjärjestelmää kehitetään. Konsernirakenteen uudistamisen ja yhteisten palvelujen kautta saavutettavat resurssit hyödynnetään täysimääräisesti hallinnonalan kokonaisuuden vahvistamiseksi. Veikkausvoittovarojen vuotuiseen tuottoarvioon esitetään merkittävää tasokorostusta. Hallinnonalan tuottavuusohjelman 2012-2015 mukaiset henkilötyövuosien vähennystavoitteet toteutetaan kokonaisuudessaan tämän esityksen mukaisilla toimintojen muutoksilla. Samalla muiden virastojen osalta voidaan luopua vuosille 2012-2015 esitetyistä vähentämistavoitteista.

Ehdotukset ovat käytettävissä seuraavalla hallituskaudella. Suunnittelutoimenpiteisiin voidaan ryhtyä heti.

Etusivu Julkaisut Yhdessä enemmän - selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta